Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Sprawozdanie składasz do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, przez indywidualne konto w systemie BDO.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

 • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów
 • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Kto jest wytwórcą odpadów

 • pierwotny wytwórca odpadów - każdy, czyja działalność lub zamieszkiwanie powoduje powstawanie odpadów
 • wtórny wytwórca odpadów - każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów
 • świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej).

Kto prowadzi ewidencję odpadów

Ewidencję odpadów prowadzi posiadacz odpadów, czyli wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma odpady.

Kto może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów

Uproszczoną ewidencję odpadów, czyli wyłącznie z zastosowaniem karty przekazania odpadów, mogą prowadzić:

 • wytwarzający odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie
 • wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie
 • transportujący odpady wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane:
  • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz
  • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
  • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Pamiętaj, że prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie zwalnia cię od sporządzenia rocznego sprawozdania o odpadach.

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów

 • Wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji jeśli przekazali pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania.
 • Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które korzystają z odpadów na potrzeby własne.
 • Prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (np. odpady opakowaniowe, zużyte artykuły konsumpcyjne, leki i opakowania po lekach zbierane przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach).
 • Podmioty wytwarzające rodzaje odpadów i ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, zgodnie z katalogiem z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów.

Przeczytaj więcej o prowadzeniu ewidencji odpadów w BDO.

Co to jest BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Baza pozwala na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Jej użytkownicy mają realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie złóż elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Złóż sprawozdanie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. 

Jeśli wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów odbywa się na terenie kilku województw, to sprawozdania należy złożyć do tych marszałków województw, na terenie których czynności te mają miejsce.

Sprawozdania powinny zawierać tylko dane właściwe dla każdego województwa.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Urząd przyjmie twoje sprawozdanie i sprawdzi, czy zostało złożone w ustawowym terminie oraz czy zawiera niezbędne dane identyfikujące twoją firmę. Urząd zweryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniu za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do 30 września następnego roku.

Jeśli w wyniku weryfikacji twojego sprawozdania urząd uzna, że przekazane przez ciebie informacje są niezgodne ze stanem faktycznym, otrzymasz wezwanie do korekty rocznego sprawozdania. Urząd wyznaczy ci termin na przekazanie korekty – maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Twoje sprawozdanie powinno zawierać: dane identyfikujące podmiot (numer rejestrowy, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany). W zależności o tego, do jakiej kategorii przedsiębiorcy objętego obowiązkiem sprawozdawczym należysz, lub jakie odpady wprowadzasz do obrotu, twoje sprawozdanie będzie zawierało inny zestaw informacji szczegółowych. Szczegółowy zakres znajdziesz w systemie BDO, po zalogowaniu na swoje konto. 

Poniżej znajdziesz orientacyjny zakres sprawozdań.


 • Wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów
 • Prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania odpadów
 • Podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej

- podają informację o: 

 • masie i rodzajach odpadów

 • sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami

 • instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, w tym dane techniczne i informacje na temat funkcjonowania instalacji i urządzenia, takie jak terminy i czas trwania postoju lub awarii oraz liczba godzin pracy na dobę, o ile podmiot przetwarza odpady

 • informacje o ilości siarczanów lub chlorków w odpadach przypadających na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu - w przypadku posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów

 • masie i rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku - w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego odzysk

 • masie i rodzajach wytworzonych odpadów żywności;


Wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem odbierania odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów i podmiotów prowadzących działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej, podają informacje o: 

 • masie i rodzajach odpadów

 • sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami

 • instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, w tym dane techniczne i informacje na temat funkcjonowania instalacji i urządzenia, takie jak terminy i czas trwania postoju lub awarii oraz liczba godzin pracy na dobę, o ile podmiot przetwarza odpady

 • informacje o ilości siarczanów lub chlorków w odpadach przypadających na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu - w przypadku posiadacza odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.


Wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach, podają m.in. informacje o:

 • adresie oczyszczalni ścieków
 • masie i suchej masie komunalnych osadów ściekowych
 • składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych
 • miejscu i powierzchni stosowania komunalnych osadów ściekowych.

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów, o której mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, podają m.in. informacje o:

 • liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu
 • masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania
 • przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem firmy, siedziby i adresu
 • osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu.

Przedsiębiorcy prowadzący strzępiarkę, o której mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacjipodają informacje o:

 • wynikach próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli w roku, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzono próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zbierający zużyty sprzęt, w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznympodają informacje o:

 • masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych
 • masie zużytego sprzętu przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych.

Prowadzący zakład przetwarzania, w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznympodają m.in. informacje o:

 • adresie zakładu przetwarzania
 • masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, z którego powstał ten zużyty sprzęt, oraz o procesach przetwarzania
 • kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania, oraz o masie zużytego sprzętu, a także o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, z podaniem typu procesu zastosowanego w zakładzie przetwarzania oraz numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych.

Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, podają informacje o:

 • kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku wraz z podaniem typu procesu.

Prowadzący działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podają informacje o:

 • masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku zbierającego, który ma podpisaną umowę z podmiotem pośredniczącym, o którym mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach.

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podają m.in. informacje o:

 • rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów
 • rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów
 • osiągniętych poziomach recyklingu
 • osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

Termin

Sprawozdanie złóż elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO, do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

 1. Popraw roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Jeśli otrzymasz z urzędu wezwanie do korekty rocznego sprawozdania o odpadach, złóż korektę w wyznaczonym przez urząd terminie. Pamiętaj, że jeśli nie dotrzymasz tego terminu, urząd uzna, że nie wykonałeś obowiązku ustawowego i nie złożyłeś sprawozdania o odpadach za dany rok. W takim przypadku, marszałek województwa zawiadomi właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który nałoży na ciebie karę grzywny.

Jeśli otrzymałeś decyzję od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o nałożeniu grzywny, zapłać ją we wskazanym terminie, na rachunek bankowy wskazany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zaległe sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami musisz jak najszybciej złożyć do marszałka województwa, gdyż w przeciwnym razie, grzywna może być nałożona na ciebie wielokrotnie.

Termin

Zgodnie z terminem określonym w wezwaniu (nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawozdanie składasz do właściwego marszałka województwa elektronicznie, przez konto w systemie BDO, korzystając z modułu sprawozdawczości.

Warto wiedzieć

Sprawozdania zerowe

Nie trzeba składać sprawozdań z wytworzonych odpadów przez podmioty, które ich nie wytworzyły w danym roku sprawozdawczym. Są to tak zwane sprawozdania zerowe.

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o sprawozdania w zakresie przetwarzania odpadów, za rok w którym odpady nie były przetwarzane przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością oraz sprawozdania o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi przez podmiot, który w danym roku nie dokonał wprowadzenia do obrotu.

W tym przypadkach również nie ma obowiązku składania sprawozdania zerowego.

Co zrobić z dokumentami

Przechowuj przez 5 lat dokumenty, na podstawie których sporządziłeś sprawozdanie. Termin 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Kiedy przedawnia się obowiązek złożenia sprawozdania

Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, za który trzeba było sporządzić sprawozdanie.

Składowisko odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów musi:

 • przechowywać dokumenty do czasu zamknięcia składowiska odpadów
 • przekazać dokumenty następnemu zarządzającemu składowiskiem odpadów lub władającemu powierzchnią ziemi.

Czy ta strona była przydatna?