Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykonywanie kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w budynku – ponowny wpis

Zostałeś wykreślony z wykazu osób uprawnionych do kontroli urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych? Minęły już 24 miesiące od wykreślenia? A może ustały przyczyny wykreślenia? Jeśli tak, to możesz złożyć wniosek o ponowny wpis do wykazu. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Jeśli zostałeś wykreślony z wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w wyniku negatywnej weryfikacji sporządzonego protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, możesz ubiegać się o ponowny wpis do tego wykazu po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z przedmiotowego wykazu stała się ostateczna.

2. Natomiast, jeśli zostałeś wykreślony z wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji wskutek:

 • orzeczenia wobec ciebie zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie albo utraty uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez osobę uprawnioną;
 • nieposiadania kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych;
 • spełnienia łącznie wyżej wymienionych warunków, jeśli posiadałeś zarówno uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych

– możesz ubiegać się o ponowny wpis do tego wykazu od dnia ustania przyczyn wykreślenia z tego wykazu.

3. Pamiętaj, że kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która posiada:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim rozpoczniesz wykonywać kontrolę urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych w budynku.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóz wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji,
 • adres poczty elektronicznej, o ile osoba wnioskująca posiada taki adres, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej jest nieobowiązkowe.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dokumenty te powinny potwierdzać posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

1. Dołącz dokumenty, które potwierdzą uchylenie wobec ciebie zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, czy też potwierdzą odzyskanie przez ciebie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (w specjalności instalacyjnej).

2. Jeżeli uprawnienie do wykonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji wynika z uzyskania kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych to dołącz dokumenty potwierdzające ten fakt.

Termin

Zanim rozpoczniesz wykonywać kontrolę urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych w budynku.

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

 1. Minister wpisze cię ponownie do wykazu

Ponowny wpis do wykazu

Minister właściwy do spraw rozwoju dokona oceny merytorycznej twojego wniosku. Jeśli:

 • ustały przyczyny wykreślenia ciebie z wykazu (czyli odzyskałeś możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odzyskałeś uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie), albo
 • minęły 24 miesiące od dnia, w którym decyzja w sprawie wykreślenia ciebie z wykazu stała się ostateczna (decyzja wydana w wyniku stwierdzenia w trakcie weryfikacji rażących i oczywistych błędów w świadectwie charakterystyki energetycznej albo w wyniku stwierdzenia w trakcie weryfikacji rażących i oczywistych błędów w protokole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji),  

– to zostaniesz ponownie wpisany do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko;
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
 • numer wpisu (w przypadku ponownego wpisu nadawany jest nowy numer wpisu);
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to Minister Rozwoju i Technologii wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Z chwilą ponownego wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz wykonywać protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Wydrukuj i podpisz protokół – możesz go przekazać osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rozpatrywanie twojego wniosku odbywa się na podstawie art. 24 i 25 oraz 27 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisach tych nie wskazano terminu dokonania wpisu. W praktyce na wpis będziesz czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) Minister wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do ministra właściwego do spraw rozwoju. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Jak często wykonywane są kontrole

Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

- co najmniej raz na 5 lat - dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

- co najmniej raz na 2 lata - dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

- co najmniej raz na 4 lata - dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrola obejmuje ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynków. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną.

Czy ta strona była przydatna?