Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Chcesz przewozić przez nasz kraj uzbrojenie? Najpierw musisz uzyskać zezwolenie. O tym jak je zdobyć i jakie warunki musisz spełnić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji usługi

Zezwolenie wydaje się na wniosek osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie lub korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania uzbrojeniem.

Uczestnikami procedury mogą być:

1. Wnioskodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.

2. Organ kontroli obrotu – minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Organy opiniujące – minister właściwy do spraw zagranicznych, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiad Wojskowego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a w odniesieniu do materiałów jądrowych, technologii jądrowych oraz innych produktów podwójnego zastosowania, w zakresie których jest właściwy ze względu na zakres swojego działania – także Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

4. Organy państw członkowskich UE – właściwe w zakresie procedur kontroli obrotu towarów o znaczeniu strategicznym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do organu kontroli obrotu.

Dokumenty

 • Umowa dotyczącą obrotu powinna być przedłożona, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu. W jej zastępstwie dopuszcza się przedłożenie projektu takiej umowy albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe.
 • Zgoda właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem jest wymagana w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody. W jej miejsce może być złożone oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania importera lub końcowego użytkownika do uzyskania uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem o znaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią składową.
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 1. Złożenie zapytania do organów opiniujących

Organ kontroli obrotu, w formie pisemnej lub za pośrednictwem systemu elektronicznego występuje do organów opiniujących o zajęcie stanowiska co do istnienia przeciwwskazań w wydaniu zezwolenia.

 1. Żądanie od wnioskodawcy informacji umożliwiających weryfikację danych zawartych we wniosku o zezwolenie

Organ kontroli obrotu żąda od wnioskodawcy dodatkowych informacji umożliwiających weryfikację danych zawartych we wniosku.

 1. Żądanie od wnioskodawcy spełnienia dodatkowych wymagań i warunków określonych przez organ kontroli obrotu

Organ kontroli obrotu żąda od wnioskodawcy spełnienia dodatkowych wymagań i warunków, a w szczególności złożenia przez zagranicznego końcowego użytkownika oświadczenia końcowego użytkownika lub przedstawienia certyfikatu importowego.

 1. Ustalenie czy wnioskodawcy odmówiono wydania zezwolenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Organ kontroli obrotu przed wydaniem zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego ustala, czy w ciągu ostatnich 3 lat właściwy organ innego państwa lub państw członkowskich Unii Europejskiej odmówił wydania zezwolenia na obrót towarem o znaczeniu strategicznym o zasadniczo identycznych parametrach oraz do tego samego końcowego użytkownika lub odbiorcy co we wniosku o zezwolenie. W takim przypadku organ kontroli obrotu konsultuje się z właściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który odmówił wydania takiego zezwolenia, a jeżeli organ kontroli obrotu wyda zezwolenie – informuje o tym ten organ, dołączając szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji.

 1. Przygotowanie opinii w sprawie wydania zezwolenia

Organy opiniujące przygotowują opinię dotyczącą wydania zezwolenia. Organ opiniujący może żądać od osoby fizycznej lub prawnej udzielenia informacji umożliwiających sprawdzenie danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia.

Terminu 14 dni, jaki mają organy opiniujące na przedstawienie swojego stanowiska co do istnienia przeciwwskazań do wydania zezwolenia, nie wlicza się do terminu organu kontroli obrotu na wydanie decyzji.

Stanowisko organów opiniujących nie wymaga formy postanowienia i nie podlega zaskarżeniu.

Dokumenty

Termin

14 dni.

 1. Przygotowanie decyzji dotyczącej wydania zezwolenia

Organ kontroli obrotu przygotowuje decyzję dotyczącą zezwolenia zgodnie z jego zakresem we wniosku.

Dokumenty

 1. Dokonanie wpisu do rejestru zezwoleń

Organ kontroli obrotu dokonuje wpisu zezwolenia do rejestru zezwoleń.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?