Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem powyżej 18%

Chcesz prowadzić obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18%? Musisz wystąpić o zezwolenie do ministra właściwego do spraw gospodarki. Dowiedz się jak złożyć wniosek.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Usługa z opcją płatności online.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na handel hurtowy alkoholem w Polsce musisz mieć zezwolenie.

Jeżeli chcesz handlować napojami alkoholowymi powyżej 18%, po zezwolenie udaj się do ministra właściwego do spraw gospodarki, czyli do Ministra Rozwoju i Technologii.

Aktualny rejestr zezwoleń na handel hurtowy napojami alkoholowymi znajdziesz na stronie Dane.gov.pl.

Prowadząc handel hurtowy alkoholem powyżej 18% musisz:

 • sprzedawać napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
 • prowadzić obrót hurtowy tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów
 • zaopatrywać się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami
 • posiadać tytuł prawny do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile z takiego magazynu korzystasz
 • wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu
 • zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Zobacz jak złożyć:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Iwona Mazurkiewicz, Iwona.Mazurkiewicz@mrit.gov.pl tel. 22 411 94 57, Zdzisława Łuniewska, Zdzislawa.Luniewska@mrit.gov.pl tel. 22 411 94 55
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu

Wniosek o obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% złóż do ministerstwa właściwego do spraw gospodarki.

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika. Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Dokumenty

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli minister stwierdzi, że złożony wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, minister wyda zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

 1. Dostaniesz zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu

Jeżeli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym, minister wyda zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 18% zawartości alkoholu. Zezwolenie jest wydawane maksymalnie na rok.

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, minister wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • w przypadku zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, limit obrotu wynosi minimum 250 tys. litrów 100% alkoholu rocznie - opłata za wydanie zezwolenia wynosi 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu.
 • w przypadku zezwolenia dla przedsiębiorców prowadzących obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, polegający wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów, opłatę ustala się stosownie do deklarowanego obrotu. Maksymalny limit dla tych przedsiębiorców wynosi 2 tys. litrów 100% alkoholu rocznie
 • w przypadku zezwolenia dla przedsiębiorców uprawnionych do wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100% alkoholu rocznie, opłatę ustala się stosownie do deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.

Opłatę wnieś przed wydaniem zezwolenia.

Wniosek o zmianę danych w udzielonych zezwoleniach podlega opłacie 200 zł.

Jeśli chcesz prowadzić sprzedaż w dodatkowych miejscach, poza miejscem prowadzenia działalności, musisz zapłacić 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.

 

 

Opłatę przelej na konto 16 1010 1010 0039 0022 3100 0000

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, zwróć się do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kto płaci opłatę za sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml

Jeżeli prowadzisz hurtową sprzedaż napojów alkoholowych i zaopatrujesz przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, uiszczasz opłatę za zezwolenie, która wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Obowiązek zapłaty takiej opłaty powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe.

Przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, ma obowiązek złożyć, w odniesieniu do każdego zezwolenia, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza:

 • informacji w postaci elektronicznej o ilości sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml 
 • obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty.

Kiedy zezwolenie na handel hurtowy zostanie cofnięte

Minister właściwy do spraw gospodarki cofnie ci zezwolenie na handel hurtowy alkoholem powyżej 18% w przypadku:

 • sprzedaży alkoholu bez akcyzy
 • gdy nie zaopatrujesz się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami
 • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • gdy alkohol sprzedaje przedsiębiorca, który nie jest wymieniony w zezwoleniu lub do sprzedaży dochodzi w miejscach innych niż wymienione w zezwoleniu
 • popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • orzeczenia wobec ciebie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem
 • zlecania przez ciebie na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom

Minister właściwy do spraw gospodarki może cofnąć ci zezwolenie na handel hurtowy alkoholem powyżej 18% również w przypadku:

 • gdy sprzedajesz alkohol wymieniony w zezwoleniu przedsiębiorcom, którzy nie mają zezwolenia na obrót hurtowy lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną
 • gdy nie masz tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych (o ile z takiego magazynu korzystasz)
 • gdy nie zgłaszasz Ministrowi zmiany danych określonych w zezwoleniu w terminie 14 dni od ich powstania
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Kiedy zezwolenie wygasa

Twoje zezwolenie wygaśnie w przypadku:

 • likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej - w tym przypadku musisz powiadomić Ministra Rozwoju i Technologii.

Postępowanie uproszczone

Zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych powyżej 18% jest udzielane zgodnie z trybem uproszczonym KPA. Oznacza to, że postępowanie jest ograniczone wyłącznie do dowodów zgłoszonych przez stronę oraz dowodów możliwych do ustalenia przez organ. Nie jest możliwa późniejsza zmiana wniosku. Wydanie zezwolenia nie może nastąpić w trybie milczącego załatwienia sprawy.

Lista podmiotów

Aktualna lista podmiotów posiadających pozwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu powyzej 18% dostępna jest na stronie internetowej.

Czy ta strona była przydatna?