Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podział nieruchomości, dla której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Chcesz podzielić nieruchomości, dla której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Musisz uzyskać decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na czym polega podział nieruchomości 

Podział nieruchomości, czyli inaczej podział ewidencyjny lub geodezyjny, polega na określeniu innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości.

Podział musi się odbyć w dotychczasowych granicach nieruchomości oraz bez zmiany jej właściciela. Taka sytuacja ma miejsce na przykład, gdy z jednej działki, poprzez wytyczenie nowych linii rozgraniczających, tworzone są dwie działki.

Jakich nieruchomości dotyczy procedura podziału

Podział nieruchomości dotyczy nieruchomości, które nie są wykorzystywane na cele rolne i leśne, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli nieruchomość leży na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu, podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli:

 • nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo
 • jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przez którą należy rozumieć decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Przepisy odrębne to przepisy powszechnie obowiązujące, normujące gospodarowanie terenami. W szczególności chodzi o te przepisy, które określają przeznaczenie terenu oraz sposób korzystania z nieruchomości.

Nieruchomość rolna lub leśna 


Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.


Procedura podziału nieruchomości ma zastosowanie, gdy nieruchomość rolna lub leśna została objęta decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Można podzielić nieruchomość wykorzystywaną na cele rolne i leśne, nieposiadającą planu miejscowego, w taki sposób, że zostanie wydzielona działka gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W takim przypadku, w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu. Termin nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Ważne! Jeśli wydzielenie działki wykorzystywanej na cele rolne lub leśne o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha ma na celu utworzenia drogi wewnętrznej, zapewniającej obsługę komunikacyjną pozostałym działkom, to ta działka nie musi być zbywana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Budynki

Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku, od fundamentu do przekrycia dachu.

W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielących budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części.

W przypadku takiego podziału do wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku z przedstawieniem granicy wewnątrz budynku.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o podział nieruchomości mogą złożyć osoby, które mają interes prawny.

Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, to podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

W przypadku braku zgody wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych na dokonanie podziału, współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać dokonania podziału przez sąd.

Sąd orzeka mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Kiedy nie można dzielić nieruchomości 

Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.


Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu, albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.


Kiedy obowiązuje inna procedura podziału nieruchomości 

Niniejszy opis procedury nie dotyczy podziału nieruchomości w celu:

 • zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków
 • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze
 • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa
 • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw
 • realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie (Dz. U. poz. 1551)
 • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego
 • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Podziału nieruchomości może także dokonać sąd w drodze orzeczenia. W takim przypadku wójt (burmistrz albo prezydent miasta) nie wydaje decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Natomiast sąd, orzekając o podziale nieruchomości, dla której brak planu miejscowego, zasięga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeżeli dzielona nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków).

Podziału nieruchomości można ponadto dokonać z urzędu, jeżeli:

 • jest on niezbędny do realizacji celów publicznych
 • nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o podział nieruchomości złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się nieruchomość.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o podział nieruchomości – I etap postępowania

Wniosek o podział nieruchomości złóż do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem. Złożenie wniosku rozpoczyna I etap postępowania w sprawie podziału nieruchomości. I etap kończy się zaopiniowaniem wstępnego projektu podziału.

Ważne! Przed złożeniem wniosku o podział nieruchomości warto sprawdzić w urzędzie gminy (lub urzędzie miasta), jaki wniosek należy złożyć. W niektórych organach wniosek o podział nieruchomości nazywa się wnioskiem o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości. Taki wniosek dotyczy tylko I etapu postępowania (czyli zaopiniowania wstępnego projektu podziału), rozpoczęcie II etapu wymaga złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. 

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na podział zabytku wpisanego do rejestru zabytków
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wstępny projekt podziału nieruchomości opracowuje się na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:

1) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

2) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

3) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi;

4) naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

5) przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

6) przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Dokumentem stwierdzającym tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości jest w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Kopia mapy katastralnej powinna obejmować nieruchomość podlegającą podziałowi.
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołącza się, jeżeli została taka wydana dla obszaru, którego dotyczy wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości. Przez decyzję tą należy rozumieć decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków trzeba dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.
 • Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku dołącza się, gdy podział nieruchomości dotyczy także podziału budynku znajdującego się na niej. Rzuty te powinny przedstawiać granicę projektowanych do podziału działek wewnątrz budynku.
 • W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.
 1. Urząd weryfikuje wniosek formalnie oraz przeprowadza wstępną ocenę merytoryczną

Urząd sprawdzi, czy złożyłeś wniosek zgodnie z właściwością miejscową. Jeżeli uzna, że nie jest właściwy w sprawie, to przekaże twój wniosek niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem, do organu właściwego. W takim wypadku otrzymasz zawiadomienie o przekazaniu wniosku.

Urząd, który otrzymał wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości, sprawdza go formalnie. Jeżeli wniosek ma braki, urząd wezwie cię do ich usunięcia w terminie co najmniej 7 dni. Jeżeli tego nie zrobisz, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Jeżeli złożyłeś wniosek o podział:

 • po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub
 • po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

–  postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział.

Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepisy, które zweryfikują zgodność planowanego podziału z przepisami odrębnymi oraz warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.

 1. Urząd opiniuje wstępny projekt podziału nieruchomości

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta opiniuje zgodność proponowanego podziału nieruchomości, dla której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z przepisami odrębnymi albo z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pamiętaj! Nie musisz kontynuować procesu podziału po otrzymaniu postanowienia pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału.

Opinia wydawana jest w drodze postanowienia. Możesz złożyć na nią zażalenie, za pośrednictwem urzędu, który wydał postanowienie. Zażalenie złóż w terminie 7 dni od dnia doręczenia ci postanowienia.

Zażalenie rozpatruje właściwe Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W przypadku postanowienia negatywnie opiniującego wstępny projekt podziału, możesz opracować nowy wstępny projekt podziału, a następnie złożyć nowy wniosek o podział nieruchomości.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, ten termin może się wydłużyć do dwóch miesięcy. O wydłużeniu terminu poinofrmuje cię urzędnik

 1. Geodeta przygotowuje operat podziału nieruchomości

Po pozytywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału, zatrudnij geodetę. Geodeta przed przystąpieniem do prac powinien zgłosić staroście prace geodezyjne lub prace kartograficzne.

Geodeta dokonuje przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi w wyniku badania:

 • księgi wieczystej nieruchomości podlegającej podziałowi oraz innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości
 • danych wykazanych w katastrze nieruchomości.

Jeżeli dane zawarte w tych dokumentach są rozbieżne, to granice nieruchomości przyjmuje się na podstawie dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości. Jeżeli takich dokumentów nie ma, to granice nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się na podstawie katastru nieruchomości. W takim przypadku o czynnościach przyjęcia granic zawiadamia się właściciela bądź użytkownika wieczystego nieruchomości podlegającej podziałowi oraz właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, a w przypadku braku danych o tych osobach – osoby władające tymi nieruchomościami.

Z czynności przyjęcia granic nieruchomości uprawniony geodeta sporządza protokół.

Jeżeli podział nieruchomości polega na wydzieleniu działki o powierzchni do 33% powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi, to przyjęcie granic nieruchomości dotyczy tylko tych odcinków granic nieruchomości, do których dochodzą projektowane granice podziału. Przez odcinek granicy nieruchomości rozumie się odcinek wyznaczony przez dwa najbliższe punkty załamania granicy.

Następnie geodeta przygotowuje operat podziału nieruchomości, w którym zamieszcza:

 • mapę z projektem podziału
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
 • wykaz zmian gruntowych.

Geodeta składa operat podziału nieruchomości do właściwego ze względu na lokalizację dzielonej nieruchomości powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu kontroli i przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dopiero dokumenty przyjęte do zasobu mogą stanowić podstawę do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału.

Pamiętaj! Geodeta nie jest stroną postępowania administracyjnego dotyczącego podziału nieruchomości. Wykonuje on czynności wynikające z przepisów prawa na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej z podmiotem, w interesie którego dokonuje się podziału nieruchomości.

 1. Złóż operat podziału nieruchomości – II etap postępowania

Po otrzymaniu od geodety operatu podziału nieruchomości, przyjętego przez ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, złóż go do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości objętej wnioskiem o podział nieruchomości.

W niektórych organach złożenie tych dokumentów wymaga złożenia wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości albo wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Zatem warto wcześniej skontaktować się z właściwym urzędem gminy (ewentualnie urzędem miasta) i uzyskać informacje, w jaki sposób składa się operat.

Operat podziału nieruchomości zawiera następujące dokumenty:

 • mapę z projektem podziału
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 • wykaz synchronizacyjny
 • wykaz zmian gruntowych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Mapa z projektem podziału nieruchomości zawiera w szczególności:

1) nazwę jednostki ewidencyjnej, oznaczenie obrębu, numer arkusza mapy;

 2) adres nieruchomości podlegającej podziałowi;

 3) skalę mapy;

 4) granice nieruchomości podlegającej podziałowi;

 5) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

 6) oznaczenie nieruchomości sąsiednich według danych z katastru nieruchomości;

 7) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 8) przedstawione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 9) przedstawione w kolorze czerwonym oznaczenia projektowanych do wydzielenia działek gruntu;

 10) szkic orientacyjny w skali umożliwiającej zlokalizowanie nieruchomości podlegającej podziałowi;

11) wykaz zmian gruntowych;

12) wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej - lub w razie jej braku - w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości;

13) niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi;

14) datę wykonania mapy oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała mapę.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;

2) informacje o dokumentach stanowiących podstawę przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi;

3) szkic przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi;

4) opis przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości podlegającej podziałowi;

5) datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.

W przypadku braku dokumentów określających stan prawny nieruchomości, gdy granice nieruchomości podlegającej podziałowi zostały przyjęte na podstawie danych wykazanych w katastrze nieruchomości, a w  czynności przyjęcia granic uczestniczyli właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością podlegającą podziałowi, to protokół z przyjęcia granic powinien zawierać dodatkowo listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach przyjęcia granic.

Wykaz synchronizacyjny dołącza się, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej. Wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny mogą być zawarte w mapie z projektem podziału nieruchomości albo sporządzone jako odrębne dokumenty, stanowiące załączniki do tej mapy.

 1. Urząd ocenia wniosek merytorycznie i wydaje decyzję

Organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Jeżeli wniosek oraz załączniki spełniają wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje decyzję zatwierdzającą podział. Do decyzji tej załącza się:

 • mapę z projektem podziału nieruchomości;
 • wykaz zmian gruntowych oraz wykaz synchronizacyjny (jeżeli sporządzone zostały jako odrębne dokumenty będące załącznikiem do wyżej wymienionej mapy).

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do:

 • umieszczenia przez organ, który wydał decyzję, na mapie z projektem podziału nieruchomości adnotacji o treści: "Niniejszy podział nieruchomości został zatwierdzony decyzją ..... z dnia ..... nr ...", z podpisem upoważnionej osoby;
 • wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Jeżeli konieczne jest ustanowienie służebności drogowych w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej, w decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości zamieszcza się warunek, że przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostaną ustanowione odpowiednie służebności.

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje się także do nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, z tym że prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

Za takie działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 131 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych dokonuje uprawniony geodeta. Z czynności tej sporządza się protokół, który zawiera  w szczególności:

 • oznaczenie nieruchomości według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości
 • oznaczenie i datę wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 • informacje o sposobie utrwalenia punktów granicznych
 • oznaczenia wyznaczanych i utrwalanych punktów granicznych
 • listę i podpisy osób obecnych przy czynnościach wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych
 • datę sporządzenia protokołu oraz imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych i podpis osoby, która wykonała protokół.

Następnie, geodeta składa dokumenty geodezyjne opracowane w toku czynności wyznaczania i utrwalania nowych punktów granicznych do właściwego, ze względu na lokalizację dzielonej nieruchomości, powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w celu włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, to organ właściwy wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawca oraz strony postępowania mogą odwołać się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji dotyczącej zezwolenia na podział nieruchomości. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta postanowienie opiniujące zgodność proponowanego podziału nieruchomości z przepisami odrębnymi, albo decyzją o warunkach zabudowy, strony mogą złożyć zażalenie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem opiniującego organu, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Czy ta strona była przydatna?