Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Chcesz prowadzić ośrodek szkolenia kierowców? Jest to działalność regulowana, zatem musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby prowadzić ośrodek szkolenia kierowców:

 • musisz być przedsiębiorcą, czyli prowadzić działalność gospodarczą
 • nie możesz być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (np. podrobienie dokumentu). Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i wspólników oraz członków zarządu spółek – jeśli działalność prowadzisz w formie spółki
 • powinieneś posiadać uprawnienia instruktora nauki jazdy oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców. Twoje uprawnienia powinny pozwalać na prowadzenie szkolenia dla tej kategorii prawa jazdy, w której deklarujesz prowadzenie szkoleń w swoim ośrodku szkolenia kierowców. Jeżeli sam nie posiadasz takich uprawnień, to musisz zatrudnić instruktora, który je ma
 • musisz posiadać odpowiednią infrastrukturę, czyli:
  • przystosowaną salę wykładową
  • pomieszczenie biurowe
  • plac manewrowy
  • pojazd przeznaczony do nauki jazdy.

Nie musisz być właścicielem sali, placu manewrowego czy biur. Możesz je wynajmować lub dzierżawić. Natomiast składając wniosek o wpis do ewidencji musisz podać tytuł prawny do ich dysponowania oraz okres posiadania tego tytułu.

W ośrodku szkolenia kierowców musisz mieć zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia.

Wymagania dotyczące infrastruktury w ośrodku szkolenia kierowców:

 • sala wykładowa powinna:
  • mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25 m2
  • być wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu
  • być przystosowana do szkolenia minimum 10 osób, być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana, być odizolowana od innych pomieszczeń
  • być oznaczona nazwą ośrodka szkolenia kierowców oraz informacją "Sala wykładowa"
  • być wyposażona w pomoce dydaktyczne obejmujące co najmniej:
   • tablicę do pisania
   • makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze
   • tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku
   • przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych.

Jeżeli w sali wykładowej jest prowadzone jednocześnie szkolenie dla więcej niż 20 osób, to minimalna powierzchnia sali zostaje zwiększona o 1 m2 – dla każdej szkolonej osoby powyżej liczby 20 osób. Zatem, jeśli szkolenie prowadzone jest np. dla 21 osób to sala powinna mieć co najmniej 26 m2.

W pobliżu sali wykładowej powinna znajdować się toaleta.

Wymagania dla pomieszczeń biurowych:

 • powinny być oznaczone przez wskazanie nazwy, adresu oraz godzin pracy ośrodka szkolenia kierowców
 • muszą umożliwiać obsługę osób i przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi szkoleniami w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

Wymagania dla placu manewrowego:

 • musi mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową
 • musi być wyłączony z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe
 • powinien umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu) – odpowiednio do prowadzonego szkolenia dla danej kategorii prawa jazdy
 • powinien umożliwiać jazdę tramwajem na odcinku o długości co najmniej 100 m oraz powinien być wyposażony w sieć trakcyjną i torowisko umożliwiające realizację zadań wchodzących w skład części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie pozwolenia realizowanej na placu manewrowym – jeżeli prowadzisz szkolenie w zakresie pozwolenia na tramwaj.

Oznakowanie

Zadbaj też o to, żeby w przypadku wykorzystywania do poruszania się za osobą szkoloną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A:

 • instruktor był ubrany w kamizelkę odblaskową z napisem "Instruktor" - w przypadku motocykla
 • pojazdy te powinny być oznaczone widoczną dla innych uczestników ruchu informacją o prowadzonym szkoleniu umieszczoną z tyłu pojazdu - w przypadku pojazdów innych niż motocykl.

Prowadzenie działalności na obszarze różnych powiatów

Część infrastruktury twojego ośrodka szkolenia kierowców może znajdować się na terenie innego powiatu. W takim przypadku starostwo, wpisując twoją firmę do rejestru, poinformuje starostwo, na którego obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o dokonaniu wpisu. Jednocześnie prześle informację o infrastrukturze i jej lokalizacji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek w starostwie lub urzędzie miasta właściwym dla miejsca, gdzie prowadzona będzie działalność.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wniosek złóż do właściwego starostwa. Wiosek możesz również złożyć w urzędzie miasta i gminy, wskazując jednocześnie starostę, który prowadzi dany rejestr ośrodków szkolenia kierowców. Urząd miasta i gminy przekaże twój wniosek do odpowiedniego starostwa

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli na wniosku brakuje miejsca na podanie wszystkich informacji (np. masz więcej pojazdów, zatrudniasz wielu instruktorów lub chcesz prowadzić ośrodek szkolenia kierowców w kilku miejscach), to podaj je osobno.

 1. Weryfikacja wniosku

Termin

Starostwo sprawdzi twój wniosek pod względem spełnienia przez ciebie warunków wymaganych do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Jeżeli urząd stwierdzi braki, to wezwie ciebie do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie uzupełnisz braków w terminie, to wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania. To oznacza, że starostwo nie załatwi twojej sprawy.

 1. Zostaniesz wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

Jeżeli spełniłeś wszystkie wymagania, prowadzony przez ciebie ośrodek  szkolenia kierowców zostanie wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Jeśli nie spełnisz warunków prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, to starostwo wyda ci decyzję odmawiającą wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Po dokonaniu wpisu do rejestru ośrodków szkolenia kierowców starosta wyda ci z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W zaświadczeniu podany zostanie numer ewidencyjny nadany dla twojego ośrodka szkolenia kierowców. Informację o wpisie twojej firmy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców zostanie przekazana drogą elektroniczna do CEIDG.


Ważne! Jeśli złożyłeś wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, to możesz rozpocząć działalność:

 • po uzyskaniu zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, albo
 • po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku do starostwa – jeśli w terminie 7 dni od złożenia wniosku nie wydano tobie zaświadczenia lub nie zostałeś wezwany do usunięcia braków.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 500 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
 • 1 zł – opłata ewidencyjna za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Na dowodzie zapłaty zaznacz, że płacisz 500 zł za wpis oraz 1 zł za opłatę ewidencyjną.

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Za złożenie odwołania nie płacisz opłaty skarbowej.

Warto wiedzieć

Rozszerz ofertę szkoleń

Możesz poszerzyć zakres oferowanych szkoleń – np. prowadzić ośrodek szkolenia kierowców dla innych kategorii prawa jazdy. W takim przypadku musisz złożyć do starostwa wniosek o rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez ośrodek szkolenia kierowców.

Jeżeli zmienią się dane, które podałeś we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców to musisz poinformować starostwo o tej zmianie. Masz na to 14 dni, licząc od nastąpienia zmiany. Przeczytaj jak rozszerzyć zakres szkoleń oraz jak poinformować o zmianie danych.

Twoje obowiązki

Prowadząc ośrodek szkolenia kierowców masz obowiązek:

Czy ta strona była przydatna?