Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie zintegrowane

Chcesz w swojej firmie korzystać z instalacji, która może powodować duże zanieczyszczenie środowiska? Możesz potrzebować pozwolenia zintegrowanego. Poniżej dowiesz się, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebne jest pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane będzie ci potrzebne, jeśli chcesz prowadzić instalację, która może zanieczyścić środowisko. Przykładowo, może to być instalacja:

 • do wytwarzania energii i paliw
 • produkcji i obróbki metali
 • w przemyśle mineralnym – czyli związana z przetwarzaniem surowców skalnych
 • w przemyśle chemicznym – używana np. do produkcji nawozów, środków ochrony roślin, tworzyw sztucznych, barwników
 • w gospodarce odpadami – np. służąca do odzysku, unieszkodliwiania, składowania czy magazynowania odpadów
 • do produkcji papieru, płyt wiórowych, pilśniowych, czy OSB
 • w ubojniach zwierząt, mleczarniach, rzeźniach
 • do chowu lub hodowli drobiu lub świń

 

To, czy potrzebujesz pozwolenia zintegrowanego zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacji. Informacje o instalacjach wymagających pozwolenia znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z odpowiednim urzędem i ustal, czy musisz uzyskać pozwolenie zintegrowane dla planowanej instalacji.


Uwaga! Nie potrzebujesz pozwolenia zintegrowanego, jeśli instalacje lub ich części stosujesz wyłącznie do badań, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.


 

Kto może złożyć wniosek o pozwolenie zintegrowane:

 • podmiot, który ma tytuł prawny do instalacji (jest to tzw. prowadzący instalację)
 • podmiot chcący zrealizować nową instalację
 • podmioty prowadzące części instalacji. W takim przypadku występują one ze wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia. Muszą wskazać jeden z podmiotów jako głównego prowadzącego lub określić szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eksploatację instalacji

Wszystkie instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym. Jednak, na twój wniosek, dla każdej instalacji możesz otrzymać odrębne pozwolenia zintegrowane.

Ponadto, możesz ubiegać się, aby pozwolenie zintegrowane objęło również instalacje niewymagające takiego pozwolenia. Jednak, muszą one być położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego.

 

 

 

 

 

 

Jeśli będziesz miał pozwolenie zintegrowane, nie potrzebujesz odrębnych:

 • pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

 

 

 

 

BAT – co to takiego

Jest to standard, który określa wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska, które wynikają z najlepszych dostępnych technik (BAT – Best Available Techniques). Opisane są one w konkluzjach BAT. Instalacje nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Są to najwyższe wielkości emisji występujące przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (lub kombinacji najlepszych dostępnych technik), uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji. W wyjątkowych przypadkach urząd może w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych. Będzie to możliwe, jeśli stwierdzi, że ich osiągnięcie doprowadzi do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska. Warunkiem jest, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, czyli dopuszczalne wielkości emisji. Dokonując takiej oceny urząd bierze pod uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowiska jako całości.

 

Więcej informacji na temat BAT znajdziesz na stronach:


Słowniczek

Instalacja:

 • stacjonarne urządzenie techniczne
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, które są położone na terenie jednego zakładu. Tytuł prawny do nich ma ten sam podmiot. Jako prowadzący instalacje sam stwierdzasz, czy są one powiązane technologicznie. Bierzesz pod uwagę proces technologiczny w twojej firmie
 • budowla – może to być np. biurowiec

Eksploatacja takich instalacji może spowodować emisję, czyli wprowadzenie do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

 • substancji – np. pierwiastki lub związki chemiczne, roztwory
 • energii – np: ciepło, hałas, wibracje lub pole elektromagnetyczne

Zakład – teren, na którym znajduje się jedna lub więcej instalacji. Tytuł prawny do tego terenu (np. prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, trwały zarząd) musi posiadać prowadzący instalacje.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Pozwolenie zintegrowane uzyskaj zanim zaczniesz korzystać z instalacji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej instalacji wniosek składa się do:

 • urzędu marszałkowskiego, jeśli:

  • choć jedna z instalacji na terenie zakładu kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

  • wniosek dotyczy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

  • wniosek dotyczy odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki

 • regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – jeżeli instalacja znajduje się na terenach zamkniętych, np. tereny kolejowe, tereny wojskowe (lotniska, porty), ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.

W pozostałych przypadkach wniosek składa się do starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której planujesz uruchomić instalację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby (nr faksu oraz e-mail),
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219  z późn. zm.),
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 4. informację o tytule prawnym do instalacji,
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 6. ocenę stanu technicznego instalacji,
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 11. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 12. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 13. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 14. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 15. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 16. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
 17. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji. Informacje, o których mowa powyżej powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów,
 18. informacje, dotyczące:
 • oddziaływania emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • prognozowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich oraz o oddziaływaniu na tereny podlegające ochronie akustycznej, a także informacje o rozkładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami; prognozowane poziomy hałasu poza zakładem mają być wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu dla następujących rodzajów terenów faktycznie zagospodarowanych:
  1. pod zabudowę mieszkaniową,
  2. pod szpitale i domy pomocy społecznej,
  3. pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
  4. na cele uzdrowiskowe,
  5. na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  6. pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
 • jeżeli prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymywania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawiera dodatkowo informacje, że konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania i określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz sposobów korzystania z terenów; w tym przypadku nie jest wymagane sporządzenie przeglądu ekologicznego; w tym przypadku do wniosku, dołącza się także poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania; (obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, innych niż wymienione w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu);
 • prognozowanej ilości, stanie i składzie ścieków przemysłowych, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi,
 • prognozowanej ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji (o ile wody powierzchniowe lub podziemne nie są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego),
 • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii, jeżeli wniosek nie dotyczy zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,
 • spełniania przez instalację wymagań wynikających z Najlepszej Dostępnej Techniki,
 • uzasadnienie dla prognozowanej wielkości emisji w przypadku, o których mowa w art. 204 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, wskazujące spełnienie określonych w tym przepis wymagań;
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, o ile takie warianty istnieją,
 • w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu:

a)  raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej "raportem początkowym",

b)  opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych,

c)  propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek;

 1. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 2. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 3. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku realizacji nowej instalacji,
 4. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 5. dodatkowo w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać: 
 • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
 • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 • opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1662 z późn. zm.),
 • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 • aktualny stan jakości powietrza,
 • określenie warunków meteorologicznych,
 • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia. Informacje powyższe powinny zawierać określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
 • w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej pozwolenia na  wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego, informacje o:
  1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
  2. numerze REGON prowadzącego instalację;
  3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
  4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;
  5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
  6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
  7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
  8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.
 1. Oświadczenie o nieprzekraczaniu czasu użytkowania o których mowa w art. 184 ust. 2d ustawy Prawo ochrony środowiska. 
 2. wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. 

26. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego uwzględnia zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, wniosek powinien zawierać:

a) dla zbierania odpadów:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:
 • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej pozwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej pozwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

b) dla przetwarzania odpadów:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu
  i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 • wskazanie:
 • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej pozwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej pozwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 • informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 ustawy  o odpadach  - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;
 • informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;

c) w przypadkach, o których mowa w ppkt a) i b) dodatkowo:

 • zaświadczenie o niekaralności:
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.);
 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358);
 • oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
 • oświadczenie, że w stosunku do:
 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;
 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 • w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych, zbierania lub przetwarzania odpadów komunalnych lub pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 17 ustawy o odpadach;
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869)
 • postanowienie uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wydane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie;
 • w przypadku przetwarzania odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;
 • w przypadku przetwarzania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10 ustawy o odpadach;

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych (istotna zmiana instalacji – to taka zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko) powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska tj.:

 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
 7. postęp naukowo-techniczny,

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego składa się w postaci papierowej oraz w wersji elektronicznej

 Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego), jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 3. dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej,
 4. dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
 5. zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 6. dla zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli były opracowane.
 7. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy  o ochronie przeciwpożarowej;
 8. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach;
 9. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy Kodeks karny w przypadku pozwolenia, które uwzględnia wytwarzanie odpadów.

WAŻNE! O wzór wniosku oraz wymagania, jakie powinien on spełniać, zapytaj dodatkowo w urzędzie, do którego będzie go składał.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Wniosek o pozwolenie zintegrowane złóż w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

2. Jeśli zostały opracowane, to dołącz:

 • program zapobiegania awariom (wykonany zgodnie z art. 251 Prawa ochrony środowiska) – gdy prowadzisz zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku
 • raport o bezpieczeństwie dołącz (wykonany zgodnie z art. 253 Prawa ochrony środowiska) – gdy prowadzisz zakład o dużym ryzyku

3. Dołącz raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko albo analizę wskazującą, że raport początkowy nie jest wymagany.

4. Jeżeli, jako prowadzący instalację nie jesteś osobą fizyczną, to złóż dokument potwierdzający, że jesteś uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

5. Operat przeciwpożarowy powinien zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Operat wykona dla ciebie rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dołącz postanowienie o uzgodnieniu operatu z komendantem powiatowym (albo miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

6. Złóż zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku. Jeśli wniosek o pozwolenie zintegrowane dotyczy również wytwarzania odpadów, to należy złożyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu. W zależności od formy prawnej podmiotu składającego wniosek składa je: osoba fizyczna, wspólnik, prokurent, członek rady nadzorczej lub członek zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

7. Kopię mapy ewidencyjnej złóż, jeśli ubiegasz się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu. Na mapie należy zaznaczyć granice obszaru, na którym konieczne będzie utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Mapę ewidencyjną uzyskasz w odpowiednim starostwie albo urzędzie miasta na prawach powiatu, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Powinien on poświadczyć kopię mapy.

Termin

Pozwolenie zintegrowane uzyskaj zanim zaczniesz korzystać z instalacji.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Weryfikacja kompletności wniosku

Jeśli wniosek ma braki – np. nie dołączysz wszystkich dokumentów, w tym dowodu uregulowania opłaty rejestracyjnej – urząd wezwie cię do ich usunięcia. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

Brak opłaty skarbowej

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za pozwolenie zintegrowane oraz za pełnomocnictwo (jeśli działasz przez pełnomocnika), urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd zapewni udział w postępowaniu społeczeństwu oraz stronom

Zawiadomienie społeczeństwa

Urząd zapewni społeczeństwu możliwość udziału w postępowaniu dotyczącym pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji lub wydania pozwolenia zintegrowanego z odstępstwem od granicznych wielkości emisyjnych. Urząd poda do publicznej wiadomości informacje o twojej sprawie. Społeczeństwo może wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym). Udział w takim postępowaniu mogą także zgłosić organizacje ekologiczne. Ale muszę to być organizacje, które prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego.

Strony postępowania

Nie zawsze sprawa o pozwolenie zintegrowane toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą, a urzędem. Urząd ustali, kto jest stroną postępowania administracyjnego. Stroną – oprócz ciebie – będą np. inni prowadzący instalację, czy też podmioty posiadające prawa właścicielskie do wód publicznych – jeśli wniosek obejmuje pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. Jeżeli liczba stron postępowania przekroczy 10, urząd zawiadomi strony o swoich decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie albo poprzez internetowy Biuletyn Informacji Publicznej (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego). Urząd np. wywiesi na 14 dni informację w budynku urzędu lub opublikuje ogłoszenie na swoich stronach internetowych, czy też w lokalnej prasie. Po 14 dniach od publikacji obwieszczenia uznaje się, że strony zostały poinformowane.

 1. Postępowanie w przypadku możliwości transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko

Jeśli instalacja może znacząco oddziaływać na środowisko innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, urząd przeprowadzi postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Polski. Otrzymasz postanowienie o takim postępowaniu. Musisz przygotować dokumentację niezbędną do jego przeprowadzenia. Musi ona być w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać instalacja. Urząd dokona uzgodnień z odpowiednim organem w państwie UE. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone i uwzględnione przy wydawaniu pozwolenia zintegrowanego.

Przeczytaj jak przebiega postępowanie w przypadku możliwości transgranicznego oddziaływania instalacji na środowisko.

Dokumenty

 1. Urząd uzgodni zabezpieczenie roszczeń

Jeśli instalacja może znacznie pogorszyć stan środowiska, urząd może w pozwoleniu zintegrowanym ustanowić zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku. W takim przypadku urząd, przed wydaniem pozwolenia, wystąpi do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska o uzgodnienie wysokości zabezpieczenia. Regionalna dyrekcja dokona uzgodnienia w formie postanowienia – możesz na nie złożyć zażalenie. Roszczenia mogą być zabezpieczone w formie depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej. Eksploatację instalacji możesz rozpocząć dopiero po wniesieniu zabezpieczenia.

Dokumenty

 1. Urząd przeprowadzi postępowanie kompensacyjne

Pozwolenie zintegrowane obejmujące wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza może wymagać postępowania kompensacyjnego. Będzie tak, jeśli starasz się o pozwolenie na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza. W takim przypadku pozwolenie zintegrowane otrzymasz, jeśli zostanie zapewniona odpowiednia redukcja ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów. Musisz uzyskać zgodę prowadzących inne instalacje na dokonanie przez nich odpowiedniej redukcji ilości wprowadzonych do powietrza gazów lub pyłów. Taką zgodę dołącz do wniosku o przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego. Wniosek złóż do urzędu, który zajmuje się ochroną środowiska na terenie, na którym znajdują się instalacje. Dołącz do niego wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

W wyniku postępowania kompensacyjnego urząd cofnie lub ograniczy bez odszkodowania pozwolenie na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z innych instalacji objętych postępowaniem kompensacyjnym. Ograniczenie nastąpi tylko w takim zakresie, w jakim uczestnicy postępowania wyrazili zgodę.

Dokumenty

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie pozwolenia zintegrowanego

Pozwolenie zintegrowane

Jeśli wniosek spełnia wymagania, urząd wyda ci decyzję o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego. Dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, urząd ustali dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. W pozwoleniu urząd określi warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami – nawet, jeśli dla twojej instalacji nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Ponadto, urząd ustali warunki poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego.

Natomiast, w pozwoleniu zintegrowanym, urząd nie ustala dopuszczalnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

 • w sposób niezorganizowany
 • za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej z instalacji, dla których poziom tej emisji nie został określony:
  • w przepisach w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza
  • w konkluzjach BAT
 • z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza

 

Kiedy urząd nie wyda ci pozwolenia zintegrowanego

Odmowę udzielenia pozwolenia zintegrowanego otrzymasz w formie decyzji. Będzie tak, jeśli np.:

 • oddziaływanie instalacji może powodować znaczne pogorszenie stanu środowiska, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi
 • technologia stosowana w instalacjach i urządzeniach nie spełnia wymagań dotyczących, np. stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń, efektywnego wykorzystania energii lub zasięgu i wielkości emisji (szczegółowe wymagania zawarte są w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska)
 • instalacje nie spełniają wymagań ochrony środowiska wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT), oraz mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych
 • zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami
 • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych
 • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska
 • wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań w zakresie programów ochrony środowiska, ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem
 • eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu
 • prowadzący instalację są karani za przestępstwa przeciwko środowisku

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. Pozwolenie zintegrowane powinno spełniać wymagania określone dla pozwoleń:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • na wytwarzanie odpadów

oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Zatem pozwolenie powinno określać:

1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;

2) wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;

3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;

4) jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:

a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,

b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

5) źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;

6) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku realizacji nowej instalacji;

7) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b;

2. W pozwoleniu zintegrowanym określa się – dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone. W przypadku braku konkluzji BAT – można uwzględnić dokumenty referencyjne BAT, w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 Prawa ochrony środowiska, oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

3. W pozwoleniu zintegrowanym urząd może określić – dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielkości emisji w zakresie wykraczającym poza wymagania dotyczące monitorowania określone w konkluzjach BAT, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska.

4. Pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego:

1) rodzaj prowadzonej działalności;

2) sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości;

3) wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne;

4) w przypadku instalacji, które wymagają raportu początkowego – sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, albo sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek;

5) sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko;

6)  wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do rodzajów terenów przeznaczonych pod zabudowę: mieszkaniową, szpitale i domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz przeznaczonych na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz mieszkaniowo-usługowe; oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami;

7) ilość, stan i skład ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi;

8) ilość wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 (tzn. nie określa się tej ilości, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego);

9) sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii, jeżeli nie dotyczy to zakładów o zwiększonym ryzyku albo dużym ryzyku wystąpienia awarii (o których mowa w art. 248 ust. 1);

10) sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane;

11) sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii;

12) zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu , w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

5. W pozwoleniu zintegrowanym można określić dodatkowe wymagania dla instalacji, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. Ponadto, w pozwoleniu ustala się sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz wykonywania pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

6. Uzasadnienie pozwolenia zintegrowanego powinno zawierać ocenę kosztów osiągnięcia granicznych wielkości emisyjnych (w wyniku której można uzyskać zezwolenie na odstępstwo od nich).

Ile zapłacisz

Za pozwolenie zintegrowane zapłacisz opłatę skarbową oraz opłatę rejestracyjną.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego wynosi:

 • 2011 zł – za pozwolenie związane z działalnością gospodarczą
 • 506 zł – gdy pozwolenie dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców albo przez podmioty wykonujące działalność wytwórczą w rolnictwie
 • 506 zł – w pozostałych przypadkach – gdy np. pozwolenie nie dotyczy działalności gospodarczej

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 

 

 

Kiedy trzeba zapłacić opłatę skarbową

Opłatę skarbową (za pozwolenie zintegrowane i ewentualne pełnomocnictwo) zapłać z chwilą złożenia wniosku o pozwolenie. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdź na stronie urzędu miasta lub gminy. Dowód zapłaty opłaty skarbowej dołącz do składanego wniosku, w chwili jego składania, lub najpóźniej w ciągu 3 dni. Może on mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie wpłaty przez internet.

Przykład: jeśli wniosek składasz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

Opłata rejestracyjna

Opłatę rejestracyjną wpłać na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bez uregulowania tej opłaty urząd nie będzie załatwiał twojej sprawy. Zatem, do wniosku o pozwolenie zintegrowane dołącz dowód zapłaty opłaty rejestracyjnej.

Obliczanie opłaty rejestracyjnej:

Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza się według wzoru:

O = B x WR / WP

gdzie:

O oznacza wysokość opłaty rejestracyjnej

B oznacza wysokość bazowej stawki opłaty rejestracyjnej dla danego rodzaju instalacji

WR oznacza maksymalną teoretyczną (możliwą do osiągnięcia) wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w danej instalacji

WP oznacza progową wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju

Przy obliczaniu opłaty rejestracyjnej zastosuj rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych. Podane w nim są wartości B i WP. Wielkość wskaźnika WR wyraża się w takich samych jednostkach jak wielkość wskaźnika WP. Jeśli wielkość wskaźnika WR jest mniejsza bądź równa wielkości wskaźnika WP, to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty B.

Jeżeli na terenie zakładu położona jest więcej niż jedna instalacja tego samego rodzaju, to wskaźnik WR dla wszystkich instalacji oblicz, sumują wskaźniki WR poszczególnych instalacji. Natomiast, gdy wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmuje instalacje różnego rodzaju, zlokalizowane na terenie jednego zakładu, wysokość opłaty rejestracyjnej stanowi sumę opłat dla poszczególnych rodzajów instalacji.

Opłata rejestracyjna nie może być wyższa niż 12 000 zł.

Nawet, jeśli obliczona wysokość opłaty rejestracyjnej będzie wyższa od tej kwoty, zapłacisz 12 000 zł.

Ile będziesz czekać

Urząd powinien wydać pozwolenie zintegrowane w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W praktyce termin ten może być dłuższy, gdyż nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania. Ponadto wydanie decyzji może się opóźnić z innych przyczyn, np. zaniedbań wnioskodawcy, czy też innych przyczyn niezależnych od urzędu.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji urzędu przysługuje ci (a także innym stronom) prawo złożenia odwołania. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Odwołania rozpatrywane są przez:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze – jeśli pozwolenie zintegrowane wydało ci starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska – jeśli pozwolenie zintegrowane wydał ci urząd marszałkowski
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – jeśli pozwolenie zintegrowane wydała ci regionalna dyrekcja ochrony środowiska

Warto wiedzieć

Jak długo ważne jest pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane wydawane są bezterminowo. Ale, na twój wniosek, może zostać ustalony termin ważności pozwolenia.


Uwaga! Pozwolenie zintegrowane dla prowadzącego zakład recyklingu statków wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. Ale można je przedłużać do 5 lat.


Pozwolenie zintegrowane wygaśnie, jeśli:

 • upłynie czas, na jaki zostało wydane
 • przestaniesz być podmiotem prowadzącym instalację lub z innych powodów pozwolenie stało się bezprzedmiotowe
 • wygasisz je na swój wniosek (jako prowadzący instalację)
 • nie rozpoczniesz działalności objętej pozwoleniem w ciągu 2 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne
 • nie będziesz prowadził działalności objętej pozwoleniem przez 2 lata
 • miną 2 lata od jej wydania, a ty nie wykonasz ustaleń wynikających z postępowania kompensacyjnego
 • wstrzymasz użytkowanie składowiska na czas dłuższy niż rok
 • wstrzymasz termiczne przekształcanie odpadów na czas dłuższy niż rok

W przypadku realizacji nowej instalacji, pozwolenie zintegrowane wygaśnie, jeśli nie rozpoczniesz działalności objętej pozwoleniem w ciągu 2 lat – licząc od dnia, w którym decyzja dopuszcza emisję z instalacji.

Wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego stwierdzi urząd, który je wydał. Otrzymasz decyzję w tej sprawie.

Kiedy może zostać cofnięte pozwolenie zintegrowane

 

Pozwolenie zintegrowane zostanie ci cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeśli nie będziesz poprawnie eksploatować instalacji. Nie może ona stwarzać zagrożenia znacznego pogorszenia stanu środowiska lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Pamiętaj, że po otrzymaniu decyzji cofającej lub ograniczającej pozwolenie zintegrowane musisz natychmiast wykonać jej ustalenia, gdyż ma ona rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto, urząd może pozwolenie cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli:

 • będziesz eksploatować instalację z naruszeniem warunków pozwolenia (czy tez innych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach)
 • zmienią się przepisy dotyczące ochrony środowiska – co uniemożliwi ci emisję lub korzystanie ze środowiska na warunkach określonych w pozwoleniu
 • instalacja jest objęta postępowaniem kompensacyjnym
 • zostanie przekroczony krajowy pułap emisji (wskazany w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji)

Urząd może też cofnąć ci lub ograniczyć pozwolenie zintegrowane za odszkodowaniem. Musi to być uzasadnione względami ochrony środowiska lub zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi. Wysokość odszkodowania ustali w drodze decyzji urząd, który cofnie lub ograniczy pozwolenie. Decyzji takiej nie będziesz mógł zaskarżyć.

Monitoring miejsca magazynowania odpadów

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,  pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę lub zarządzający składowiskiem odpadów, jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu prowadzenia monitoringu opisane są w art. 25 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

 

Gdzie znajdziesz więcej informacji

Informacje na temat pozwoleń zintegrowanych znajdziesz na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Minister Klimatu i Środowiska prowadzi rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych.

Czy ta strona była przydatna?