Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na transfer wewnątrzunijny towarów o znaczeniu strategicznym

Chcesz uzyskać zezwolenie na transfer wewnątrzunijny towarów do celów wojskowych i cywilnych? Chcesz przesyłać tego typu towary między podmiotami w różnych krajach Unii Europejskiej? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. O tym jak to zrobić i jakie warunki musisz spełnić - przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji usługi

Zezwolenie wydaje się na wniosek osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie lub korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania uzbrojeniem.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawierający następujące informacje:

- oznaczenie wnioskodawcy w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- numer identyfikacji podatkowej (NIP);

- określenie rodzaju i zakresu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej;

- oznaczenie podmiotów będących partnerami handlowymi wnioskodawcy przy realizacji wnioskowanego obrotu, w tym ich nazwy, adresy siedzib albo adresy zamieszkania, oraz ich roli w tym obrocie;

- określenie towarów o znaczeniu strategicznym będących przedmiotem obrotu, w tym ich wartość, ilość oraz numer kontrolny, określony w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 lub w załącznikach do rozporządzenia nr 428/2009;

- oznaczenie producenta towarów o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu oraz końcowych użytkowników, w tym ich nazw i adresów;

- informację o sposobie wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez końcowego użytkownika;

- określenie kraju końcowego przeznaczenia;oświadczenie, że wnioskodawca podejmie niezbędne działania, aby towary o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem obrotu, dotarły do końcowego użytkownika; numer poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika wydanego przez organ kontroli obrotu, jeśli importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem o znaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią składową.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Certyfikat importowy dla towarów o znaczeniu strategicznym
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W oświadczeniu podaj:

- kraj końcowego przeznaczenia (tylko w przypadku pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, które mogą być użyte do wykonania kar lub tortur);

- nazwę i adres użytkownika końcowego;

- nazwę towaru z wniosku, jego opis, ilość i wartość;

- opis ostatecznego zastosowania tego towaru;

- pośrednich odbiorców i nabywców.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Umowa dotyczącą obrotu powinna być przedłożona, jeśli taka umowa jest wymagana w odniesieniu do danego obrotu. W jej zastępstwie dopuszcza się przedłożenie projektu takiej umowy albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe.

Z kolei certyfikat importowy może być zastąpiony oświadczeniem końcowego użytkownika.

Zgoda właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem jest wymagana w przypadku, gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody. W jej miejsce może być złożone oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie zobowiązania importera lub końcowego użytkownika do uzyskania uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem o znaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią składową.

  1. Żądanie od wnioskodawcy informacji umożliwiających weryfikację danych zawartych we wniosku o zezwolenie

Organ kontroli obrotu może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji umożliwiających weryfikację danych zawartych we wniosku.

  1. Żądanie od wnioskodawcy złożenia certyfikatu importowego lub oświadczenia końcowego użytkownika

Organ kontroli obrotu może zażądać od wnioskodawcy spełnienia dodatkowych wymagań i warunków, a w szczególności złożenia przez zagranicznego końcowego użytkownika oświadczenia końcowego użytkownika lub przedstawienia certyfikatu importowego.

  1. Złożenie zapytania do organów opiniujących

Organ kontroli obrotu, w formie pisemnej lub za pośrednictwem systemu elektronicznego występuje do organów opiniujących o zajęcie stanowiska co do istnienia przeciwwskazań w wydaniu zezwolenia.

  1. Ustalenie czy wnioskodawcy odmówiono wydania zezwolenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

Organ kontroli obrotu przed wydaniem zezwolenia indywidualnego lub zezwolenia globalnego ustala, czy w ciągu ostatnich 3 lat właściwy organ innego państwa lub państw członkowskich Unii Europejskiej odmówił wydania zezwolenia na obrót towarem o znaczeniu strategicznym o zasadniczo identycznych parametrach oraz do tego samego końcowego użytkownika lub odbiorcy co we wniosku o zezwolenie. W takim przypadku organ kontroli obrotu konsultuje się z właściwym organem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który odmówił wydania takiego zezwolenia, a jeżeli organ kontroli obrotu wyda zezwolenie - informuje o tym ten organ, dołączając szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji.

  1. Przygotowanie opinii w sprawie wydania zezwolenia

Organy opiniujące przygotowują opinię dotyczącą wydania zezwolenia. Organ opiniujący może żądać od osoby fizycznej lub prawnej udzielenia informacji umożliwiających sprawdzenie danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia. Terminu 14 dni, jaki mają organy opiniujące na przedstawienie swojego stanowiska co do istnienia przeciwwskazań do wydania zezwolenia, nie wlicza się do terminu organu kontroli obrotu na wydanie decyzji.

Dokumenty

Stanowisko organów opiniujących nie wymaga formy postanowienia i nie podlega zaskarżeniu.

Termin

14 dni.

  1. Przygotowanie decyzji dotyczącej wydania zezwolenia

Organ kontroli obrotu przygotowuje decyzję dotyczącą zezwolenia zgodnie z jego zakresem we wniosku.

Dokumenty

  1. Dokonanie wpisu do rejestru zezwoleń

Organ kontroli obrotu dokonuje wpisu zezwolenia do rejestru zezwoleń.

Termin

Niezwłocznie po wydaniu zezwolenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?