Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie rozpoczęcia działalności kantorowej

Zostałeś wpisany do rejestru działalności kantorowej i rozpocząłeś działalność? Musisz zgłosić rozpoczęcie działalności. W tym celu musisz zawiadomić Prezesa Narodowego Banku Polskiego o podjęciu działalności kantorowej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego (Prezes NBP). Działalność kantorową może wykonywać:

  • osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
  • osoba prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w której wspólnicy, którym powierzono prowadzenie spraw spółki, lub uprawnieni do reprezentacji spółki, lub członkowie organów zarządzających nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymóg niekaralności dotyczy również osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności kantorowej oraz beneficjenta rzeczywistego podmiotu prowadzącego taką działalność.

Jeżeli zostałeś wpisany do rejestru działalności kantorowej o rozpoczęciu działalności musisz powiadomić Prezesa NBP.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

7 dni od dnia podjęcia działalności kantorowej.

Gdzie załatwisz sprawę

Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności kantorowej pisemnego zawiadomienia o podjęciu działalności

Przedsiębiorca po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności kantorowej  jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr o podjęciu działalności.

Dokumenty

Termin

7 dni od dnia podjęcia działalności kantorowej.

  1. Przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia działalności kantorowej

NBP przyjmuje przedłożony dokument bez wydania potwierdzenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu, nie otrzymasz informacji zwrotnej.

Warto wiedzieć

Zawieszenie działalności kantorowej

Możesz zawiesić prowadzoną działalność, na okres nie dłuższy niż 2 lata. Jeżeli zawiesiłeś działalność na okres krótszy niż 2 lata, możesz je przedłużyć na okres łączny do 2 lat. Zawiadomienie musisz złożyć pisemnie do Prezesa NBP w terminie 7dni, licząc od faktycznego dnia zawieszenia działalności. Jeżeli po upływie okresu zawieszenia nie wznowisz działalności Prezes NBP z urzędu wykreśli działalności kantorową z rejestru.

Wykreślenie działalności kantorowej z rejestru

Aby wykreślić prowadzoną działalność kantorową z rejestru musisz złożyć wniosek do Prezesa NBP. Wykreślenie następuje poz uzyskaniu przez Prezesa NBP informacji z CEIDG oraz z KRS o wykreśleniu przedsiębiorcy z tych rejestrów.

Czy ta strona była przydatna?