Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wykonywanie działalności transportowej w Polsce wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kim jest przewoźnik drogowy

Przewoźnikiem drogowym jest przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Rozpoczęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Prowadzenie tej działalności reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Kto może zostać przewoźnikiem drogowym

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uzyskasz, jeżeli:

 • jako przedsiębiorca:
  • posiadasz rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE
  • cieszysz się dobrą reputacją
  • posiadasz odpowiednią zdolność finansową
  • posiadasz wymagane kompetencje zawodowe
 • zatrudnieni przez ciebie kierowcy, a także inne osoby niezatrudnione przez ciebie, lecz wykonujące osobiście przewóz na twoją rzecz, nie mają zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Ponadto przedsiębiorca powinien:

 • organizować przewozy flotą pojazdów w taki sposób, aby pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia
 • posiadać zarejestrowaną spółkę prawa handlowego
 • podlegać podatkowi od dochodów
 • dysponować co najmniej jednym pojazdem, który został zarejestrowany lub wprowadzony do ruchu i dopuszczony do użytkowania, niezależnie od tego, czy jest właścicielem tego pojazdu czy użytkownikiem z innego tytułu, np. na podstawie umowy najmu z opcją zakupu, umowy najmu lub umowy leasingu
 • w sposób rzeczywisty i ciągły prowadzić działania administracyjne i handlowe przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i urządzeń w lokalach
 • na bieżąco i w sposób regularny dysponować liczbą pojazdów i kierowcami umiejscowionymi zazwyczaj w bazie eksploatacyjnej w tym państwie członkowskim, proporcjonalnie do wielkości wykonywanych przez przedsiębiorcę przewozów.

Ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców), możesz wyznaczyć osobę fizyczną, jako zarządzającego transportem w twoim imieniu. Osoba ta musi mieć odpowiednie uprawnienia, a ty musisz zawrzeć z nią umowę.

Kogo dotyczy warunek dobrej reputacji

Dobra reputacja oznacza, że ty, osoby zarządzające firmą oraz osoby zarządzające transportem nie zostaliście skazani prawomocnym wyrokiem za określone w ustawie przestępstwa lub nie podlegacie karom pieniężnym za naruszenie przepisów z zakresu transportu drogowego. Warunek dobrej reputacji dotyczy:

 • przewoźnika drogowego
 • osób zarządzających firmą
 • zarządzającego transportem
 • osoby zarządzającej transportem w imieniu przewoźnika na podstawie umowy (dotyczy mikroprzesiębiorców)

W zależności od rodzaju zakładanej działalności gospodarczej skazani prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa umyślne nie mogą być:

 • członkowie organu zarządzającego spółką
 • osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą

Dotyczy to przestępstw takich jak karnoskarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko ochronie środowiska. Te osoby nie mogą być również objęte zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Szczegółowe informacje o tym jak należy rozumieć wymóg dobrej reputacji znajdziesz w art. 7c ustawie o transporcie drogowym.

Jakie są wymagania finansowe

Działalność w zakresie transportu drogowego możesz prowadzić tylko wtedy, jeżeli twoja firma spełnia wymóg odpowiedniej zdolności finansowej. Sytuację finansową możesz udokumentować:

 • rocznym sprawozdaniem finansowym wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu)
 • gwarancją bankową
 • ubezpieczeniem, w tym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej.

Wysokość kwot potwierdzających posiadanie dobrej sytuacji finansowej wynosi:

 • 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy
 • 5000 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony
 • 900 euro na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Wartość euro przeliczana jest po kursie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim zaczniesz wykonywać zawód przewoźnika drogowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

2) adres siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

3) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) określenie rodzaju transportu drogowego;

6) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;

7) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

8) określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (odpowiadająca liczbie zgłoszonych pojazdów).

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Druk OC musi zostać podpisany przez osobę, której dotyczy oświadczenie ( osoba zarządzająca transportem)

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodne z art. 4 ust. 2 lit. c* rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest podmiotem wyznaczonym przez Polskę do wydawania certyfikatów.

Certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych , o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Jak uzyskać dokument?
Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Możliwe dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (do wyboru):

 • roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu);
 • gwarancja bankowa;
 • ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Druk OB może zostać podpisany przez przedsiębiorcę lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz w stosunku do których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dołącz do wniosku:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w twoim imieniu
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w twoim imieniu
 • twoje oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych przez ciebie kierowców lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez ciebie lecz wykonującymi osobiście przewóz na twoją rzecz
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy)
 • oświadczenie o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej przez twoją firmę to np.:
  • roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę (np. członka zarządu firmy, samego przedsiębiorcę)
  • gwarancja bankowa
  • ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej (z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, przedsiębiorstw ubezpieczeniowych), składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia
 • pełnomocnictwo  w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

Termin

Zanim zaczniesz wykonywać zawód przewoźnika drogowego.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Jeśli dane we wniosku i załącznikach są poprawne, kompletne i spełnione są wszystkie wymagania prawne, dostaniesz decyzję o udzieleniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Polski i udzielane jest na czas nieoznaczony. Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić wynikających z niego praw na osobę trzecią.

Zezwolenie otrzymasz wraz z wypisami. Liczba wypisów nie będzie większa niż liczba pojazdów określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W wypisie z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego określa się w szczególności:

1)    numer ewidencyjny wypisu oraz numer zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2)    organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

3)    podstawę prawną;

4)    przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

5)    numer identyfikacji podatkowej (NIP);

6)   datę wystawienia wypisu.

Wzór zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawiera załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Ile zapłacisz

1000 zł – opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Jeśli we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgłosiłeś także jeden lub więcej pojazdów samochodowych to do opłaty musisz dodać po 100 zł za każdy zgłoszony pojazd (10% opłaty za udzielenie zezwolenia).

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku dodatkowo zapłać po 10 zł za każdy wypis (1% opłaty za udzielenie zezwolenia).

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto starostwa powiatowego, do którego składasz wniosek o zezwolenie (numer konta sprawdzisz na stronie starostwa).

 

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby starostwa, do którego składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji starosty możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pamiętaj, że możesz zrzec się odwołania, decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna.

Warto wiedzieć

Wypisy z zezwolenia

Prawo zabrania posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w łącznej liczbie większej niż liczba pojazdów, dla których udokumentowano posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (9000 euro na pierwszy pojazd i po 5000 euro na każdy następny).

Musisz zwrócić ponadliczbowe wypisy do urzędu, który je wydał. Masz na to 7 dni od dnia, w którym łączna liczba wypisów przekroczyła liczbę pojazdów, dla których udokumentowałeś swoją zdolność finansową.

Co po uzyskaniu zezwolenia

Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, złóż do urzędu, który wydal ci pozwolenie wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

 • markę, typ
 • rodzaj/przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Ponadto, do 31 marca każdego roku, do organu, który wydal ci pozwolenie, musisz składać:

 • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych (w tym liczbie kierowców), na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia
 • informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji

Zmiana danych

Musisz zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego do starosty, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia. Masz na to 28 dni od dnia powstania zmian. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, musisz złożyć do starostwa wniosek o zmianę treści zezwolenia.

Jeżeli zmiany polegają na zwiększeniu liczby pojazdów, musisz udokumentować zdolność finansową dla każdego nowo zgłoszonego pojazdu. Możesz także wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowych wypisów z zezwolenia na te pojazdy.

Wykonywanie przewozów na potrzeby własne

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego (czyli świadczenia usług transportowych dla innych podmiotów). Przewóz na potrzeby własne (niezarobkowy przewóz drogowy) to każdy przejazd pojazdu wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. Nie trzeba być przewoźnikiem drogowym, aby wykonywać przewozy na potrzeby własne. Trzeba jednak uzyskać:

albo, jeśli transport ma odbywać się poza granicami Polski:

Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy (przewozy na potrzeby własne) uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Polski.

Czy ta strona była przydatna?