Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na magazyn czasowego składowania

Importujesz towary i nie masz wszystkich dokumentów aby dokonać odprawy celnej? Stosujesz procedury uproszczone i badasz sprowadzony towar dłużej niż 3 dni? Otwórz lub skorzystaj z usług magazynu czasowego składowania. Poniżej dowiesz się, jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie takiego magazynu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie na magazyn czasowego składowania mogą otrzymać osoby, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • mają siedzibę na obszarze celnym Unii
 • zapewniają prawidłową realizację operacji czasowego składowania (przechowywanie i ewidencjonowanie towarów)
 • złożą zabezpieczenie celne
 • stworzą warunki, aby organy celno-skarbowe mogły sprawować dozór celny bez konieczności stosowania nadzwyczajnych środków administracyjnych.

Uwaga! Jeśli masz pozwolenie AEO i we wniosku o jego wydanie wskazałeś, że będziesz prowadzić magazyn czasowego składowania, to starając się o pozwolenie na prowadzenie tego magazynu nie musisz udowadniać, że będziesz prawidłowo realizować operacje składowania czasowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe

Wniosek złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce, gdzie będzie prowadzony magazyn czasowego składowania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce odprawy celnej.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zabezpieczenie celne

Zabezpieczenie celne złóż jako:

 • depozyt w gotówce, lub
 • zobowiązanie złożone przez gwaranta.

Aktualny wykaz gwarantów prowadzi Ministerstwo Finansów.

Kwota zabezpieczenia celnego, powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument potwierdzający, że:

 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe

– nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT. Możesz to potwierdzić składając oświadczenie. Takie oświadczenie musisz składać co 6 miesięcy.

Możesz skorzystać zawnioskować także do dyrektora izby administracji skarbowej o pozwolenie na zabezpieczenie generalne (również w formie depozytu w gotówce lub zobowiązania gwaranta), w takim przypadku twoim obowiązkiem będzie monitorowanie kwoty referencyjnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Potwierdzenie zawiera:

 • określenie urzędu celno-skarbowego,
 • dane osoby składającej zabezpieczenie,
 • sposób, termin i wysokość złożenia zabezpieczenia,
 • datę złożenia zabezpieczenia,
 • termin ważności zabezpieczenia,
 • pouczenie,
 • podpisy składającego i przyjmującego zabezpieczenie.

Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia celnego dotyczy składania zabezpieczenia w formie depozytu gotówkowego.

Zobowiązanie gwaranta jest wydawane przez podmiot (bank, firmę ubezpieczeniową) znajdujący się na liście gwarantów.

Opcjonalnie możesz przedstawić numer pozwolenia na zabezpieczenie generalne.

Termin

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania.

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na magazyn czasowego składowania

Do czasu uruchomienia elektronicznego wniosku na portalu PUESC, wniosek możesz złożyć papierowo lub elektronicznie na Biznes.gov.pl.

Dokumenty

Termin

Przed pierwszym złożeniem towarów w magazynie czasowego składowania.

 1. Otrzymasz pozwolenie na magazyn czasowego składowania

Pozwolenie jest ważne bezterminowo.

Jeśli urząd zamierza wydać decyzje odmowną, powinien dać ci wcześniej prawo do wypowiedzenia się. Będziesz mieć 30 dni, aby przekonać urząd do swoich racji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz maksymalnie w ciągu 120 dni, licząc od dnia w którym wniosek wpłynął do urzędu celno-skarbowego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

 • Wprowadzenie towarów do magazynu składowania czasowego powinno odbyć się na podstawie deklaracji lub innych dokumentów (np. przywozowej deklaracji skróconej, dokumentu tranzytowego).
 • Towary mogą być czasowo składowane także poza magazynem czasowego składowania – w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez służby celno-skarbowe.
 • Towary mogą być przechowywane w magazynie czasowego składowania maksymalnie 90 dni. Termin ten nie podlega przedłużeniu.
 • Towary mogą znajdować się w miejscu uznanym lub wyznaczonym nie dłużej niż 3 dni, a w przypadku upoważnionego odbiorcy nawet do 6 dni.
 • W magazynie czasowego składowania głównie są przechowywane towary nieunijne, czyli sprowadzone spoza UE. Jeśli jednak istnieje potrzeba gospodarcza, naczelnik urzędu celno-skarbowego może zezwolić na składowanie w takich magazynach także towarów unijnych.
 • Ewidencja powinna być prowadzona w formie zatwierdzonej przez urząd celno-skarbowy (forma papierowa, elektroniczna). Powinna ona zawierać dane istotne dla sprawowania dozoru celnego.
 • Aby móc wielokrotnie korzystać ze złożonego zabezpieczenia celnego konieczne jest uzyskanie odrębnego pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego.
 • Towary znajdujące się w magazynie czasowego składowania mogą zostać poddane jedynie takim czynnościom, których celem jest ich zachowanie ich w stanie niezmienionym. Czynności te jednak nie mogą prowadzić do zmiany wyglądu towarów lub ich właściwości technicznych.

Czy ta strona była przydatna?