Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego

Chcesz uprościć odprawy celne? Umożliwiają to tzw. uproszczone procedury celne. Dzięki nim skraca się czas na załatwienie formalności celnych. To z kolei sprawia, że towar dotrze szybciej do ciebie lub twojego klienta. Jedną z procedur uproszczonych jest prowadzenie rejestru przez zgłaszającego i odnotowanie w nim przywożonych towarów. Zanim jednak skorzystasz z procedury uproszczonej w tej formie, najpierw uzyskaj pozwolenie. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wpis do rejestru zgłaszającego jest formą zgłoszenia celnego. Odnotowuje się w nim przywóz towarów z zagranicy.

Wpis powinien zawierać dane wymagane dla standardowego lub uproszczonego zgłoszenia celnego.

Co daje wpis do rejestru zgłaszającego

Korzystanie z wpisu daje ci możliwość:

 • szybszego zwolnienia towaru (szybszego dysponowania towarem przez odbiorcę);
 • ograniczenia kosztów (towary dostarczane są bezpośrednio do miejsc prowadzenia działalności gospodarczej);
 • mniejszej liczby kontroli fizycznych i kontroli dokumentów przed zwolnieniem towaru w porównaniu z procedurą standardową;
 • sporadycznego kontaktu z urzędem celno-skarbowym.

Pamiętaj, że ten rodzaj uproszczenia może wymagać wcześniejszego uznania miejsca, w którym procedura będzie stosowana.

Ułatwienia płatnicze

Wpis do rejestru zgłaszającego umożliwia ci też skorzystanie z ułatwień płatniczych.

W przypadku:

 • cła – możesz odroczyć termin jego płatności do 16. dnia kolejnego miesiąca (musisz mieć na to odrębne pozwolenie);
 • podatku VAT – możesz go nie płacić rozliczając ten podatek bezpośrednio w deklaracji VAT-7.

Zawiadom o tym:

Warunki otrzymania pozwolenia

Dostaniesz pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego, jeśli:

 • złożysz wniosek do odpowiedniej izby administracji skarbowej zawierający wymagane dane i informacje;
 • w ciągu ostatnich 3 lat nie naruszyłeś prawa celnego lub przepisów podatkowych ani nie masz wyroku za przestępstwo gospodarcze;
 • udowodnisz, że twoje operacje są właściwie kontrolowane, a system zarządzania ewidencją handlową oraz transportową zapewnia odpowiedni przepływ towarów, co ułatwia kontrole celne;
 • ty lub twoi pracownicy macie odpowiednie kompetencje lub kwalifikacje zawodowe w ramach prowadzonej działalności.

Zakazy i ograniczenia

Pamiętaj, że w przypadku niektórych towarów (np. towary strategiczne, wyroby akcyzowe) nie dostaniesz pozwolenia w ogóle lub tylko wtedy, gdy spełnisz pewne warunki. Szczegóły sprawdź w Wytycznych Ministerstwa Finansów, jakie towary są objęte zakazami i ograniczeniami.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o pozwolenie na co najmniej 120 dni przed okresem, w którym chcesz stosować uproszczenie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego

Dokumenty

Jeśli nie masz statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO, to dołącz do wniosku kwestionariusz samooceny.

Termin

Złóż wniosek o pozwolenie na co najmniej 120 dni przed okresem, w którym chcesz stosować uproszczenie.

 1. Izba sprawdzi formalnie twój wniosek

Izba sprawdzi, czy we wniosku są wymagane informacje oraz czy twój wniosek spełnia warunki jego przyjęcia. Chodzi o to, czy m.in. masz siedzibę na terenie Unii Europejskiej, a wniosek złożyłeś do odpowiedniej izby. Ponadto izba sprawdzi, czy wcześniej nie cofnięto lub unieważniono ci pozwolenia wydanego w tej sprawie. Jeśli izba stwierdzi, że twój wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia informacji. Na uzupełnienie braków masz 30 dni od daty dostarczenia ci wezwania.

Termin

Izba oceni twój wniosek tylko pod kątem formalnym w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 1. Przygotuj się do czynności audytowych

Zanim pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego zostanie wydane, to izba przeprowadzi czynności audytowe w twojej sprawie pod kątem sprawdzenia naruszeń przepisów i funkcjonalności systemu zarządzania ewidencją handlową oraz transportową.

Czynności audytowe obejmą też twoje kompetencje lub kwalifikacje zawodowe związane ze sprawami celnymi (dotyczy to też twoich pracowników).

Audyt może również odbyć się w siedzibie twojej firmy i miejscach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli okaże się, że nie spełniasz kryteriów lub warunków, to dostaniesz zalecenia i termin, w którym masz usunąć uchybienia.

Pamiętaj, jeśli jesteś już przedsiębiorcą upoważnionym AEOC (czyli w zakresie uproszczeń celnych), to spełniasz warunki, aby uzyskać pozwolenie. W tym przypadku izba nie będzie prowadzić czynności audytowych.

 1. Dostaniesz raport z czynności audytowych

Izba sporządza raport z czynności audytowych. Dostaniesz raport, w którym izba może wskazać, że:

 • spełniasz warunki i kryteria do wydania ci pozwolenia,

albo

 • ich nie spełniasz – w tym przypadku nie dostaniesz już pozwolenia (dostaniesz z izby decyzję o odmowie).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Raport zawiera informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez wnioskodawcę danego kryterium lub warunku opisanego w art. 39 UKC.

 1. Dostaniesz pozwolenie na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego

Jeśli po zakończeniu czynności audytowych izba uzna, że spełniasz warunki i kryteria, to dostaniesz pozwolenie. W pozwoleniu będą zawarte informacje, w tym twoje obowiązki, w jaki sposób realizować procedurę uproszczoną polegającą na wpisie do rejestru zgłaszającego.

Pozwolenie jest ważne bezterminowo.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W dokumencie powinny znaleźć się m.in. następujące informacje:

 • o posiadaczu pozwolenia,
 • o zakresie pozwolenia,
 • dodatkowe informacje lub warunki.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz nie później niż w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku.

Jeżeli izba nie może wydać ci pozwolenia w tym czasie, dostaniesz powiadomienie o przyczynach przedłużenia się terminu wraz z nową datą wydania pozwolenia. Z reguły nowy termin nie przekracza 30 dni, chyba że izba zadecyduje inaczej.

Izba może też wydłużyć termin na twoją prośbę. Jest to możliwe w sytuacji, gdy chcesz lepiej dostosować się do obowiązujących warunków i kryteriów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją izby, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do tego dyrektora izby, który wydał decyzję w twojej sprawie. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W odwołaniu opisz, z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody.

Warto wiedzieć

Obowiązek informowania

Masz obowiązek informować dyrektora izby, który wydał pozwolenie, o wszelkich okolicznościach, które nastąpią już po jego wydaniu, a mogą mieć wpływ na zakres, treść lub utrzymanie samego pozwolenia.

Unieważnienie, cofnięcie, zmiana lub zawieszenie pozwolenia

Izba może unieważnić, zmienić lub cofnąć ci pozwolenie, jeśli nie odpowiada ono przepisom celnym.

W wyjątkowej sytuacji, izba może zawiesić pozwolenie, jeśli nie ma jeszcze wystarczających powodów aby pozwolenie unieważnić (zmienić lub cofnąć). Zawieszenie może trwać do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących unieważnienia, cofnięcia lub zmiany pozwolenia.

Izba może też zawiesić pozwolenie na twój wniosek.

Monitorowanie pozwolenia

Pamiętaj, że gdy już korzystasz z pozwolenia, to izba będzie monitorować, czy spełniasz warunki i kryteria, które pozwalają ci dalej stosować pozwolenie. Jeśli prowadzisz działalność krócej niż 3 lata, to w pierwszym roku od wydania pozwolenia monitorowanie jest ścisłe (jego częstotliwość zależy jednak od decyzji izby).

Zabezpieczenie generalne w procedurach celnych   

Aby korzystać z możliwości zgłoszeń celnych w formie wpisu do rejestru w zakresie cła, musisz złożyć zabezpieczenie generalne. Sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na złożenie zabezpieczenia generalnego.

Czy ta strona była przydatna?