Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pielęgniarka, położna – wpis do rejestru

Jesteś pielęgniarką lub położną i chcesz pracować w zawodzie? Musisz najpierw zdobyć wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych na obszarze której zamierzasz wykonywać swój zawód. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • elektronicznie
  • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pielęgniarka lub położna (obywatel RP/UE), która ma prawo wykonywania zawodu i chce go wykonywać na obszarze danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, musi najpierw uzyskać wpis do rejestru członków tej izby.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o przyjęcie i wpis do rejestru członków złóż w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych

Wniosek złóż w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych na obszarze której zamierzasz wykonywać zawód.

Dokumenty

Oryginały dokumentów do wglądu.

  1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku i załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORPiP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania).

  1. Przyjęcie i wpis do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych, pielęgniarki/położnej, która złożyła poprawne i kompletne dokumenty (wniosek i załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych albo odmawia przyjęcia i wpisu do rejestru. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje uchwałę o przyjęciu i wpisie do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Natomiast odmowa wpisu do rejestru skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie. Ponadto, ORPiP zamieszcza informację o wpisie do rejestru członków tejże izby, w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/-arza/położnej/-ego”, po czym dokument jest zwracany.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie po podjęciu uchwały przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

  1. Przekazanie danych do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych - nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do rejestru - przekazuje drogą elektroniczną dane obejmujące wpis w okręgowym rejestrze pielęgniarek i położnych do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, którego właścicielem i administratorem jest Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Aktualizacja danych następuje on-line i jest widoczna natychmiast po wprowadzeniu danych do okręgowego rejestru.

Termin

W ciągu 7 dni.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wpis uzyskasz niezwłocznie po podjęciu uchwały przez okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Jak możesz się odwołać

Masz 14 dni od dnia doręczenia uchwały o odmowie wpisu do rejestru członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych, aby wnieść odwołanie. Odwołanie złóż do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za pośrednictwem okręgowej rady, która podjęła uchwałę o odmowie.

Do uchwał w sprawach stwierdzenia i przyznania prawa wykonywania zawodu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych.

Czy ta strona była przydatna?