Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Chcesz organizować w swoim ośrodku imprezy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych? Chcesz, żeby takie turnusy były dofinansowane? Jeśli tak, to wpisz swój ośrodek do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania. Przeczytaj opisu usługi i dowiedz się jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Aby złożyć wniosek załóż konto na portalu Emp@tia.

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz organizować dofinansowane turnusy dla niepełnosprawnych, tylko jeśli twój ośrodek wpisany został do rejestru ośrodków.

Kto może ubiegać się o wpis

O wpis może starać się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

 1. Urząd marszałkowski sprawdzi twój wniosek

Jeśli twój wniosek ma braki, urząd wyśle ci informację o występujących uchybieniach. Masz 30 dni na ich usunięcie – termin liczy się od otrzymania informacji. Jeśli tego nie zrobisz, nie otrzymasz opinii o swoim ośrodku, a wniosek nie zostanie przekazany wojewodzie.

 1. Urząd marszałkowski wyda opinię o ośrodku

Opinia powinna zawierać:

 • stwierdzenie zgodności lub brak zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym (w tym):
  • informację o standardzie ośrodka;
  • ocenę warunków sanitarno-higienicznych;
  • ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;
  • ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku;
 • stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt. 2-4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych;
 • inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

Urząd marszałkowski poinformuje cię o wydanej opinii oraz przekaże ją wojewodzie.

Dokumenty

Termin

Opinia powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od złożenia przez ciebie wniosku. Termin ten może się wydłużyć, jeśli musisz uzupełnić wniosek.

 1. Zostaniesz wpisany do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Wojewoda sprawdzi, czy może wpisać twój ośrodek do rejestru ośrodków

Wojewoda dokonuje oceny na podstawie:

 • informacji zawartych we wniosku wnioskodawcy
 • opinii marszałka województwa
 • dostępności ośrodka dla określonych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwość realizacji określonych programów turnusów rehabilitacyjnych

Opinia niezawierająca wszystkich informacji zostanie przekazana urzędowi marszałkowskiemu w celu uzupełnienia. Masz 30 dni na usunięcie braków. Termin liczy się od dnia otrzymania  informacji o występujących we wniosku uchybieniach. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Twój ośrodek zostanie wpisany do rejestru niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku. Ośrodkowi zostanie nadany numer. Otrzymasz zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków. Zawiera ono informację o rodzajach turnusów rehabilitacyjnych, jakie mogą odbywać się w ośrodku, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów.

Jeśli otrzymasz zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru ośrodków, to powinno ono zawierać uzasadnienie.

Jakie dane wpisane są do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Rejestr zawiera:

 • nazwę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej ośrodka;
 • numer, datę dokonania wpisu do rejestru oraz datę ważności tego wpisu;
 • oznaczenie rodzaju turnusów rehabilitacyjnych, jakie mogą odbywać się w ośrodku;
 • oznaczenie dysfunkcji lub schorzenia osób, dla których ośrodek spełnia warunki dostępności;
 • liczbę miejsc noclegowych;
 • rodzaj zabudowy;
 • określenie:
  • rodzaju (typu) ośrodka,
  • okresu świadczonych usług,
  • posiadanego zaplecza.

Swój wpis znajdziesz na portalu Emp@tia.

Dokumenty

Termin

Wojewoda ma 30 dni na załatwienie twojej sprawy – licząc od wpływu wniosku z urzędu marszałkowskiego. Termin ten może się wydłużyć, jeśli musisz uzupełnić wniosek.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 2 miesięcy. Pamiętaj, że oba organy (marszałek województwa i wojewoda) mają po 30 dni na wykonanie swoich czynności. Natomiast termin ten może się wydłużyć, jeśli musisz uzupełnić braki we wniosku.

Jak możesz się odwołać

Nie możesz się odwołać.

Wpis do rejestru ośrodków następuje w formie zawiadomienia, które nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, lecz jest czynnością z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W związku z tym, nie ma podstawy prawnej do złożenia odwołania na podstawie przepisów k.p.a.

Czy ta strona była przydatna?