Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgoda na akcyzowe zabezpieczenie ryczałtowe

Nie chcesz składać generalnego zabezpieczenia akcyzowego? Możesz ubiegać się o niższe, ryczałtowe zabezpieczenie akcyzowe. Musisz najpierw uzyskać zgodę naczelnika właściwego urzędu skarbowego. O tym jak ją zdobyć - przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi złożyć zabezpieczenie akcyzowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który jest:

 • zarejestrowanym odbiorcą (z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca)
 • zarejestrowanym wysyłającym
 • podmiotem pośredniczącym  
 • pośredniczącym podmiotem tytoniowym ( z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju)
 • podmiotem prowadzącym skład podatkowy
 • uprawnionym odbiorcą, który nabywa wyroby akcyzowe z załącznika nr 2 do ustawy z innych państw UE poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 • podatnika, który nabywa wyroby akcyzowe spoza załącznika nr 2 do ustawy z innych państw UE poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 • podmiotem reprezentującym przedsiębiorcę zagranicznego
 • podatnikiem, który posiada zezwolenie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

- musisz złożyć zabezpieczenie generalne, które pokryje zobowiązania podatkowe albo zobowiązania podatkowe oraz opłaty paliwowe powstające w związku z działalnością prowadzoną z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych.

Ponieważ wielkość zabezpieczenia może sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych, istnieje możliwość złożenia zabezpieczenia o mniejszej wartości, czyli zabezpieczenia ryczałtowego.

Uwaga! Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie dotyczy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Ile wynosi zabezpieczenie ryczałtowe

 • dla pośredniczącego podmiotu tytoniowego, który posiada odpowiednią infrastrukturę do przechowywania suszu tytoniowego, zawarł umowy z producentami suszu tytoniowego na dostarczenie co najmniej 100 ton suszu tytoniowego w ciągu roku - 1 mln zł od każdego pełnego tysiąca ton suszu tytoniowego, jednak nie mniej niż 1 mln zł
 • dla innych pośredniczących podmiotów tytoniowych albo podmiotów, które reprezentują przedsiębiorców zagranicznych - 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, nie więcej jednak niż 15 mln zł
 • dla alkoholu etylowego, który został wyprodukowany w gorzelni rolniczej z surowców rolniczych - 15% kwoty akcyzy, której pobór jest zawieszony
 • w pozostałych przypadkach - 30% wysokości zabezpieczenia generalnego.

Jakie są formy zabezpieczenia

 • depozyt w gotówce (w walucie polskiej)
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa
 • czek potwierdzony przez osobę prawną
 • weksel własny
 • inny dokument mający wartość płatniczą, np. obligacje skarbowe
 • hipoteka na nieruchomości.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed złożeniem zabezpieczenia ryczałtowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Jeśli  produkujesz lub używasz wyroby akcyzowe to zabezpieczenie złóż w tym urzędzie skarbowym, który jest właściwy ze względu na miejsce produkcji lub użycia tych wyrobów.

Jeśli prowadzisz działalność na terenie właściwości różnych urzędów skarbowych, to zabezpieczenie złóż w urzędzie skarbowym odpowiednim ze względu na adres:

 • siedziby twojej firmy – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
 • zamieszkania – w przypadku osób fizycznych.

Wskazówka: Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w różnych miejscach, to możesz samodzielnie wybrać urząd skarbowy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zgodę na zabezpieczenie ryczałtowe

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

 • Do wniosku dołącz tylko jeden z dokumentów – oświadczenie o wpisie do CEIDG albo KRS.
 • Sprawozdanie finansowe musi:
  • być sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości
  • zawierać opinie biegłego rewidenta - jeżeli podlega takiemu badaniu
  • obejmować okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - obejmować ten okres.

Termin

Przed złożeniem zabezpieczenia ryczałtowego.

 1. Otrzymasz zgodę na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego

Zgodę otrzymasz w formie decyzji.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie wyrazi zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, jeśli nie spełniasz warunków wymaganych do jej uzyskania

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmówi ci przyjęcia zabezpieczenia, jeśli stwierdzi, że nie zapewni ono pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty opłaty paliwowej.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgoda zawiera:

 • Imię, nazwisko lub nazwę oraz NIP podmiotu,
 • Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu,
 • Nr akcyzowy podmiotu lub numer podmiotu pośredniczącego,
 • Rodzaj prowadzonej działalności,
 • Termin na jaki wydano zgodę,
 • Rodzaj działalności prowadzonej w składzie podatkowym i jej numer akcyzowy (jeśli prowadzisz).
 • Przewidywaną kwotę zabezpieczenia ryczałtowego.

Ile zapłacisz

Wydanie zgody przez organ podatkowy, na podstawie prawa podatkowego, podlega opłacie skarbowej wynoszącej 30 zł.

Dodatkowe opłaty możesz ponieść w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu miesiąca, najpóźniej dwóch.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmownej wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego do dyrektora izby administracji skarbowej. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Aktualizacja wysokości akcyzowego zabezpieczenia ryczałtowego

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego co najmniej raz w roku ustala ponownie wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, szczególnie w przypadku:

 • zmiany maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych
 • zmiany ilości wyrobów akcyzowych (np. suszu tytoniowego nabytego lub importowanego w okresie roku przez pośredniczący podmiot tytoniowy)
 • na twój wniosek.

Przedłużenie ważności akcyzowego zabezpieczenia ryczałtowego

Jeżeli okres ważności zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego minie, możesz ją przedłużyć wykorzystując ten sam formularz. Wniosek złóż do 30 dni przed upływem terminu ważności zgody, tak, aby urząd zdążył wydać ci nową zgodę.

Czy ta strona była przydatna?