Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego na terytorium Polski

Jesteś przewoźnikiem spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii i chcesz delegować swoich kierowców na terytorium Polski? Zgłoś delegowanie kierowcy z państwa trzeciego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Przygotuj zgłoszenie delegowania kierowcy i wyślij je jako załącznik do pisma ogólnego. Zgłoszenie podpiszesz profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy przewoźnik musi zgłosić delegowanie kierowcy 

Przewoźnicy drogowi z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, których kierowcy wykonują na terytorium Polski:  

 • przewóz kabotażowy 

 • przewóz międzynarodowy inny niż przewozy dwustronne (przewóz typu cross-trade) 

 • przewóz dwustronny rzeczy lub przewóz dwustronny osób.  

muszą zgłosić ich delegowanie na terytorium Polski z państwa trzeciego do Państwowej Inspekcji Pracy. 

Uwaga! Nie musisz zgłaszać delegowania, jeżeli złożyłeś je na Portalu Zgłoszeń Delegowania Kierowców, w systemie IMI. 

Kierowca z państwa trzeciego, który wykonuje przejazd tranzytem, nie jest kierowcą delegowanym na terytorium Polski, ani pracownikiem delegowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. 


Państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy. 

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein 


Jakie obowiązki ma przewoźnik delegujący kierowcę 

Przewoźnik delegujący z siedzibą w kraju trzecim musi przestrzegać: 

 • przepisów związanych z delegowaniem kierowcy na terytorium Polski 

 • przepisów dotyczących wynagradzania cudzoziemca. 

Przed rozpoczęciem delegowania kierowcy musisz poinformować go o przysługujących mu w związku z delegowaniem prawach i spoczywających na nim obowiązkach. 

Kiedy nie trzeba zgłaszać delegowania 

Wymogów dotyczących zgłoszenia delegowania kierowcy w transporcie drogowym nie stosuje się do kierowców delegowanych na terytorium Polski:  

 • do pracy w oddziale lub przedsiębiorstwie należącym do grupy przedsiębiorstw, do której należy pracodawca delegujący kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 • przez agencję pracy tymczasowej albo agencję wynajmującą personel, które kierują kierowcę do pracodawcy użytkownika. 

Do tych kierowców stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, a przewoźnicy ich delegujący zgłaszają fakt delegowania kierowcy do Polski za pomocą oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP.

Przeczytaj więcej o delegowaniu do Polski pracowników w ramach świadczenia usług.

Gdzie załatwisz sprawę

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie delegowania kierowcy do PIP

Przygotuj powiadomienie na interaktywnym formularzu PDF i wyślij je online, za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl. 

Uwaga! Nie wysyłaj powiadomienia e-mailem. PIP nie przyjmie zgłoszenia w takiej formie. Nie czekaj na potwierdzenie przyjęcia powiadomienia, gdyż PIP go nie wydaje

Dokumenty

Zgłoszenie delegowania kierowcy powinno zawierać co najmniej następujące informacje: 

 • nazwę przewoźnika drogowego z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Polski, jego adres i siedzibę albo adres zamieszkania oraz numer odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz objęty delegowaniem, numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym 

 • imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z organami, oraz uprawnionej do reprezentowania przewoźnika drogowego z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Polski w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia, jej adres zamieszkania albo adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowy 

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer prawa jazdy kierowcy 

 • przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia delegowania kierowcy na terytorium Polski z państwa trzeciego 

 • datę rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy lub dokumentu równoważnego z taką umową, lub innej umowy, na podstawie której kierowca delegowany na terytorium Polski z państwa trzeciego wykonuje przewozy drogowe na rzecz tego przewoźnika, oraz właściwe dla tej umowy prawo 

 • numer rejestracyjny pojazdu silnikowego, którym jest wykonywany przewóz objęty delegowaniem 

 • informację, czy świadczone usługi przewozowe stanowią przewóz rzeczy, przewóz osób, przewóz międzynarodowy lub przewóz kabotażowy. 

 Jeśli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik, pamiętaj do dołączeniu pełnomocnictwa.

Termin

Zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego złóż najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania.

Ile zapłacisz

 • 0 zł - zgłoszenie jest bezpłatne  

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa. 

Ile będziesz czekać

Nie czekaj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia delegowania kierowcy, gdyż PIP go nie wydaje.

Warto wiedzieć

Jakie dokumenty musi mieć kierowca delegowany  

Jako przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Polski masz obowiązek zapewnić, aby kierowca podczas delegowania dysponował następującymi dokumentami: 

Ważne! Kierowca musi posiadać te dokumenty w pojeździe i okazywać podczas kontroli drogowej, na żądanie osób. 

Potwierdzenie delegowania 

Potwierdzenie delegowania musi być podpisane przez przewoźnika delegującego oraz delegowanego kierowcę. Potwierdzenie delegowania, musi zawierać następujące informacje: 

 • nazwę przewoźnika drogowego z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Polski, adres i siedzibę albo adres zamieszkania  

 • numer odpowiedniego zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym lub formularza jazdy, na podstawie którego jest wykonywany przewóz objęty delegowaniem, numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym 

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer prawa jazdy kierowcy 

 • datę rozpoczęcia obowiązywania umowy o pracę kierowcy lub dokumentu równoważnego z taką umową, lub innej umowy, na podstawie której kierowca delegowany na terytorium Polski z państwa trzeciego wykonuje przewozy drogowe oraz właściwe dla tej umowy prawo 

 • numer rejestracyjny pojazdu silnikowego, którym jest wykonywany przewóz objęty delegowaniem 

 • informację, czy świadczone usługi przewozowe stanowią przewóz rzeczy, przewóz osób, przewóz międzynarodowy lub przewóz kabotażowy. 

Kontrola kierowcy  

Uprawnione organy mają prawo skontrolować kierowcę delegowanego na terytorium Polski z państwa trzeciego.  

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy: 

 • przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyposażył kierowcę w wymagane dokumenty 

 • kierowca delegowany na terytorium Polski z państwa trzeciego posiada potwierdzenie delegowania. 

Kary za nieprzestrzeganie przepisów 

 • kierowca, który nie przedstawi w trakcie kontroli drogowej potwierdzenia delegowania, podlega karze grzywny w wysokości 500 zł 

 • przewoźnik drogowy z państwa trzeciego delegujący kierowcę na terytorium Polski z państwa trzeciego z naruszeniem obowiązków lub warunków określonych w przepisach podlegają karze pieniężnej w wysokości od 4000 zł do 7000 zł za każde naruszenie 

 • wykaz naruszeń, wysokości kar pieniężnych za poszczególne naruszenia oraz numer grupy naruszeń oraz wagę naruszeń wskazane w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403, określa załącznik do ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Wynagrodzenie kierowcy delegowanego z kraju trzeciego 

Wysokość wynagrodzenia, które przysługuje kierowcy delegowanemu na terytorium Polski 
za wykonywanie pracy, nie może być niższe o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, aktualnego w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. 

Wynagrodzenia cudzoziemca delegowanego do wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, który przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi być: 

 • wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, określonych w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu 

 • nie niższe niż wynagrodzenia pracowników wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku 

 • nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia

Czy ta strona była przydatna?