Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agent celny – wykreślenie z listy

Chcesz zostać wykreślony z listy agentów celnych? Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Agent celny, wpisany na listę agentów celnych, który chce dokonać wykreślenia z listy na swój wniosek.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o skreślenie z listy agentów celnych

Wnioskodawca składa wniosek o skreślenie z listy agentów celnych do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zakres merytoryczny wniosku o wykreślenie z listy agentów celnych nie został określony przepisami prawa. Przykładowy wniosek o wykreślenie powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania i adres do korespondencji,
  3. numer wpisu na liście agentów celnych,
  4. prośbę o wykreślenie z listy.
  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania wniosku sprawdza, czy spełnione są warunki przyjęcia tego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia wniosku.

  1. Wydanie decyzji w sprawie skreślenia z listy agentów celnych

Dyrektor Izby Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dokonuje skreślenia agenta celnego z listy agentów celnych. Wykreślenie z listy agentów celnych wydawane jest w formie decyzji, która przesyłana jest na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Decyzję o skreśleniu z listy agentów celnych otrzymasz w możliwie krótkim terminie, nie później niż 120 dni od daty przyjęcia wniosku zawierającego wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Jak możesz się odwołać

Strona niezadowolona z decyzji może złożyć odwołanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Agent celny zostaje skreślony z listy agentów celnych w przypadku, gdy przestaje spełniać warunki wpisu na listę. Warunki te to:

1) pełna zdolność do czynności prawnych;

2) kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Agent celny jest zobowiązany zawiadomić Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie o zaprzestaniu spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 1 lub 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego faktu.

Czy ta strona była przydatna?