Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformowanie o planowanych zmianach w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Korzystasz w swojej firmie z instalacji, dla której masz pozwolenie zintegrowane? Chcesz zmodyfikować lub rozbudować tę instalację? Możesz potrzebować zmiany pozwolenia zintegrowanego. Aby upewnić się, czy taka zmiana jest potrzebna, złóż informację o planowanych zmianach w instalacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy składa się informację

Informację składasz, jeśli chcesz dokonać zmian w instalacji, dla której masz pozwolenie zintegrowane. Przy czym zmiana polega na rozbudowie instalacji lub zmianie sposobu jej funkcjonowania, co może mieć wpływ na środowisko. Urząd oceni – na podstawie informacji – czy do zmiany w instalacji potrzebujesz zmiany pozwolenia zintegrowanego.


Ważne: możesz od razu złożyć wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Zrób tak, gdy wiesz, że planowana zmiana w instalacji ma charakter istotny. Oznacza to, że planowane przez ciebie zwiększenie skali działalności instalacji:

 • może spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, lub
 • kwalifikuje ją jako instalację wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Takie instalacje wskazane są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Kto może złożyć informację:

 • podmiot, który ma tytuł prawny do instalacji (jest to tzw. prowadzący instalację)
 • podmioty prowadzące części instalacji

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację złóż przed dokonaniem zmian w instalacji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Informację składa się do tego urzędu, który powinien wydać pozwolenie zintegrowane dla instalacji o parametrach, które będzie ona mieć po dokonaniu planowanych zmian.

Przykład: jeśli pozwolenie zintegrowane było wydane przez starostwo powiatowe, lecz zakres planowanych zmian w instalacji kwalifikuje ją jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, to informację złóż do urzędu marszałkowskiego.

W zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej instalacji informację składa się do:

 • urzędu marszałkowskiego, jeśli:

  • choć jedna z instalacji na terenie zakładu kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

  • informacja dotyczy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

  • informacja dotyczy odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki

 • regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – jeżeli instalacja znajduje się na terenach zamkniętych, np. tereny kolejowe, tereny wojskowe (lotniska, porty)

W pozostałych przypadkach informację składa się do starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której planujesz uruchomić instalację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż informację o planowanych zmianach w instalacji

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdź na stronie urzędu miasta lub gminy. Dowód zapłaty dołącz do składanej informacji. Może on mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie wpłaty przez internet. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli informację w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Przykład: jeśli informację składasz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Krakowa.

Brak opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli działasz przez pełnomocnika), urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie spowoduje niezałatwienia sprawy. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Termin

Informację złóż przed dokonaniem zmian w instalacji.

 1. Urząd oceni twoją informację

Jeśli urząd uzna, że planowana zmiana w instalacji wymaga zmiany niektórych warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego, poinformuje cię o konieczności złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Ponadto, urząd wskaże w tej informacji, czy planowane zmiany mają charakter istotnej zmiany.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni. Jeśli w tym terminie urząd nie poinformuje cię o obowiązku złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, to nie musisz go składać. Tym samym możesz dokonać zmian w instalacji bez zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Warto wiedzieć

Informacje na temat pozwoleń zintegrowanych znajdziesz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Czy ta strona była przydatna?