Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prawo do uproszczonego obejmowania towarów procedurą TIR

Interesuje cię samodzielne wysyłanie towarów za granicę przy wykorzystaniu karnetu TIR? Nie chcesz przedstawiać towaru ani karnetu w oddziale celnym? Musisz wcześniej uzyskać pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie jest udzielane podmiotom, które:

 • mają siedzibę na terytorium UE
 • potwierdzą regularne korzystanie z operacje tranzytowych
 • nie popełniły żadnych poważnych ani powtórnych naruszeń przepisów celnych lub podatkowych
 • nie zostały skazane za przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą
 • posiadają systemy zarządzania ewidencją handlową oraz  transportową i kontrolują tam zapisane operacje
 • posiadają kadry o wysokich kompetencjach lub kwalifikacjach zawodowych związanych z prowadzoną działalnością
 • stosują techniki przetwarzania danych do komunikacji z urzędem (system NCTS2).

Wnioskodawcą może być zarówno posiadacz karnetu TIR (przewoźnik), jak i jego przedstawiciel pośredni (eksporter, agencja celna).

Szczegółowy opis wymagań znajdziesz w artykułach 24, 25 i 27 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Korzystanie z samodzielnego otwierania karnetu TIR wymaga:

 • uzyskania pozwolenia na korzystanie ze stosownego uproszczenia
 • komunikacji z systemem NCTS2 administracji celnej na platformie PUESC.

Uproszczenia nie stosuje się, jeżeli procedura tranzytu TIR została otwarta poza terytorium kraju i przy każdym nowym doładunku w kraju.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR

Wniosek o uzyskanie pozwolenia złóż do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej - w miejscu, w którym masz siedzibę.

Nie ma obowiązującego formularza wniosku, jednak pamiętaj żeby we wniosku zawrzeć wszystkie wymagane informacje.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Na treść wniosku składają się:

1) nazwa lub imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) numer EORI wnioskodawcy;
3) informacja, czy wnioskodawca będzie korzystał z uproszczenia w swoim imieniu i na swoją rzecz, czy jako przedstawiciel pośredni;
4) szczegółowe informacje dotyczące stosowania uproszczenia:
a) numer identyfikacyjny lub adres miejsca albo miejsc, gdzie uproszczenie będzie stosowane,
b) liczba wnioskowanych plombownic,
c) liczba wnioskowanych stempli „TIR – upoważniony nadawca”,
d) dodatkowe wnioski o ułatwienia fakultatywne, w szczególności dotyczące stosowania uproszczenia poza godzinami
pracy urzędu, wraz z uzasadnieniem;
5) podpis wnioskodawcy, miejscowość i datę.

Nie musisz składać oświadczenia, że nie dopuściłeś się poważnego lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego lub podatkowego i nie jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalegasz w podatkach do urzędu skarbowego, jeżeli posiadasz status upoważnionego przedsiębiorcy

Do wniosku możesz dołączyć dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji w twojej sprawie, na przykład statystykę wywożonych towarów z udziałem karnetu TIR.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Dyrektor izby administracji skarbowej sprawdzi, czy twój wniosek zawiera wymagane dane i czy załączyłeś wszystkie wymagane dokumenty. W przypadku braków, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 1. Urzędnik obejrzy miejsce, w którym będziesz odprawiać towary

Przedstawiciele właściwej izby administracji skarbowej dokonają oględzin miejsca, w którym będą wykonywane czynności objęcia towarów procedurą TIR. Zbadają między innymi wyposażenie w sprzęt do kontroli, oznaczenie miejsca i jego odgrodzenie lub inne zabezpieczenie chroniące przed dostępem osób trzecich.

Oględziny nie odbędą się, jeżeli miejsce w którym mają być wykonywane czynności objęcia towarów procedurą TIR, jest magazynem czasowego składania, składem celnym lub miejscem wyznaczonym lub uznanym, powołanym na podstawie odrębnej decyzji.

 1. Dostaniesz pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą TIR

Dyrektor właściwej izby administracji skarbowej wyda pozwolenie gdy uzna, że spełniasz warunki określone w art. 39 a, b, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny, to jest: 

 • brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z twoją działalnością gospodarczą
 • wykazanie, iż posiadasz wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli celnych
 • spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Ważne! Warunki te zostały doprecyzowane w art. 24, 25, 27 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

W przypadku gdy nie spełniasz tych warunków, dyrektor wyda decyzję odmowną.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Na treść pozwolenia składają się:

- dane wnioskodawcy (nazwa, adres, numer EORI, AEO),  

- zakres przyznanych uproszczeń,

- adres i opis miejsca uznanego,

- możliwość stosowania uproszczeń poza godzinami pracy urzędu,

- rodzaj stosowanych środków zapewnienia tożsamości towarów, w tym ilość plombownic i stempli.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 120 dni, licząc od dnia w którym wniosek wpłynął do izby administracji skarbowej.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji dyrektora właściwej izby administracji skarbowej możesz się odwołać. Odwołanie rozpatruje ten sam organ, który wydał decyzję. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Aby korzystać z uproszczeń musisz:

 • posługiwać się plombownicą, którą wyda ci urząd wraz z pozwoleniem,
 • stosować stempel "TIR - upoważniony nadawca", który zaakceptuje izba w pozwoleniu,
 • prowadzić ewidencję operacji tranzytowych,
 • komunikować się z urzędem celnym za pośrednictwem systemu NCTS2.

Czy ta strona była przydatna?