Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj się w zakresie podatku akcyzowego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych? Działasz w ramach podmiotu zużywającego wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, takie jak paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG? Musisz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Przeczytaj jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zgłoszenie rejestracyjne składasz przez PUESC

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi się zarejestrować

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych lub jesteś podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej, niebędącym osobą fizyczną zużywającym wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy, musisz dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Pamiętaj! Rejestracja w CRPA zastąpiła składanie formularzy rejestracyjnych AKC-R.

Obowiązek rejestracji dotyczy cię, jeśli na przykład:

 • prowadzisz skład podatkowy
 • jesteś zarejestrowanym odbiorcą
 • jesteś zarejestrowanym wysyłającym
 • masz zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego
 • jesteś pośredniczącym podmiotem węglowym lub gazowym
 • zużywasz wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy (na przykład gdy produkujesz leki, wyroby spożywcze z wykorzystaniem alkoholu, lub korzystasz z gazu do celów opałowych)
 • wykorzystujesz wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy (na przykład benzen, toluen do produkcji farb i lakierów)
 • jesteś podmiotem pośredniczącym (kupujesz i sprzedajesz wyroby, energetyczne zwolnione z akcyzy, na przykład smary lub rozpuszczalniki)
 • sprowadzasz wyroby akcyzowe lub samochody osobowe z UE
 • prowadzisz miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych
 • jesteś podmiotem reprezentującym (reprezentujesz podmiot zagraniczny w zakresie obrotu suszem tytoniowym energią elektryczną, wyrobami gazowymi).

Obowiązek rejestracji dotyczy również podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (na przykład szkół, przedszkoli, Straży Granicznej, GOPR, wojska, Policji), które zużywają wyroby zwolnione od akcyzy:

 • gaz LPG do celów opałowych
 • paliwa lotnicze
 • paliwa żeglugowe.

Rejestracja powinna objąć także przedsiębiorstwo w spadku, gdy:

 • zarząd sukcesyjny został ustanowiony dopiero po śmierci przedsiębiorcy
 • zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony, a przedsiębiorstwo w spadku będzie prowadzić spadkobierca.

Jeśli jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zużywającą gaz LPG zwolniony od akcyzy do celów opałowych możesz dobrowolnie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.

Kto nie musi się rejestrować

Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania do: 

 • podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości
 • podmiotów zużywających, które nabyte wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym, odbierają wyłącznie odpowiednio na płycie lotniska bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym albo ze zbiornika zamontowanego na stałe w porcie bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na jednostce pływającej
 • podmiotów zużywających niemających miejsca zamieszkania , siedziby lub miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, które odbierają nabyte wyroby energetyczne określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej oraz wyroby energetyczne określone w art. 32 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym
 • zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych, które składają zgłoszenie rejestracyjne uproszczone
 • podmiotów zużywających gaz zwolniony od akcyzy do celów opałowych, ze zbiornika zasilającego zbiorcze instalacje licznikowe; pośredniczących podmiotów tytoniowych , które dokonały wpisu  do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Kto musi się zarejestrować do 30 czerwca 2021

Do 30 czerwca 2021 roku w CRPA muszą się zarejestrować:

 • podmioty, które wcześniej złożyły zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i otrzymały potwierdzenie jego przyjęcia
 • pośredniczące podmioty węglowe i pośredniczące podmioty gazowe, które złożyły naczelnikowi urzędu skarbowego powiadomienie o rozpoczęciu tej działalności i otrzymały potwierdzenie jego przyjęcia
 • podmioty, które nie składały dotychczas zgłoszenia rejestracyjnego, bo nie miały takiego obowiązku, ale mu podlegają na mocy obowiązujących przepisów (na przykład prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych).

Jeżeli wcześniej złożyłeś papierowe zgłoszenie rejestracyjne AKC-R, to nie musisz się rejestrować w CRPA, ale do 30 czerwca 2021 roku musisz uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne o dane dotyczące właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Rejestracji dokonaj przed dniem wykonania pierwszej czynności lub przed rozpoczęciem działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Zgłoszenie rejestracyjne jest dokonywane do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej przez PUESC. Zgłoszenie rejestracyjne podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą powinno zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu
 • adres zamieszkania lub siedziby
 • adres miejsca prowadzenia działalności
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania albo siedziby
 • wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy
 • w przypadku podmiotu zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju – nazwę oraz adres siedziby tego oddziału
 • w przypadku podmiotu zagranicznego reprezentowanego przez podmiot reprezentujący – nazwę i adres siedziby podmiotu zagranicznego.

Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej powinno zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu
 • adres zamieszkania lub siedziby lub miejsca pobytu
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania albo siedziby, albo numer PESEL, a jeżeli numer PESEL nie został nadany - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej
 • wskazanie właściwego dla tego podmiotu naczelnika urzędu skarbowego w zakresie akcyzy

Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Pamiętaj! Jeśli dotychczas nie składałeś akcyzowego zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-R) i nie rejestrowałeś firmy na PUESC w zakresie cła lub innych obszarów działalności, musisz najpierw zarejestrować firmę na PUESC.

Termin

Rejestracji dokonaj przed dniem wykonania pierwszej czynności lub przed rozpoczęciem działalności w zakresie podatku akcyzowego.

 1. Otrzymasz numer rejestracyjny (IDSISC)

Numer IDSISC służy do komunikacji z organami celnymi za pośrednictwem portalu PUESC.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rejestracja następuje z chwilą wprowadzenia wszystkich danych i złożenia podpisu w systemie PUESC.

Warto wiedzieć

Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych

Jeśli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu lub przetwarzania suszu tytoniowego (pośredniczący podmiot tytoniowy) nie dokonujesz zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA, ale musisz uzyskać wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Zmiana danych zawartych w zgłoszeniu

Zgłoś Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zmianę danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy i kontynuowania działalności po jego śmierci, zmianę musi zgłosić zarządca sukcesyjny (w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy), lub osoba, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, dokonująca czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy (w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci). 

Zgłoszenie zakończenia działalności objętej rejestracją

Jeśli przestaniesz:

 • wykonywać czynności opodatkowane akcyzą
 • prowadzić działalność z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych

zgłoś zaprzestanie wykonywania tej działalności lub tych czynności do właściwego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przez platformę PUESC. Masz na to 7 dni od zamknięcia takiej działalności.

Podobny obowiązek spoczywa na spadkobiercach po śmierci przedsiębiorcy, jeśli za jego życia nie został ustanowiony zarządca sukcesyjny. W tym przypadku spadkobierca:

 • informuje właściwego dyrektora izby administracji skarbowej o śmierci przedsiębiorcy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia;
 • składa zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, jeżeli zakłada się, że zarząd sukcesyjny nie będzie powołany.


Obowiązek składania deklaracji akcyzowych

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego nie oznacza, że musisz składać deklaracje akcyzowe. Taki obowiązek dotyczy głównie podatników, a więc przedsiębiorców produkujących, sprzedających lub sprowadzających wyroby akcyzowe z zagranicy.

Deklaracji nie muszą składać podmioty odbierające lub zużywające wyroby akcyzowe objęte zerową stawką akcyzy lub zwolnieniem od akcyzy. Przykładowo, deklaracji akcyzowych mimo, że są zarejestrowani w zakresie podatku akcyzowego, nie składają:

 • przedsiębiorcy nabywający alkohol do produkcji spożywczej (np. do wypieku ciast), wytwarzania leków, octu lub aromatów spożywczych
 • kupujący gaz propan-butan na cele grzewcze
 • kupujący rozpuszczalniki organiczne do produkcji farb i lakierów.

Czy ta strona była przydatna?