Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze statków rybackich

Zmieniły się dane dotyczące statku wpisanego do rejestru statków rybackich ? Musisz złożyć wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich, w zakresie danych w nim zawartych, składa się od razu po wystąpieniu okoliczności uzasadniającej dokonanie tej zmiany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się także w przypadku ponownego wprowadzenia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego, który wcześniej został wpisany do rejestru, a następnie wycofany z rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej; przy czym warunkiem dokonania zmiany wpisu w rejestrze jest dysponowanie przez właściciela tego statku rybackiego indywidualną zdolnością połowową w zakresie GT i kW, co najmniej równą pojemności brutto (GT) i mocy silnika głównego (kW) statku będącego przedmiotem wniosku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności lub wydania dokumentu zawierającego nowe dane.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

Dokumenty

Do wniosku dołącz te z poniższych dokumentów, które potwierdzają nowe dane:

 • dokumenty wynikające z przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim:
  • certyfikat zgodności statku rybackiego, kartę bezpieczeństwa "Ł", kartę bezpieczeństwa (jeden z tych dokumentów)
  • certyfikat zwolnienia statku rybackiego (jeżeli został wydany)
 • dokumenty wynikające z przepisów Kodeksu morskiego:
  • międzynarodowe świadectwo pomiarowe albo świadectwo pomiarowe
  • certyfikat okrętowy albo postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych albo dokument rejestracyjny statku
  • decyzję dyrektora urzędu morskiego o zatwierdzeniu nazwy statku, jeżeli statkowi nadano nazwę
 • dokumenty wydane przez uznaną organizację klasyfikacyjną potwierdzające zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania
  • świadectwo klasy, tymczasowe świadectwo klasy, świadectwo klasy łodzi, tymczasowe świadectwo klasy łodzi, orzeczenie techniczne o zdolności do pływania (jeden z tych dokumentów)
  • orzeczenie techniczne o zdatności do pływania oraz świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych
  • pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej
  • świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych
 • pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
 • dokument, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1130, o ile właściciel statku taki posiada, albo inny równoważny dokument potwierdzający dzień wprowadzenia statku do eksploatacji
 • dokument potwierdzający zakres wykonanej modernizacji na statku rybackim oraz informację o zmianie zdolności połowowej tego statku, lub
 • dokument wynikający z przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim - w przypadku zmiany polegającej na ponownym wprowadzeniu statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
 • Jeśli zmiana wpisu w rejestrze dotyczy:
  • zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaj informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić zmiana wpisu w rejestrze, oraz informację o wielkości tej zdolności połowowej;
  • ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaj:
   • informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, oraz o wielkości tej zdolności połowowej,
   • oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Właściciel statku może dołączyć do wniosku o dokonanie zmiany we wpisie statku do rejestru dokumenty będące odpowiednikami świadectw klasy, orzeczeń technicznych i pozwoleń radiowych jeżeli zostały wystawione przez inne niż polskie instytucje lub organy uprawnione do ich wystawienia.

Tłumaczenie dokumentów

Dokumenty złóż w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności lub wydania dokumentu zawierającego nowe dane.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli w podanych terminach nie usuniesz braków, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd zmieni wpis w rejestrze statków rybackich

Urząd odmówi zmiany wpisu w rejestrze, gdy zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r o rybołówstwie morskim:

 • zmiana wpisu dotyczy:
  • zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego – jeżeli na dzień złożenia wniosku właściciel statku rybackiego nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową
  • ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, jeżeli:
   • właściciel statku nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową
   • statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w ramach indywidualnej zdolności połowowej, z wyłączeniem przypadku gdy zmiana wpisu dotyczy statku rybackiego wprowadzanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
   • statek został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej,
   • statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW,
   • statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m,
  • wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej – jeżeli właściciel tego statku zwiększył zdolność połowową statku z wykorzystaniem dodatkowej zdolności połowowej w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji w sprawie dokonania zmiany w rejestrze w zakresie zwiększenia zdolności połowowej statku w ramach przyznanej dodatkowej zdolności połowowej
  • narzędzi połowowych ciągnionych – w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, w terminie 5 lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze związanego z wydaniem decyzji o przyznaniu tej zdolności połowowej
  • wprowadzenia statku rybackiego do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1
   • pkt 1, jeżeli długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW lub
   • pkt 2, jeżeli długość całkowita tego statku przekracza 12 m;
 • przedmiotem zmiany wpisu dotyczącego modernizacji statku rybackiego nie będzie – w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW – zwiększenie długości statku do co najmniej 5 m lub mocy silnika głównego do co najmniej 15 kW
 • przedmiotem zmiany wpisu będzie – w przypadku statku rybackiego znajdującego się w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 2 – zwiększenie długości całkowitej tego statku powyżej 12 m

Ile zapłacisz

100 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu

17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową za zmianę wpisu oraz za ewentualne pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli minister odmówi ci zmiany wpisu, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 200 złotych, przy czym masz możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo o przyznanie prawa pomocy.

Warto wiedzieć

Wycofanie statku z wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Zmiana wpisu w rejestrze następuje również w przypadku wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Właściciel statku rybackiego składa wniosek o uznanie statku za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Minister wydaje:

 • decyzję o uznaniu statku za wycofany,
 • i jednocześnie decyzję o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich z urzędu (tzn. bez składania wniosku o dokonanie zmiany wpisu przez właściciela statku rybackiego).

Przebieg procedury wycofania statku jest analogiczny jak w przypadku wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich. Opłata skarbowa za wydanie decyzji o uznaniu statku za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego wynosi 10 zł.

Czy ta strona była przydatna?