Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR

Chcesz szybko i bez zbędnych formalności przewozić towary poza Unię Europejską? Uzyskaj karnet TIR, który ułatwi ci przekraczanie granicy. Poniżej dowiesz się jak uzyskać pozwolenie na korzystanie z procedury TIR.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Część II Załącznika 9 do Konwencji TIR określa minimalne warunki i wymogi, które muszą spełniać osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR. Są to:

 • udowodnione doświadczenie lub przynajmniej możliwość wykonywania regularnych przewozów międzynarodowych (posiadanie zezwolenia na prowadzenie przewozów międzynarodowych, itp.);
 • stabilna sytuacja finansowa;
 • udowodniona wiedza dotycząca stosowania postanowień konwencji TIR;
 • brak jakichkolwiek poważnych lub powtórnych naruszeń przepisów celnych lub podatkowych;
 • złożenie pisemnego zobowiązania wobec stowarzyszenia, że osoba będzie:
  • stosować się do wszystkich formalności celnych określonych przez przepisy konwencji w urzędach celnych wyjściowych, przejściowych i docelowych;
  • uiszczać należne kwoty, o których mowa w artykule 8 ustępy 1 i 2 konwencji, na żądanie właściwych władz zgodnie z artykułem 8 ustęp 7 konwencji;
  • umożliwić stowarzyszeniom, o ile zezwalają na to przepisy krajowe, sprawdzanie informacji dotyczących spełniania powyżej określonych minimalnych warunków i wymogów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR

Wniosek o uzyskanie pozwolenia złóż do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, przy czym wymagane jest załączenie pozytywnej opinii Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD). Jednocześnie wydanie wspomnianej opinii wiąże się z koniecznością udania się do siedziby ZMPD mieszczącej się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 78 i złożenia tam odpowiednich dokumentów. Informację o tym jakie dokumenty należy złożyć, znajdziesz poniżej.

Wniosek może złożyć podmiot wykonujący regularne przewozy międzynarodowe, który posiada licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu i spełniający pozostałe kryteria wymienione w Konwencji TIR.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) nazwę lub imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) numer EORI wnioskodawcy;
3) indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony wnioskodawcy przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych w Polsce, zwane dalej „krajowym stowarzyszeniem poręczającym”;
4) imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie procedury TIR;
5) podpis wnioskodawcy, miejscowość i datę.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Licencja jest wydana na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich.

Jak uzyskać dokument?
Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (LR1) Zmiana danych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisie z licencji wspólnotowej (transport rzeczy) (LR2)
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dowód rejestracyjny powinien zawierać aktualny wpis potwierdzający badanie techniczne.

 • Opinia o możliwości korzystania przez przedsiębiorcę z procedury TIR jest wydawana przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD). Zgodnie z informacją uzyskaną w zrzeszeniu, do wydania opinii wymagane jest przedstawienie dokumentów firmy (np. odpisu z KRS lub wydruku ze strony CEIDG o wpisie) i złożenie zabezpieczenia pokrywającego odpowiedzialność ZMPD jako zrzeszenia poręczającego. Zabezpieczenie powinno wynosić minimum 100 tys. euro. Najczęściej zabezpieczenie składa się w formie kopii odpisu z księgi wieczystej posiadanych przez przedsiębiorcę nieruchomości oraz oświadczenia o wartości tych nieruchomości.   
 • W przypadku samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zamiast licencji wspólnotowej można złożyć kopię dowodu rejestracyjnego.
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie sprawdza czy wniosek zawiera wszystkie dane i czy zostały załączone do niego wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku braków, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 1. Otrzymasz pozwolenie na korzystanie z procedury TIR

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wyda ci pozwolenie na korzystanie z procedury TIR. Pozwolenie jest bezterminowe. W przypadku, gdy nie spełnisz kryteriów konwencji, urząd odmówi ci udzielenia pozwolenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera:

- dane wnioskodawcy (nazwę, adres, numer EORI),

- indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony wnioskodawcy przez stowarzyszenie poręczające,

- warunki pozwolenia.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 120 dni od dnia, w którym wniosek wpłynął do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie możesz się odwołać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Odwołanie złóż za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca, który uzyskał pozwolenie na korzystanie z procedury TIR może wystąpić do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) o wydanie karnetu TIR. Przed wydaniem pierwszego karnetu TIR, przewoźnik dopuszczony do systemu TIR, musi złożyć w siedzibie ZMPD depozyt gotówkowy lub gwarancję bankową albo ubezpieczeniową, chyba ,że zabezpieczenie złożył wcześniej w innej formie. Przed odbiorem karnetu TIR przedsiębiorca powinien odbyć szkolenie w zakresie posługiwania się nim.

Czy ta strona była przydatna?