Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów

Chcesz prowadzić punkt zbierania pojazdów używanych? Musisz najpierw wystąpić o zezwolenie na zbieranie odpadów. O tym jak je uzyskać przeczytasz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów może ubiegać się przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów, który zawarł umowę dotyczącą przyjmowania zebranych pojazdów z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Minimalne wymagania dla punktów zbierania pojazdów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Po zezwolenie udaj się do starosty albo prezydenta miasta – w przypadku miasta na prawach powiatu. Jeżeli zbiórkę chcesz prowadzić na terenie zamkniętym – zezwolenie wyda ci regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ).

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przez prowadzącego punkt zbierania pojazdów

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podane terminy lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Uzyskanie opinii w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów

Starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska przed wydaniem zezwolenia zwraca się o wydanie opinii do:

 • marszałka województwa,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska, o ile nie jest to ten sam organ

- właściwych miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu, z którym wnioskodawca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł umowę.

 1. Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów

Po uzyskaniu opinii od marszałka województwa albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska spełnienia minimalnych wymagań dla punktów zbierania pojazdów określonych, starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska decyzji wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów.

Starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska w zezwoleniu określa przedsiębiorcę lub przedsiębiorców prowadzących stację demontażu, którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany przekazywać zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji.

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

Starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

 • mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;
 • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
 • jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Kopię zezwolenia starosta albo regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje:

 • marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (o ile nie jest to ten sam organ), właściwym miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami, oraz
 • marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, właściwym ze względu na adres punktu zbierania pojazdów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na zbieranie odpadów zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • opis metody lub metod zbierania odpadów;
 • dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • wymagania wynikające z przepisów odrębnych;
 • czas obowiązywania zezwolenia.

Ile zapłacisz

616 zł

Jeśli wniosek składa twój pełnomocnik, musisz zapłacić dodatkowo 17 zł. Pieniądze przelej na konto wskazane przez, starostę lub RDOŚ. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Organem odwoławczym jest:

 • od decyzji wydanej przez starostę - samorządowe kolegium odwoławcze
 • od decyzji wydanej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów

 • uzyskanie wpisu do prowadzonego przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
 • zawiadomienie w terminie 14 dni starosty właściwego miejscowo do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów:
  • o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub
  • o wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Wygaśnięcie zezwolenia

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wygasa z dniem zakończenia działalności, rozwiązania, lub wygaśnięcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Czy ta strona była przydatna?