Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR

Chcesz szybko i bez zbędnych formalności przewozić towary poza Unię Europejską? Uzyskaj karnet TIR, który ułatwi ci przekraczanie granicy. Poniżej dowiesz się jak uzyskać pozwolenie na korzystanie z procedury TIR.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Część II Załącznika 9 do Konwencji TIR określa minimalne warunki i wymogi, które muszą spełniać osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR. Są to:

 • udowodnione doświadczenie lub przynajmniej możliwość wykonywania regularnych przewozów międzynarodowych (posiadanie zezwolenia na prowadzenie przewozów międzynarodowych, itp.);
 • stabilna sytuacja finansowa;
 • udowodniona wiedza dotycząca stosowania postanowień konwencji TIR;
 • brak jakichkolwiek poważnych lub powtórnych naruszeń przepisów celnych lub podatkowych;
 • złożenie pisemnego zobowiązania wobec stowarzyszenia, że osoba będzie:
  • stosować się do wszystkich formalności celnych określonych przez przepisy konwencji w urzędach celnych wyjściowych, przejściowych i docelowych;
  • uiszczać należne kwoty, o których mowa w artykule 8 ustępy 1 i 2 konwencji, na żądanie właściwych władz zgodnie z artykułem 8 ustęp 7 konwencji;
  • umożliwić stowarzyszeniom, o ile zezwalają na to przepisy krajowe, sprawdzanie informacji dotyczących spełniania powyżej określonych minimalnych warunków i wymogów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR

Wniosek o uzyskanie pozwolenia złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, przy czym wymagane jest załączenie pozytywnej opinii Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD). Jednocześnie wydanie wspomnianej opinii wiąże się z koniecznością udania się do siedziby ZMPD mieszczącej się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 78 i złożenia tam odpowiednich dokumentów. Informację o tym jakie dokumenty należy złożyć, znajdziesz poniżej.

Wniosek może złożyć podmiot wykonujący regularne przewozy międzynarodowe, który posiada licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu i spełniający pozostałe kryteria wymienione w Konwencji TIR.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) numer EORI wnioskodawcy;
3) indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony wnioskodawcy przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych w Polsce, zwane dalej „krajowym stowarzyszeniem poręczającym”;
4) imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie procedury TIR;
5) podpis wnioskodawcy, miejscowość i datę.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Licencja jest wydana na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Jak uzyskać dokument?
Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (LR1) Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisie z licencji wspólnotowej (transport rzeczy) (LR2)
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dowód rejestracyjny powinien zawierać aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne.

 • Opinia o możliwości korzystania przez przedsiębiorcę z procedury TIR jest wydawana przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD). Zgodnie z informacją uzyskaną w zrzeszeniu, do wydania opinii wymagane jest przedstawienie dokumentów firmy (np. odpisu z KRS lub wydruku ze strony CEIDG o wpisie) i złożenie zabezpieczenia pokrywającego odpowiedzialność ZMPD jako zrzeszenia poręczającego. Zabezpieczenie powinno wynosić minimum 100 tys. euro. Najczęściej zabezpieczenie składa się w formie kopii odpisu z księgi wieczystej posiadanych przez przedsiębiorcę nieruchomości oraz oświadczenia o wartości tych nieruchomości.   
 • W przypadku samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zamiast licencji wspólnotowej można złożyć kopię dowodu rejestracyjnego.
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie sprawdza czy wniosek zawiera wszystkie dane i czy zostały załączone do niego wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku braków, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 1. Otrzymasz pozwolenie na korzystanie z procedury TIR

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wyda ci pozwolenie na korzystanie z procedury TIR. Pozwolenie jest bezterminowe. W przypadku, gdy nie spełnisz kryteriów konwencji, urząd odmówi ci udzielenia pozwolenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera:

- dane wnioskodawcy (nazwę, adres, numer EORI),

- indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony wnioskodawcy przez stowarzyszenie poręczające,

- warunki pozwolenia.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 120 dni od dnia, w którym wniosek wpłynął do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie możesz się odwołać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Odwołanie złóż za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca, który uzyskał pozwolenie na korzystanie z procedury TIR może wystąpić do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) o wydanie karnetu TIR. Przed wydaniem pierwszego karnetu TIR, przewoźnik dopuszczony do systemu TIR, musi złożyć w siedzibie ZMPD depozyt gotówkowy lub gwarancję bankową albo ubezpieczeniową, chyba ,że zabezpieczenie złożył wcześniej w innej formie. Przed odbiorem karnetu TIR przedsiębiorca powinien odbyć szkolenie w zakresie posługiwania się nim.

Czy ta strona była przydatna?