Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Chcesz rozpocząć działalność w zakresie transportu drogowego i zajmować się przewozem towarów? Musisz uzyskać od starosty zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do czego uprawnia zezwolenie

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, które są zarejestrowane w Polsce.

Na podstawie tego zezwolenia twoja firma może wykonywać przewozy wyłącznie w Polsce. To oznacza, że jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga muszą się znajdować na terytorium Polski.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać przewoźnikiem drogowym

O zezwolenie mogą się ubiegać przedsiębiorcy indywidualni (wpisani do CEIDG) i przedsiębiorcy wpisani do KRS (na przykład spółki).

Aby uzyskać zezwolenie przedsiębiorca musi:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE)
 • cieszyć się dobrą reputacją
 • posiadać odpowiednią zdolność finansową
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe
 • zatrudniać kierowców, bądź współpracować z osobami wykonującymi osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, które nie mają zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Szczegółowe informacje na temat wymogów dla przewoźników drogowych, znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Jak spełnić wymóg wyznaczenia zarządzającego transportem

Przedsiębiorca, który chce wykonywać zawód przewoźnika drogowego, musi wyznaczyć zarządzającego transportem, czyli osobę, która będzie kierowała operacjami transportowymi przedsiębiorstwa w sposób rzeczywisty i ciągły.

Taka osoba musi mieć miejsce zamieszkania na terenie UE. Powinna też mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, czyli na przykład być jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządzać. Jeśli nie masz takiej osoby w przedsiębiorstwie, możesz podjąć współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej z osobą, która będzie zarządzała operacjami transportowymi w twoim imieniu.

Kogo dotyczy warunek dobrej reputacji

Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego oraz osoby zarządzające firmą i transportem powinny cieszyć się dobrą reputacją. Osoba spełniająca wymóg dobrej reputacji nie może być skazana za poważne przestępstwa ani nie mogą na niej ciążyć kary za poważne naruszenie, w szczególności przepisów wspólnotowych w dziedzinie transportu drogowego.

Wymóg dobrej reputacji dotyczy:

 • przedsiębiorcy – jeśli osobiście prowadzi działalność gospodarczą
 • osób zarządzających firmą, w tym dyrektora wykonawczego prostej spółki akcyjnej
 • zarządzającego transportem
 • osoby zarządzającej transportem w imieniu przewoźnika na podstawie umowy.

Przy sprawdzaniu dobrej reputacji bierze się pod uwagę takie przestępstwa, jak: karnoskarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko ochronie środowiska. Dobrą reputację narusza też zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Jakie są wymagania finansowe dla przewoźnika

Działalność w zakresie transportu drogowego możesz prowadzić tylko wtedy, jeżeli twoja firma spełnia wymóg odpowiedniej zdolności finansowej.

Przedsiębiorca powinien wykazać, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

 • 9000 euro na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy
 • 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony
 • 900 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Uwaga! Inne wymogi finansowe obwiązują przedsiębiorców wykonujących zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Tacy przedsiębiorcy muszą wykazać, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

 •  1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; oraz
 •  900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Wartość euro przeliczana jest po kursie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim zaczniesz wykonywać zawód przewoźnika drogowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do starosty właściwego dla siedziby twojej firmy. Jeśli siedziba twojej firmy znajduje się w mieście na prawach powiatu, złóż wniosek w urzędzie miasta.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w postaci elektronicznej – na skrzynkę ePUAP właściwego starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu. . Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym

Jeśli składasz wniosek przez internet, załączniki musisz dołączyć również w postaci elektronicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania
 • adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju transportu drogowego
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
 • określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (odpowiadająca liczbie zgłoszonych pojazdów).
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Druk OC musi zostać podpisany przez osobę, której dotyczy oświadczenie (osoba zarządzająca transportem).

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodne z art. 4 ust. 2 lit. c* rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest podmiotem wyznaczonym przez Polskę do wydawania certyfikatów.

Certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych , o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Jak uzyskać dokument?
Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Możliwe dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (do wyboru):

 • roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu);
 • gwarancja bankowa;
 • ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Druk OB może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dołącz do wniosku:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w twoim imieniu
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w twoim imieniu
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych przez ciebie kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez ciebie lecz wykonującymi osobiście przewóz na twoją rzecz.

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego powinna dotyczyć:

 • osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej
 • osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową
 • osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
 • osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

Te same osoby powinny złożyć oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Sytuację finansową możesz udokumentować:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę (członka zarządu firmy, samego przedsiębiorcę) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu
 • gwarancją bankową – jeżeli organ wydający zezwolenie wyrazi na to zgodę
 • ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej (z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, przedsiębiorstw ubezpieczeniowych), składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo – jeżeli organ wydający zezwolenie wyrazi na to zgodę.

Termin

Zanim zaczniesz wykonywać zawód przewoźnika drogowego.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Jeśli dane we wniosku i załącznikach są poprawne i kompletne oraz zostały spełnione wszystkie wymagania prawne, dostaniesz decyzję o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie jest udzielane na czas nieoznaczony. Nie możesz odstępować go osobom trzecim ani przenosić wynikających z niego praw na osobę trzecią.

Zezwolenie otrzymasz wraz z wypisami. Liczba wypisów będzie odpowiadała liczbie pojazdów określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W wypisie z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego określa się w szczególności:

1)    numer ewidencyjny wypisu oraz numer zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2)    organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

3)    podstawę prawną;

4)    przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

5)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6)   datę wystawienia wypisu.

Wzór zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawiera załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Ile zapłacisz

 • 1000 zł – opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Jeśli we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgłosiłeś także jeden lub więcej pojazdów samochodowych to do opłaty musisz dodać po 100 zł za każdy zgłoszony pojazd (10% opłaty za udzielenie zezwolenia).

 • 10 zł – opłata za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku (1% opłaty za udzielenie zezwolenia)
 • 110 zł – opłata za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu niezgłoszonego we wniosku (11% opłaty za udzielenie zezwolenia)

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto starostwa powiatowego, do którego składasz wniosek o zezwolenie. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby starostwa, do którego składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji starosty możesz się odwołać. Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji..

Pamiętaj, że możesz zrzec się prawa do odwołania, decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna.

Warto wiedzieć

Ile wypisów z zezwolenia można mieć

Możesz mieć tyle wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dla ilu pojazdów udokumentowałeś posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej.

Musisz zwrócić nadliczbowe wypisy do urzędu, który je wydał. Masz na to 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których udokumentowałeś swoją zdolność finansową.

Co po uzyskaniu zezwolenia

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, złóż do urzędu, który wydal ci pozwolenie wykaz pojazdów.

Wykaz musi zawierać następujące informacje:

 • markę, typ
 • rodzaj/przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Ponadto, do 31 marca każdego roku, do organu, który wydal ci pozwolenie, musisz składać:

 • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (w tym liczbie kierowców), na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia
 • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Jakie masz obowiązki w przypadku zmiany danych

Musisz zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego do starosty, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia. Masz na to 28 dni od dnia powstania zmian. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, musisz złożyć do starostwa wniosek o zmianę treści zezwolenia.

Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, musisz udokumentować zdolność finansową dla każdego nowo zgłoszonego pojazdu. Możesz także wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na te pojazdy.

Czy trzeba być przewoźnikiem drogowym, aby wykonywać przewozy na potrzeby własne

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego – czyli świadczenia usług transportowych dla innych podmiotów. Przewóz na potrzeby własne (niezarobkowy przewóz drogowy) to każdy przejazd pojazdu wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. 

Nie trzeba być przewoźnikiem drogowym, aby wykonywać przewozy na potrzeby własne. 

Trzeba jednak uzyskać: 

Jeśli transport ma odbywać się poza granicami Polski, musisz uzyskać:

Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy (przewozy na potrzeby własne) uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Polski.

Czy ta strona była przydatna?