Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie sprawozdania o odebranych ściekach od mieszkańców

Masz firmę zajmującą się opróżnianiem szamb? Musisz co kwartał składać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta sprawozdanie z tej działalności. Jeśli tego nie zrobisz, grożą ci kary pieniężne. Poniżej dowiesz się jak złożyć takie sprawozdanie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, musi składać co kwartał sprawozdanie o tym ile ścieków odebrał z obszaru gminy lub gmin, na których prowadził działalność.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż sprawozdanie:

 • za I kwartał do 30 kwietnia
 • za II kwartał do 31 lipca
 • za III kwartał do 31 października
 • za IV kwartał do 31 stycznia

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż kwartalne sprawozdanie o odebranych ściekach do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w gminie na terenie której prowadzisz działalność. Jeśli odbierasz ścieki z kilku gmin, to sprawozdanie złóż oddzielnie do każdej gminy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż sprawozdanie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
2) informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie;
3) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) bytowych,
b) przemysłowych;
4) informacje o ilości przekazanych do stacji zlewnej odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:
a) bytowych,
b) przemysłowych
- wraz ze wskazaniem nazwy i adresu stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
5) wyjaśnienia dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica;
6) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;
7) datę sporządzenia sprawozdania;
8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości albo nazwę,
 • adres właściciela nieruchomości,
 • adres nieruchomości.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz zawiera:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości albo nazwę,
 • adres właściciela nieruchomości,
 • adres nieruchomości.

W sprawozdaniu wpisz dane dotyczące ilości odebranych rodzajów nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy.

Rodzaje nieczystości to:

 • ścieki bytowe
 • ścieki przemysłowe

Jeśli ilość nieczystości ciekłych odebranych przez ciebie z obszaru gminy nie będzie się zgadzać z ilością nieczystości przekazanych przez ciebie do stacji zlewnych – to w sprawozdaniu wyjaśnij skąd wzięła się taka różnica.


Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Złóż sprawozdanie:

 • za I kwartał do 30 kwietnia
 • za II kwartał do 31 lipca
 • za III kwartał do 31 października
 • za IV kwartał do 31 stycznia
 1. Weryfikacja sprawozdania

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przyjmuje twoje sprawozdanie i weryfikuje dane w nim zawarte. Możesz otrzymać wezwanie do okazania dokumentacji, która była podstawą do sporządzenia sprawozdania.

W przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, urząd wezwie cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania. Na korektę masz 14 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Urząd po otrzymaniu informacji ponownie weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Kary

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono nierzetelne, to grożą ci następujące kary:

 • od 200 zł do 500 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie, ale poprawisz je w ciągu 14 dni po tym jak otrzymasz wezwanie
 • od 500 zł do 5000 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie i nie zastosujesz się do wezwania do uzupełnienia lub korekty sprawozdania
 • 100 zł – za każdy dzień opóźnienia, gdy przekażesz sprawozdanie po terminie; przy czym łączna kara za opóźnienie może wynieść maksymalnie 36 500 zł.

Czy ta strona była przydatna?