Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś zamiar podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Chcesz podjąć działalność w rolnictwie ekologicznym? Musisz zgłosić ten fakt jednostce certyfikującej. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego żywe lub nieprzetworzone produkty rolne, przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia, pasze, wegetatywny materiał rozmnożeniowy i nasiona do celów uprawy, produkty pochodzące z akwakultury oraz drożdże przeznaczone do spożycia lub używane jako pasza, lub który takie produkty wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego lub wyprodukowanego w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:

a) zgłasza tę działalność właściwym jednostkom certyfikującym;

b) przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, ze zm.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wnioskodawca składa zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego do dowolnej, wybranej przez siebie jednostki certyfikującej.

Zobacz listę jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Podmiot gospodarczy, planujący podjęcie działalności w zakresie:

 • ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt
 • zbioru ze stanu naturalnego
 • pszczelarstwa
 • produktów akwakultury i wodorostów morskich
 • przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pasz lub drożdży
 • wprowadzania na rynek produktów ekologicznych w tym importowanych z państw trzecich wypełnia Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Egzemplarz dostarcza do wybranej przez siebie jednostki certyfikującej. Dobrą praktyką jest wypełnienie zgłoszenia w dwóch egzemplarzach (lub utworzenie kopii) i pozostawienie jej w dokumentacji Zgłaszającego

Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS (art. 4 ust. 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym). Zamieszczony formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przeznaczony jest zarówno dla producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli, jak również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zgłoszenie zawiera następujące dane: a) nazwa i adres podmiotu gospodarczego; b) położenie zabudowań oraz działek (dane z ewidencji gruntów), gdzie działania są przeprowadzane; c) charakter działań i produktów; d) w przypadku gospodarstw rolnych termin, od którego producent zaprzestał stosowania produktów niedozwolonych w produkcji ekologicznej na danych działkach; e) nazwa i numer jednostki certyfikującej, któremu podmiot gospodarczy powierzył kontrolę swojego przedsiębiorstwa; f) oświadczenie wnioskodawcy o następującej treści: „zapoznałam/zapoznałem się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz zobowiązuję się do: - wykonywania czynności zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, o których mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym; - zgłaszania każdej zmiany z zakresu danych objętych niniejszym Zgłoszeniem podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.Wyrażam zgodę na objęcie prowadzonych przeze mnie działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wybraną jednostkę certyfikującą (wskazaną w sekcji V niniejszego Zgłoszenia) oraz przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, moich danych osobowych i danych o prowadzonej przeze mnie działalności w rolnictwie ekologicznym do celów statystycznych oraz dla potrzeb systemu kontroli, o którym mowa w 7 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym oraz w celu prowadzenia wykazu producentów, zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego.”. Integralną częścią zgłoszenia są załączniki: - załącznik nr 1 – lokalizacja obiektów, - załącznik nr 2 – lokalizacja działek rolnych.
 1. Rozpatrzenie zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, przyjmują podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym, jednostka certyfikująca może wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego lub w dokumentach do niego dołączonych, jeżeli jest to niezbędne do stwierdzenia spełniania określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego warunków do prowadzenia tej działalności.

Termin

Jednostka powinna rozpatrzyć zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego bez zbędnej zwłoki.

 1. Objęcie wnioskodawcy systemem kontroli

Na podstawie złożonego przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, jednostka certyfikująca weryfikuje, czy spełnione zostały warunki do prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, określone w przepisach.

Włączenie wnioskodawcy do systemu kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym następuje zgodnie z procedurami przyjętymi w danej jednostce certyfikującej.

Szczegółowy tryb postępowania przyjęty przez jednostkę certyfikującą (m.in. sposób wnoszenia opłat, terminy w jakim są wnoszone, sposób ustalenia planu kontroli, termin przekazania/podpisania umowy o dokonanie dobrowolnej certyfikacji, wydanie certyfikatu zgodności) musi być jednolity wobec wszystkich producentów nadzorowanych przez tę jednostkę.

Termin

Nie jest wskazany, zalecany bez zbędnej zwłoki.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona jak najszybciej.

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawca ma możliwość złożenia odwołania, skargi lub zażalenia do jednostki certyfikującej, która powinna rozpatrzyć sprawę zgodnie z obowiązującą w tej jednostce procedurą. W przypadku, gdy skarga lub zażalenie nie zostaną wyjaśnione w odpowiedni sposób, wnioskodawca może zwrócić się do Głównego Inspektora JHARS, sprawującego nadzór nad jednostkami certyfikującym, o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i podjęcie stosownych działań.

Warto wiedzieć

Zasady konwersji

W produkcji ekologicznej (w produkcji rolnej) stosowany jest okres konwersji, który rozpoczyna się najwcześniej od zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Podczas tego okresu stosuje się wszystkie zasady określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/200. Aby rośliny lub produkty roślinne mogły być uznane za ekologiczne, na działkach w okresie konwersji należy stosować zasady, o których mowa w art. 9, 10, 11 i 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 i w rozdziale I rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, i tam gdzie ma to zastosowanie, szczególne zasady produkcji określone w rozdziale 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 przez przynajmniej dwa lata przed wysiewem lub, w przypadku łąki lub upraw wieloletnich, przez co najmniej dwa lata przed jej wykorzystaniem jako paszy z rolnictwa ekologicznego, lub w przypadku roślin wieloletnich innych niż rośliny na pasze, przez przynajmniej 3 lata przed pierwszym zbiorem produktów ekologicznych.

Dostaniesz certyfikat

Certyfikat jest wydawany każdemu producentów ekologicznemu, który spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Wzór certyfikatu został określony w załączniku XII Rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Zgłaszaj zmiany

Jeśli:

 • włączysz lub wyłączysz działki do/z gospodarstwa
 • zmieniła się kategoria prowadzonej działalności
 • od ostatniego Zgłoszenia zmieniła się powierzchnia działek użytkowanych rolniczo
 • zmieniła się nazwa i adres podmiotu gospodarczego
 • włączono lub wyłączono obiekty, w których prowadzona jest działalność (ekologiczna i/lub konwencjonalna)

Ten sam formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.

Czy ta strona była przydatna?