Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Powołanie komisji kwalifikacyjnej sprawdzającej kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Chcesz prowadzić egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz wydawać świadectwa kwalifikacyjne? Uprawnienia takie mają tylko komisje kwalifikacyjne powołane przez uprawnione organy. Dowiedz się jak i do kogo należy złożyć wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej

 • przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 200 osób wykonujących prace wymagające sprawdzenia kwalifikacji
 • stowarzyszenie naukowo-techniczne, którego statut lub inny dokument założycielski potwierdza naukowo-techniczny charakter jego działalności w zakresie gospodarki energetycznej
 • kierownik jednostki organizacyjnej podległej właściwemu ministrowi lub szefowi agencji.

Zadania komisji kwalifikacyjnej

Komisja kwalifikacyjna powołana przy danej jednostce organizacyjnej (instytucji):

 • organizuje i odpowiada za przebieg egzaminów sprawdzających kwalifikacje
 • powołuje zespoły egzaminacyjne
 • wydaje świadectwa kwalifikacyjne.

Kto najczęściej występuje o powołanie komisji kwalifikacyjnej

Najczęściej z wnioskiem o powołanie komisji kwalifikacyjnej sprawdzającej kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci występują do Prezesa URE różne stowarzyszenia naukowo-techniczne wykonujące działalność na rzecz gospodarki energetycznej.

Przykładowe stowarzyszenia naukowo-techniczne, przy których działają komisje to: Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP).

Urząd Regulacji Energetyki opracował szczegółowe informacje o powoływaniu przez Prezesa URE komisji kwalifikacyjnych ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Członkowie komisji kwalifikacyjnej

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • członkowie
 • sekretarz.

Kwalifikacje członków komisji kwalifikacyjnej:

 • w przypadku przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego – wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz udokumentowane co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • w przypadku przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej powoływanej przez właściwych ministrów oraz Szefów Agencji – wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, lub nadany co najmniej pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów starszych oraz udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji odpowiednio urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia albo urządzeń ratowniczo-gaśniczych, albo urządzeń ochrony granic
 • w przypadku członków:
  • wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci albo
  • wykształcenie średnie albo średnie branżowe oraz udokumentowane co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci lub udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • w przypadku członków komisji kwalifikacyjnej powoływanej przez właściwych ministrów oraz Szefów Agencji:
  • wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie, lub nadany co najmniej pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych oraz udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji odpowiednio urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia albo urządzeń ratowniczo-gaśniczych, albo urządzeń ochrony granic albo
  • wykształcenie średnie albo średnie branżowe oraz udokumentowane co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci lub nadany co najmniej pierwszy stopień podoficerski w korpusie podoficerów starszych oraz udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji odpowiednio urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia albo urządzeń ratowniczo-gaśniczych, albo urządzeń ochrony granic.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Powołanie komisji musi nastąpić przed terminem pierwszego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej złóż do:

 • Prezesa URE – gdy kierujesz stowarzyszeniem naukowo-technicznym lub jesteś przedsiębiorcą
 • właściwego ministra (np. Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości) lub szefa agencji (np. ABW, CBA, Agencji Wywiadu) – gdy jesteś kierownikiem jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej (np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa)
 • ministra właściwego do spraw trsnsportu – gdy jesteś kierownikiem jednostki organizacyjnej transportu kolejowego, w przypadku eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej sprawdzającej kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Wniosek złóż, w zalezności od organu nazorującego, do:

 • Prezesa URE
 • właściwego ministra lub Szefów Agnencji
 • ministra właściwego do spraw transportu.

Nie ma jednolitego wzoru wniosku o powołanie komisji kwalifikacyjnej. Różne instytucje, które wnioskują o powołanie komisji kwalifikacyjnej składają wnioski na własnych formularzach. Możesz tez skorzystać z przykładowego wzoru wniosku zamieszczonego na tej stronie.

Wniosek powinien zawierać:

 • określenie nazwy komisji kwalifikacyjnej
 • adres komisji kwalifikacyjnej
 • zakres sprawdzanych kwalifikacji.

Do wniosku należy załączyć:

 • akt założycielski lub statut w przypadku stowarzyszenia powinien potwierdzać jego naukowo-techniczny charakter.
 • wykaz stanowisk pracy - dołącz, gdy składasz wniosek jako przedsiębiorca
 • zaświadczenie o niekaralności kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej.

Instytucje uprawnione do powoływania komisji kwalifikacyjnych mogą wymagać innych załączników dotyczących kandydatów na członków komisji (np. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kopie świadectw kwalifikacyjnych).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz powinien zawierać liczbę osób wykonujących prace na stanowiskach eksploatacji i dozoru wraz z określeniem:

 • zakresu wykonywanych prac (obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno-pomiarowe) oraz  
 • rodzaju (z podziałem na grupy) urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

 • Nie ma jednolitego wzoru wniosku o powołanie komisji kwalifikacyjnej. Różne instytucje, które wnioskują o powołanie komisji kwalifikacyjnej składają wnioski na własnych formularzach. Możesz tez skorzystać z przykładowego wzoru wniosku zamieszczonego na tej stronie.
 • Akt założycielski lub statut w przypadku stowarzyszenia powinien potwierdzać jego naukowo-techniczny charakter.
 • Wykaz stanowisk pracy dołącz, gdy składasz wniosek jako przedsiębiorca.
 • Zaświadczenie o niekaralności dotyczy kandydatów na członków komisji.
 • Instytucje uprawnione do powoływania komisji kwalifikacyjnych mogą wymagać innych załączników dotyczących kandydatów na członków komisji (np. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, kopie świadectw kwalifikacyjnych).

Termin

Powołanie komisji musi nastąpić przed terminem pierwszego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje.

 1. Urząd sprawdzi wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej

Jeśli w trakcie weryfikacji twojego wniosku urząd będzie miał zastrzeżenia do proponowanego składu komisji lub wnioskowanego zakresu sprawdzanych kwalifikacji poinformuje cię o tym w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Będziesz mieć 7 dni na odpowiedź i ustosunkowanie się do uwag (np. zaproponowanie nowego składu komisji kwalifikacyjnej).

 1. Otrzymasz dokument o powołaniu komisji kwalifikacyjnej

W przypadku braku uwag do twojego wniosku, lub gdy zostały one wyjaśnione, otrzymasz dokument powołania komisji kwalifikacyjnej, który zawiera:

 • imienny skład członków komisji kwalifikacyjnej,
 • zakres kwalifikacji, do których sprawdzania upoważniona jest komisja.

Komisje kwalifikacyjne powoływane są na 5 lat.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument o powołaniu komisji kwalifikacyjnej powinien zawierać:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej, przy której powołuje się komisję;

2) określenie:

a) składu komisji kwalifikacyjnej - imiona i nazwiska jej członków oraz pełnione przez nich funkcje,

b) zakresu sprawdzanych kwalifikacji.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Dokument o powołaniu komisji kwalifikacyjnej otrzymasz w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez urząd.

Warto wiedzieć

Komu komisja kwalifikacyjna sprawdza kwalifikacje

Komisja sprawdza kwalifikacje w zakresie eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji:

 • pracownikom na wniosek pracodawcy, lub
 • osobom wykonującym usługi na rzecz konsumentów, mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców na ich własny wniosek.

Szczegóły jak złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji znajdziesz w opisie usługi Sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Jak znaleźć komisję kwalifikacyjną

Na stronie URE znajdziesz wykaz komisji kwalifikacyjnych powołanych przez Prezesa URE.

Czy ta strona była przydatna?