Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Prowadzisz skład podatkowy od co najmniej roku i składasz zabezpieczenie akcyzowe? Masz zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu i też posiadasz zabezpieczenie? Możesz się od tego uwolnić i uzyskać zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może uzyskać zwolnienie

Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielane jest wyłącznie na wniosek. Podmiot występujący z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego powinien:

 • mieć swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju
 • stosować procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej rok* (nie dotyczy podmiotu posiadającego zezwolenie wyprowadzenia oraz rolników)
 • posiadać sytuację finansową i majątek, które zapewniają wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej (nie dotyczy rolników)
 • nie posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty paliwowej oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jak również nie może być prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe
 • zobowiązać się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie (a od 1 lipca 2021 roku – na pierwsze żądanie na piśmie) właściwego naczelnika urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej przypadającej do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej

Ważne! Zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie stosuje się w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Na jak długo można dostać zwolnienie 

Zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata, w drodze decyzji. 


* W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, do tego okresu wlicza się również czas prowadzenia składu podatkowego przez zmarłego przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby;

2) osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania.

W takim przypadku przedsiębiorca ma również możliwość wyboru urzędu skarbowego. Może to uczynić składając oświadczenie  zarówno do wybranego przez siebie urzędu, jak i urzędu właściwego dla niego. Szczegółowe regulacje w zakresie wyboru organu podatkowego zostały określone w art.14 ust.4a-4f ustawy o podatku akcyzowym.

Sprawdź, gdzie załatwisz sprawęDOCX

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,

- siedzibę, adres (miejsce zamieszkania),

- określenie przewidywanej maksymalnej kwoty zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być udzielone lub przedłużone,

- określenie rodzaju działalności, prowadzonej w składzie podatkowym (w przypadku wniosku składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Dokument z banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu nie może być sporządzony wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • Wnioskodawca dołącza sprawozdania finansowe podmiotu sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o badanym sprawozdaniu, albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Sprawozdań finansowych nie dołącza się, jeżeli zostały wcześniej doręczone naczelnikowi urzędu skarbowego, do którego jest składany wniosek o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia, a dane w nich zawarte są aktualne. W takim przypadku podmiot wskazuje we wniosku numer sprawy, przy której złożono te dokumenty.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji nie może być sporządzone wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji nie może być sporządzone wcześniej niż na trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 • Wspomnianych powyżej dokumentów nie dołącza się, jeżeli właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o udzielenie zwolnienia, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wezwie cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy uzupełnisz dokumenty w niepełny sposób lub złożone dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego ponownie wezwie do ich uzupełnienia lub uściślenia.

 1. Otrzymasz decyzję o zwolnieniu z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Jeśli spełniasz warunki wymienione w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek zwolnić cię z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 

Decyzję o zwolnieniu wydaje się w dwóch egzemplarzach. Jeden jest wydawany tobie, a drugi - zatrzymywany przez naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Możesz otrzymać większą liczbę decyzji o zwolnieniu lub urzędowych kopii i okazywać je w miejscach wykonywania czynności (np. inny skład podatkowy), gdzie jest wymagalne zabezpieczenie akcyzowe.

Na twój wniosek decyzja o zwolnieniu ze składania zabezpieczenia może być przedłużona na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Strona niezadowolona z decyzji może złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który tę decyzję wydał. Ma na to 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Czy ta strona była przydatna?