Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Zatrudniasz cudzoziemca, któremu kończy się zezwolenie na pracę sezonową (typu S) i chcesz by nadal dla ciebie pracował? Lub chcesz zatrudnić do pracy sezonowej cudzoziemca, który już przebywa w Polsce na podstawie wizy w celu pracy sezonowej (lub w ruchu bezwizowym w związku z pracą sezonową). Musisz wystąpić dla niego o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową. Przeczytaj, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Cudzoziemiec, który wjechał do Polski na podstawie wizy w celu pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji, może kontynuować pracę sezonową na podstawie wydanego przez starostę przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową. Takie przedłużenie zezwolenia może być wydane na rzecz tego samego pracodawcy lub w celu wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego pracodawcy.

Pamiętaj! Okres na jaki wydano przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową łącznie z poprzednimi zezwoleniami na pracę sezonową cudzoziemca nie może przekraczać 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Uwaga! Jeśli do prac sezonowych zatrudniałeś obywatela Ukrainy, którego pobyt był legalny w dniu 24 lutego 2022 roku lub wjechał legalnie na teren Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku i chcesz go zatrudniać dalej do prac sezonowych lub w innym charakterze, nie potrzebujesz przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową ani innego zezwolenia. Musisz jedynie w ciągu 14 dni od rozpoczęcia świadczenia przez niego pracy zgłosić ten fakt na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy do powiatowego urzędu pracy za pośrednictwem strony praca.gov.pl. Bez zezwolenia na podstawie powiadomienia możesz zatrudnić również obywatela Ukrainy, który pracuje u innego pracodawcy. 

Te same regulacje obejmują małżonków obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest legalny

O przedłużenie zezwolenia zawsze występuje pracodawca, który:

 • obecnie zatrudnia cudzoziemca - żeby kontynuować jego zatrudnienie;
 • chce zatrudnić cudzoziemca, który pracuje u innego pracodawcy.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydawane jest na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium obszaru Schengen nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową u tego samego pracodawcy, natomiast u nowego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Ważne! Starosta odmówi przedłużenia zezwolenia, jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem ws. pracy sezonowej wpisanym do ewidencj.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złóż nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego zezwolenia dla cudzoziemca na wykonywanie pracy sezonowej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złóż do powiatowego urzędu pracy właściwego co do siedziby (na przykład w przypadku spółki z o. o., spółki akcyjne itp.) lub miejsca zamieszkania pracodawcy w przypadku osoby fizycznej, w tym jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jeśli:

 • zmieniłeś miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy;
 • zmieniło się główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca

to właściwość starosty (powiatowego urzędu pracy), do którego musisz złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę, określa się na dzień złożenia wniosku.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową

Jak złożyć wniosek

Powiatowe urzędy pracy (PUP) mogą mieć własne wytyczne w zakresie składania wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową. Sprawdź - na stronie urzędu lub zadzwoń - jakie zasady złożenia wniosku obowiązują w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla twojej sprawy.

Niektóre powiatowe urzędy pracy mogą wymagać składania wniosków wyłącznie online, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (szczególnie w przypadku dużych lokalizacji jak np. Warszawa). Z kolei część powiatowych urzędów pracy nie obsługuje wniosków online. Dlatego, jeśli nie możesz znaleźć na liście właściwego dla twojej sprawy urzędu, oznacza to, że musisz złożyć wniosek osobiście lub listownie (w zależności od tego, jaki jest wymóg konkretnego PUP).

Najprostszym sposobem jest złożenie wniosku online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

 • wybierz zakładkę Zezwolenie na pracę sezonową oraz odpowiedni wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (pamiętaj, że inny rodzaj wniosku będzie obowiązywał, jeśli występujesz jako agencja pracy tymczasowej)
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • załącz kopie elektroniczne (skany) niezbędnych dokumentów
 • podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym

Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli będzie trzeba uzupełnić braki formalne, okazać oryginały dokumentów, które zostały załączone jako skany, lub żeby ustalić dalsze kroki.

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca możesz również przesłać pocztą. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi, w postaci tzw. potwierdzenia odbioru - będzie to potwierdzenie złożenia wniosku. Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli będzie trzeba uzupełnić braki formalne lub w kwestii dalszego postępowania.

W jakiej formie składasz dokumenty

Do wniosku składanego w wersji papierowej dołączasz oryginały dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika występującego w sprawie, który jest  adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątkiem są:

 • dokument podróży cudzoziemca (wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek),
 • twój dowód osobisty, który składasz jeżeli jesteś osobą fizyczną (zostaniesz poproszony o okazanie oryginału do wglądu).

- których załączasz kopie.

Do wniosku składanego w wersji elektronicznej musisz dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów

Pamiętaj!

 • Informację starosty – jeśli była wymagana – musisz zawsze przedłożyć w oryginale. Jeśli składasz wniosek elektronicznie i na tym etapie dołączasz skan informacji, zostaniesz poproszony później o oryginał (podczas weryfikacji wniosku); informacja starosty nie jest wymagana w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji lub Mołdawii 
 • urząd może zażądać przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów, z których sporządziłeś zwykłe lub elektroniczne kopie
 • dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), musisz złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł).

Przeczytaj praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa
Np. wiza pobytu, zezwolenie na zamieszkanie lub na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku statusu uchodźcy.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.
Jak uzyskać dokument?
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Pamiętaj, że do wniosku musisz dołączyć:

 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy
 • wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca
 • ważny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika – jeżeli działasz jako agencja pracy tymczasowej
 • informację starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku, chyba, że informacja starosty nie jest wymagana
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - jeżeli informacja starosty była wymagana
 • jeśli informacja starosty nie jest wymagana, załącz dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, zwalniających z obowiązku jej przedłożenia
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową zawierający
  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy)
  • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (tj. opłata od wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową)
  • dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego występujesz z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową)
 • pełnomocnictwo (jeśli w sprawie występujesz przez pełnomocnika) 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (chyba, że jesteś zwolniony z jej uiszczenia). 

Ponadto urząd może poprosić o dostarczenie:

 • dokumenty potwierdzające twoją tożsamość jako pracodawcy:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – jeśli jesteś osobą fizyczną,
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku – jeśli jesteś osobą prawną,
  • umowę spółki – jeśli reprezentujesz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółkę cywilną,
  • akt notarialny o zawiązaniu spółki – jeśli reprezentujesz spółkę akcyjną w organizacji;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego - jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne;

Termin

Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złóż nie później niż ostatniego dnia ważności posiadanego zezwolenia dla cudzoziemca na wykonywanie pracy sezonowej.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Jeżeli zatrudniasz cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową i złożyłeś wniosek o przedłużenie tego zezwolenia, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne uzupełniłeś w terminie, to od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia stanie się ostateczna, praca cudzoziemca na warunkach określonych w tym zezwoleniu uważna jest za legalną.

Tak samo będzie w przypadku, gdy po zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, będzie on wykonywał pracę na podstawie innej umowy, a pozostałe warunki wykonywania pracy określone w zezwoleniu na pracę sezonową nie ulegną zmianie.

Jeżeli złożyłeś wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wobec cudzoziemca, który nie był zatrudniony w twojej firmie na podstawie tego zezwolenia w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, to pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną do dnia wydania decyzji starosty, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, który nie zawiera braków formalnych.

 1. Starosta przedłuży zezwolenie na pracę sezonową

Starosta wyda decyzję odmową, jeśli:

 • jako podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dopuściłeś się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego;
 • z okoliczności wynika, że składasz oświadczenie dla pozoru lub oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu;
 • nie dopełniłeś obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności: nie posiadasz środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzisz działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalegasz z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub płaceniem podatków.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 30 zł - opłata za złożenie wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową. Wpłać ją na konto bankowe powiatowego urzędu pracy, w którym składasz wniosek

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeżeli korzystasz z pełnomocnika. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby powiatowego urzędu pracy, do którego składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Nie musisz płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Ile będziesz czekać

 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego
 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli starosta odmówił ci wydania zezwolenia na pracę sezonową to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za pośrednictwem starosty, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową nie zawiera stanowiska lub rodzaju pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Z tego względu jesteś uprawniony do powierzania cudzoziemcowi wszystkich rodzajów prac uznanych za prace sezonowe, w ramach podklas działalności gospodarczych według PKD.

Pamiętaj! Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł brutto/m-c oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 19,70 zł brutto/godz

Kiedy nie musisz uzyskać nowego zezwolenia

 • zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zawarcie z cudzoziemcem umowy o pracę lub umowy o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast umowy cywilnoprawnej;
 • zawarcie z cudzoziemcem innej umowy niż wskazana w zezwoleniu na pracę sezonową umowa o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku, gdy działasz jako agencja pracy tymczasowej, musisz poinformować właściwy urząd pracy o zmianie siedziby, przejęciu zakładu lub przejściu zakładu na innego pracodawcę, w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone karą grzywny.

Kiedy starosta uchyli zezwolenie

 • uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;
 • ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową;
 • złożyłeś wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączyłeś do niego dokumenty zawierające takie dane;
 • zeznałeś nieprawdę lub zataiłeś prawdę albo podrobiłeś lub przerobiłeś dokument albo takiego dokumentu użyłeś jako autentycznego;
 • nie dopełniłeś obowiązku wypłacenia cudzoziemcowi należnego wynagrodzenia lub nie opłacałeś należnych składek na ubezpieczenia społeczne;
 • nie prowadzisz działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi (w szczególności działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej) lub twoja działalność jest w okresie likwidacji lub zawieszenia;
 •  dopuściłeś się przestępstw, lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego.

Czy ta strona była przydatna?