Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podział nieruchomości, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości? Chcesz ją podzielić na mniejsze działki? Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak uzyskać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Właściciel lub użytkownik wieczysty ma prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości. Podział nieruchomości (zwany podziałem ewidencyjnym lub geodezyjnym) polega na  określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela (np. gdy z jednej działki tworzone są dwie poprzez wytyczenie nowych linii rozgraniczających działki).

 

2. Poniższy opis procedury dotyczy podziału nieruchomości, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, które nie są przeznaczone w tym planie na cele rolne i leśne.

 

3. Należy doprecyzować, iż przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami regulują kwestie podziału tych nieruchomości, które nie są przeznaczone w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu, nie są wykorzystywane na cele rolne i leśne – z wyjątkiem nieruchomości, których podział spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha. Podział nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym  na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W takim przypadku, w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna. Jeśli wydzielenie działki rolnej lub leśnej o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha następuje w celu utworzenia drogi wewnętrznej, która zapewnić ma obsługę komunikacyjną pozostałym działkom, to działka ta nie musi być zbywana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

 

4. Wniosek o podział nieruchomości należy złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem. Wniosek mogą złożyć osoby, które mają interes prawny, czyli co do zasady właściciel lub użytkownik wieczysty. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego to podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych. Należy podkreślić, iż w przypadku braku ich zgody na dokonanie podziału, współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać dokonania podziału przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli (zgodnie z art. 199 kodeksu cywilnego).

 

5. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu, albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

 

6. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części. W przypadku takiego podziału do wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z przedstawieniem granicy wewnątrz budynku.

 

7. Część czynności związanych z podziałem nieruchomości wykonuje uprawniony geodeta. Zgodnie z przepisami opracowuje on protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych, wykaz synchronizacyjny, mapę z projektem podziału, oraz protokół z wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych. Natomiast wnioskodawca może samodzielnie, bez korzystania z usług geodety, wykonać wstępny projekt podziału. Należy jednak podkreślić, iż geodeta nie jest stroną postępowania administracyjnego dotyczącego podziału nieruchomości. Wykonuje on czynności wynikające z przepisów prawa na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z podmiotem, w interesie którego dokonuje się podziału nieruchomości.

 

8. Niniejszy opis procedury nie dotyczy podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości może nastąpić w celu:

 • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
 • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
 • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
 • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;
 • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Punktu Komunikacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
 • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

 

9. Podziału nieruchomości może także dokonać sąd w drodze orzeczenia. W takim przypadku wójt (burmistrz albo prezydent miasta) nie wydaje decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Natomiast sąd, orzekając o podziale nieruchomości, dla której obowiązuje plan miejscowy, zasięga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeżeli dzielona nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków).

 

10. Podziału nieruchomości można ponadto dokonać z urzędu, jeżeli:

 • jest on niezbędny do realizacji celów publicznych;
 • nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się nieruchomość.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o podział nieruchomości – I etap postępowania

Wniosek o podział nieruchomości składa się, wraz z załącznikami, do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem o zatwierdzenie podziału nieruchomości. Złożenie tego wniosku rozpoczyna I etap postępowania w sprawie podziału nieruchomości, który kończy się zaopiniowaniem wstępnego projektu podziału.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na podział zabytku wpisanego do rejestru zabytków
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;

4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1) Należy zwrócić uwagę, iż w niektórych organach wniosek o podział nieruchomości nazywa się wnioskiem o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości. Taki wniosek dotyczy tylko I etapu postępowania (czyli zaopiniowania wstępnego projektu podziału). Natomiast rozpoczęcie II etapu wymaga, w takim przypadku, złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (więcej informacji w kroku 5). Przed złożeniem wniosku o podział nieruchomości warto uzyskać, w odpowiednim urzędzie gminy (lub urzędzie miasta), szczegółowe informacje dotyczące wniosku, który należy złożyć chcąc dokonać podziału nieruchomości.

2) Dokumentem stwierdzającym  tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości jest w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej (oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3) Kopia mapy katastralnej powinna obejmować nieruchomość podlegającą podziałowi.

4) Przepisy nakazują, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, dołączenie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości (o którym mowa w art. 96 ust. 1a  ustawy o gospodarce nieruchomościami). Przez dokument ten należy rozumieć pozwolenie na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt  8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dokument nazywany jest również pozwoleniem na przeprowadzenie podziału zabytku nieruchomego).

5. Wstępny projekt podziału opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. Projekt ten nie musi być przygotowany przez uprawnionego geodetę, może go wykonać wnioskodawca.

6) Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku dołącza się, gdy podział nieruchomości dotyczy także podziału budynku znajdującego się na niej. Rzuty te powinny przedstawiać granicę projektowanych do podziału działek wewnątrz budynku.

7) W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

 1. Weryfikacja formalna wniosku oraz wstępna ocena merytoryczna wniosku

1. Organ ocenia, czy wniosek został złożony zgodnie z właściwością miejscową. W przypadku, gdy organ, do którego złożono wniosek jest niewłaściwy w sprawie, to przekazuje go niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem, do organu właściwego (zawiadomienie o przekazaniu wniosku przekazywane jest także wnioskodawcy).

2. Organ, do którego złożono wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości dokonuje jego weryfikacji formalnej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

 1. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta opiniuje zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opinia wydawana jest w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem organu, który  wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenie rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W przypadku postanowienia negatywnie opiniującego wstępny projekt podziału, wnioskodawca może opracować nowy wstępny projekt podziału, a następnie złożyć nowy wniosek o podział nieruchomości.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

 1. Czynności, które powinien wykonać dla wnioskodawcy geodeta

1. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału, wnioskodawca ubiegający się o dokonanie podziału powinien zatrudnić geodetę, który wykona część czynności związanych z podziałem nieruchomości. Należy podkreślić, iż geodeta nie jest stroną w postępowaniu dotyczącym podziału nieruchomości. Wykonuje on działania na rzecz wnioskodawcy w oparciu o umowę cywilno-prawną. Jednocześnie warto wiedzieć, iż wnioskodawca nie jest zobowiązany do kontynuowania procesu podziału po otrzymaniu postanowienia pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału. Jest to prawo, a nie obowiązek wnioskodawcy.

2. Poniżej przedstawiono informacje o czynnościach, które powinien wykonać zatrudniony geodeta. Przed przystąpieniem do prac powinien on zgłosić staroście prace geodezyjne lub prace kartograficzne. W pierwszej kolejności geodeta dokonuje przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi. Przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi następuje w wyniku badania:

 • księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
 • danych wykazanych w katastrze nieruchomości.

Jeżeli dane zawarte w powyższych dokumentach są rozbieżne to granice nieruchomości przyjmuje się na podstawie dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości. Jeżeli takich dokumentów nie ma, to granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie katastru nieruchomości. W takim przypadku o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach – osoby władające tymi nieruchomościami.  Z czynności przyjęcia granic nieruchomości uprawniony geodeta sporządza protokół.

3. Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, to przyjęcie granic nieruchomości dotyczy tylko tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału. Przez odcinek granicy nieruchomości rozumie się odcinek wyznaczony przez dwa najbliższe punkty załamania granicy.

4. Uprawniony geodeta przygotowuje operat podziału nieruchomości, w którym zamieszcza się:

 • mapę z projektem podziału;
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 • wykaz zmian gruntowych.

Geodeta składa operat podziału nieruchomości do właściwego ze względu na lokalizację dzielonej nieruchomości powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w celu kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dopiero dokumenty przyjęte do zasobu mogą stanowić podstawę do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału. Geodeta powinien przekazać te dokumenty wnioskodawcy, który złoży je do właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miast, w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

 1. Złożenie operatu podziału nieruchomości w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej podział – II etap postępowania

1. Wnioskodawca po otrzymaniu od geodety operatu podziału nieruchomości, przyjętego przez ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, składa go do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem o podział nieruchomości. W niektórych organach, złożenie tych dokumentów wymaga złożenia wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości albo wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Zatem warto wcześniej skontaktować się z właściwym urzędem gminy (ewentualnie urzędem miasta) i uzyskać informacje, w jaki sposób składa się przedmiotowy operat.

2. Operat podziału nieruchomości zawiera następujące dokumenty:

 • mapę z projektem podziału;
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 • wykaz synchronizacyjny;
 • wykaz zmian gruntowych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:

1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;

 2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi;

 3) skalę mapy;

 4) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

 5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

 6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;

 7) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 8) przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 9) przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 10) szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;

11) wykaz zmian gruntowych;

12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;

13) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;

14) datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

2) informacje o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi;

3) szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi;

4) opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej podziałowi;

5) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.

W przypadku braku dokumentów określających stan prawny nieruchomości, gdy granice nieruchomości podlegającej podziałowi zostały przyjęte na podstawie danych wykazanych w katastrze nieruchomości, a w  czynności przyjęcia granic uczestniczyli właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, to protokół z przyjęcia granic powinien zawierać dodatkowo listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach przyjęcia granic.

Wykaz synchronizacyjny dołącza się, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej. Wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny mogą być zawarte w mapie z projektem podziału nieruchomości albo sporządzone jako odrębne dokumenty, stanowiące załączniki do tej mapy.

 1. Ocena merytoryczna i wydanie decyzji

1. Organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej wniosku. W przypadku wniosku dotyczącego podziału nieruchomości, dla której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami tego planu. Przy czym należy podkreślić, iż zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno oznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

2. Jeżeli wniosek oraz załączniki spełniają wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje decyzję zatwierdzającą podział. Do decyzji tej załącza się:

 • mapę z projektem podziału nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny (jeżeli sporządzone zostały jako odrębne dokumenty będące załącznikiem do wyżej wymienionej mapy).

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do:

 • umieszczenia przez organ, który wydał decyzję, na mapie z projektem podziału nieruchomości adnotacji o treści: "Niniejszy podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją ..... z dnia ..... nr ...", z podpisem upoważnionej osoby;
 • wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

3. W przypadku konieczności ustanowienia służebności drogowych w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej w decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości zamieszcza się warunek, że przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostaną ustanowione odpowiednie służebności. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Za wyżej wymienione działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 131 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

4. Wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych dokonuje uprawniony geodeta. Z czynności tej sporządza się protokół, który zawiera  w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

2) oznaczenie i datę wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości;

3) informacje o sposobie utrwalenia punktów granicznych;

4) oznaczenia wyznaczanych i utrwalanych punktów granicznych;

5) listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych;

6) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.

Następnie geodeta składa dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynności wyznaczania i utrwalania nowych punktów granicznych do właściwego, ze względu na lokalizację dzielonej nieruchomości, powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w celu włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości.

6. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, to organ właściwy wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnioskodawca oraz strony postępowania mogą odwołać się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji dotyczącej zezwolenia na podział nieruchomości. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Na wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta postanowienie, opiniujące zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strony mogą złożyć zażalenie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem opiniującego organu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Czy ta strona była przydatna?