Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś zamiar podjęcia działalności w zakresie produkcji ekologicznej

Chcesz podjąć działalność w produkcji ekologicznej? Musisz zgłosić ten fakt jednostce certyfikującej. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty gospodarcze, które produkują, przygotowują, dystrybuują, przechowują, przywożą  z państwa spoza UE lub wywożą do państwa spoza UE lub wprowadzają do obrotu produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji muszą zgłosić  swoją działalność właściwym organom państwa, w którym prowadzą działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Okres konwersji - obowiązuje rolników i podmioty produkujące algi lub zwierzęta akwakultury - jest to okres, który rozpoczyna się najwcześniej z chwilą poinformowania o swojej działalności właściwe organy. Okresy konwersji dla poszczególnych rodzajów działalności ekologicznej zostały określone w. Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

Żaden wcześniejszy okres nie może zostać uznany z mocą wsteczną za część okresu konwersji z wyjątkiem przypadków, gdy:

  • działki rolne danego podmiotu były objęte środkami określonymi w programie wprowadzonym w życie na mocy rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w celu zapewnienia, aby na tych działkach rolnych nie były stosowane produkty lub substancje inne niż dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej, lub
  • dany podmiot może przedstawić dowód, że te działki rolne stanowiły obszary naturalne lub użytki rolne i przez okres co najmniej trzech lat nie były na nich stosowane produkty lub substancje niedopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej

Pamiętaj! Podmioty gospodarcze, które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku zgłoszenia, oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, pod warunkiem, że nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tej czynności innemu podmiotowi.

Uwaga! Jeżeli zleciłeś podwykonawstwo jakiejkolwiek części swojej działalności innym podmiotom, zgłoszenie musi złożyć również podwykonawca.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wnioskodawca składa zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie produkcji ekologicznej do dowolnej, wybranej przez siebie jednostki certyfikującej.

Zobacz listę jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Producent wysyła wypełnione i podpisane zgłoszenie do wybranej jednostki certyfikującej (lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym). Zgłoszenie możesz wysłać w formie zeskanowanego dokumentu.

Pamiętaj! Podanie adresu e-mail znacznie przyspiesza otrzymanie informacji o potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia.

Dokumenty

  1. Rozpatrzenie zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Jednostka certyfikująca, po weryfikacji wniosku, przekazuje jego skan do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (lista Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych).

Jednostka certyfikująca może wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu działalności lub w dokumentach do niego dołączonych, jeżeli jest to niezbędne do stwierdzenia spełniania określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego warunków do prowadzenia tej działalności.

Termin

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestruje bez zbędnej zwłoki producenta lub grupę producentów.

  1. Otrzymasz potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestruje zgłoszenie bez zbędnej zwłoki i przesyła do jednostki i do producenta informację o przyjęciu Zgłoszenia.

Termin

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestruje zgłoszenie bez zbędnej zwłok

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona jak najszybciej.

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawca ma możliwość złożenia odwołania, skargi lub zażalenia do jednostki certyfikującej, która powinna rozpatrzyć sprawę zgodnie z obowiązującą w tej jednostce procedurą. W przypadku, gdy skarga lub zażalenie nie zostaną wyjaśnione w odpowiedni sposób, wnioskodawca może zwrócić się do Głównego Inspektora JHARS, sprawującego nadzór nad jednostkami certyfikującym, o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i podjęcie stosownych działań.

Warto wiedzieć

Zostaniesz objęty systemem kontroli

W ramach procesu certyfikacji podpiszesz umowę z jednostką certyfikującą, zostaniesz objęty systemem kontroli oraz otrzymasz Certfikat. Certyfikat wydawany jest najczęściej na okres 12 miesięcy, nie może być  wydawany na okres dłuższy niż 18 miesięcy.

Certyfikat jest wydawany każdemu producentów ekologicznemu, który spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Czy ta strona była przydatna?