Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – uznawanie kwalifikacji

Masz kwalifikacje pracownika ochrony zdobyte w innym państwie członkowskim UE? Chcesz wykonywać ten zawód w Polsce? Uznaj swoje kwalifikacje a następnie ubiegaj się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji

Wniosek może złożyć każdy, kto nabył kwalifikacje w zakresie ochrony osób i mienia w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. 

Kwalifikacje nabyte w Polsce nie podlegają procedurze uznania prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji.

Ważne! Procedura uznania kwalifikacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej nie obejmuje uprawnień w zakresie posługiwania się bronią. O dopuszczenie do posiadania broni, w celu wykonywania zadań ochrony osób i mienia można ubiegać się w trybie przepisów ustawy 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Co daje uznanie kwalifikacji 

Zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej jest w Polsce zawodem regulowanym. Prawo do wykonywania tego zawodu mają osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Jeżeli Komendant Główny Policji uzna twoje kwalifikacje w zakresie ochrony fizycznej, to możesz ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej bez konieczności ukończenia kursu dla pracowników ochrony fizycznej albo potwierdzania w inny sposób posiadanego przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji

Wskaż pełnomocnika do doręczeń, jeśli:

 • nie masz miejsca zamieszkania (lub pobytu albo siedziby) w Polsce lub innym kraju unijnym
 • nie masz pełnomocnika, który mieszka w Polsce
 • nie reprezentuje Cię konsul RP

Nie musisz wskazać pełnomocnika do doręczeń, jeśli komunikacja odbywa się online. Do prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną wnioskodawca musi posiadać konto na ePUAP i profil zaufany.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa
Np. program studiów, suplement do dyplomu lub wypis przedmiotów i ocen itp.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument potwierdzający odpowiedni stan zdrowia powinien być wystawiony przez upoważnioną instytucję państwa wnioskodawcy lub innego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca wykonywał ostatnio dany zawód lub działalność.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Wniosek złóż w języku polskim. Jeśli dokumenty, które załączasz do wniosku, są w innym języku, to dołącz też ich tłumaczenia na język polski.

Komendant Główny Policji może od ciebie zażądać:

 • przetłumaczenia szczególnie istotnych dla postępowania dokumentów przez tłumacza przysięgłego; tłumacz musi prowadzić działalność w Polsce lub innym kraju unijnym
 • dostarczenia do wglądu poświadczonych kopii lub oryginałów dokumentów (jeśli dołączysz kopie dokumentów).

Nie musisz tłumaczyć dokumentów, które potwierdzają twoje imię (lub imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, państwo, z którego pochodzisz

Do wniosku dołącz:

 • świadectwo lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia w danym kraju unijnym. Dokumenty muszą być wydane przez upoważniony organ administracji lub organizacji zawodowej. Powinny w nich być informacje o charakterze, okresie i rodzaju wykonywanej działalności
 • dowolny dokument, który potwierdza twój poziom znajomości języka polskiego - musisz znać język polski na takim poziomie, żeby swobodnie wykonywać swój zawód w Polsce. 
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej postawy etycznej 
 • dokument potwierdzający odpowiedni stan zdrowia.

Pamiętaj! Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej postawy etycznej oraz dokument potwierdzający odpowiedni stan zdrowia muszą być wydane nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 1. Komendant Główny Policji sprawdzi formalnie twój wniosek

Komendant Główny Policji zawiadomi cię o otrzymaniu twojego wniosku oraz sprawdzi czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki.

 

Jeśli twój wniosek ma błędy formalne (na przykład brakuje pewnych informacji), dostaniesz wezwanie do ich uzupełnienia. Komendant wyznaczy ci termin na uzupełnienie braków. Jeśli nie zrobisz tego w terminie, dostaniesz zawiadomienie, że Komendant Główny Policji nie rozpatrzy twojej sprawy.

 

Masz prawo starać się o zwieszenie postępowania. Jest to możliwe, jeśli nie możesz uzupełnić braków w wyznaczonym terminie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Komendant sprawdzi twój wniosek w ciągu miesiąca.

 1. Komendant Główny Policji sprawdzi merytorycznie twój wniosek

Komendant Główny Policji oceni twoje doświadczenie zawodowe, program kształcenia i szkolenia

Jeśli pojawią się uzasadnione wątpliwości odnośnie autentyczności twoich dokumentów, Komendant Główny Policji może poprosić odpowiednie instytucje w kraju, w którym nabyto kwalifikacje o opinię. Instytucje kontaktują się przez system IMI.

Po analizie twoich dokumentów, Komendant Główny Policji stwierdza, że:

 • masz odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, aby uznać twoje kwalifikacje zawodowe
 • przed uznaniem kwalifikacji musisz odbyć staż adaptacyjny lub zdać test umiejętności w przypadku, gdy są duże różnice między:
  • kształceniem, szkoleniem czy egzaminem do zawodu w Polsce i twoim kraju
  • zawodem w twoim kraju a zawodem w Polsce, a poziom kształcenia (lub szkolenia) w obu krajach znacząco odbiega od wymaganego poziomu.

Zakres testu umiejętności lub zakres i czas trwania stażu adaptacyjnego organ określa na podstawie wyników porównania kwalifikacji uzyskanych przez wnioskodawcę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i przedstawionej dokumentacji z wymaganiami szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.


Szczegółowa tematyka w zakresie szkoleń i kursów dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

Blok ogólnoprawny

I. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia

 1. Definicje ustawowe.
 2. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie.
 3. Zasady sporządzania planu ochrony jednostki i tryb jego uzgadniania.
 4. Wewnętrzne służby ochrony - zasady i tryb tworzenia, struktura organizacyjna, zakres działania, sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej, uzbrojenie, wyposażenie i umundurowanie.
 5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia: ustawa – Prawo przedsiębiorców oraz Kodeks spółek handlowych.
 6. Tryb uzyskiwania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem wymagań kwalifikacyjnych dotyczących pracowników ochrony.
 7. Uprawnienia i obowiązki pracowników ochrony przy realizacji zadań ochrony osób i mienia.
 8. Zasady, przypadki i warunki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej oraz czynności poprzedzające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej i czynności następujące po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.
 9. Ograniczenia w ochronie osób wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia.
 10. Uprawnienia kontrolne organu koncesyjnego wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców i ustawy o ochronie osób i mienia.
 11. Zakres i tryb sprawowania przez Policję, Straż Graniczną i Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

II. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego

 1. Pojęcie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.
 2. Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia.
 3. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
 4. Instytucja obrony koniecznej.
 5. Instytucja stanu wyższej konieczności.
 6. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności.
 7. Przestępstwa przeciwko mieniu.
 8. Wykroczenia przeciwko mieniu.
 9. Odpowiedzialność karna pracownika ochrony.
 10. Ogólne zasady zabezpieczenia miejsca popełnienia przestępstwa na potrzeby postępowania procesowego.
 11. Społeczny i prawny obowiązek powiadomienia o przestępstwie ściganym z urzędu.

III. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy

 1. Pojęcie prawa cywilnego i prawa pracy.
 2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
 3. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej.
 4. Własność i posiadanie oraz ich ochrona prawna.
 5. Czyny niedozwolone.
 6. Odpowiedzialność cywilna pracownika ochrony.
 7. Pojęcie pracownika i pracodawcy.
 8. Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.
 9. Obowiązki pracodawcy.
 10. Obowiązki pracownika.
 11. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika.
 12. Czas pracy.
 13. Roszczenia ze stosunku pracy.

IV. Wybrane zagadnienia psychologii

 1. Pojęcie psychologii.
 2. Zapamiętywanie - rodzaje pamięci, efektywne techniki zapamiętywania.
 3. Budowa portretu pamięciowego.
 4. Elementy prenegocjacji.
 5. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.
 6. Psychologia tłumu.
 7. Podstawowe informacje dotyczące stresu, jego funkcjonowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

V. Etyka pracownika ochrony

 1. Podstawowe pojęcia.
 2. Katalog praw i wolności człowieka.
 3. Uczciwość, rzetelność, profesjonalizm w pracy związanej z ochroną osób i mienia.
 4. Poszanowanie godności człowieka a uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

VI. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

 1. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, porażenia przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej lub omdleń.
 2. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 50 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów, w tym pkt VI - w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia

 1. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
 1. Zakres pojęcia ochrony osób.
 2. Przyczyny zamachów na osoby.
 3. Metody i etapy ataków na osoby oraz używane środki:
 1. atak z użyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego narzędzia z bliska i na odległość;
 2. atak z użyciem materiałów wybuchowych;
 3. uprowadzenia.
 1. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom:
 1. rozpoznanie zagrożeń;
 2. wykrywanie obserwacji;
 3. taktyka ochrony w obiekcie;
 4. taktyka ochrony w miejscu publicznym.
 1. Organizacja grupy ochronnej.
 1. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
 1. Zakres pojęcia ochrona mienia.
 2. Ochrona obiektu:
 1. cel ochrony i rodzaje zagrożeń;
 2. formy wykonywania zadań ochrony;
 3. zadania i obowiązki pracownika ochrony w związku z:
 • kontrolą ruchu osobowego,
 • kontrolą ruchu materiałowego,
 • ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
 • zaistnieniem: przestępstwa, wykroczenia, pożaru, wybuchu, awarii, katastrofy, skażenia, zamachu terrorystycznego, z uwzględnieniem zasad i sposobów ewakuacji osób poszkodowanych,
 • ochroną informacji niejawnych,
 • ochroną danych osobowych;
 1. specyfika ochrony różnych kategorii obiektów;
 2. specyfika ochrony sprawowanej przez grupę interwencyjną.
 1. Ochrona transportowanych wartości pieniężnych:
 1. tryb i warunki wykonywania transportu wartości pieniężnych, konwojowanego transportu wartości pieniężnych i transportu podlegającego obowiązkowej ochronie realizowanych przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną;
 2. obowiązki osób wchodzących w skład transportu wartości pieniężnych i konwojowanego transportu wartości pieniężnych;
 3. organizacja i zasady ochrony transportu wartości pieniężnych wykonywanego przy użyciu i bez użycia środków transportu;
 4. organizacja i zasady ochrony konwojowanego transportu wartości pieniężnych;
 5. rodzaje zagrożeń;
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z konwojowanym transportem wartości pieniężnych.
 1. Ogólne wymogi prawne dotyczące urządzeń, pojemników, pomieszczeń lub bankowozów służących do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych.
 2. Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń:
 1. ogólne wymogi prawne dotyczące stosowania mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń;
 2. rodzaje mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń i ich rola w systemie ochrony obiektów;
 3. zasady obsługi mechanicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 100 godzin, w tym pkt I w wymiarze 30 godzin i pkt II w wymiarze 70 godzin, realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego

 1. Budowa i zasady działania broni palnej:
 1. działanie, przeznaczenie i charakterystyki techniczne pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka oraz strzelby gładkolufowej na wybranych przykładach;
 2. podstawy celnego strzelania;
 3. rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej;
 4. przyczyny i objawy zacięcia się broni palnej oraz sposoby skutecznego usuwania go.

 

 1. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną:
 1. zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy;
 2. zasady bezpiecznego obchodzenia się z pistoletem, rewolwerem, pistoletem maszynowym, karabinkiem oraz strzelbą gładkolufową.
 1. Techniki posługiwania się bronią palną:
 1. techniki szybkiego sięgania po broń palną;
 2. przyjmowanie postaw strzeleckich, przemieszczanie się i zwroty z bronią palną;
 3. strzelanie z broni palnej.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 35 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

 1. Samoobrona:
 1. postawy i poruszanie się w walce;
 2. techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć oraz sposoby ich blokowania;
 3. pady i przewroty w walce wręcz;
 4. sprowadzanie do parteru z wykorzystaniem: podcięć, chwytów za głowę lub nogi;
 5. chwyty transportowe - dźwignie na stawy kończyn górnych;
 6. uwalnianie się z chwytów, obchwytów i duszeń;
 7. miejsca wrażliwe na ciele człowieka i sposoby obezwładniania.
 1. Techniki interwencyjne:
 1. techniki zakładania kajdanek i obszukiwania osób;
 2. posługiwanie się pałką służbową;
 3. techniki posługiwania się przedmiotem przeznaczonym do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;
 4. techniki stosowania chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;
 5. techniki usuwania z pojazdu osoby stawiającej opór czynny;
 6. obrona przed atakami nożem lub niebezpiecznym przedmiotem;
 7. obrona przed atakiem bronią palną;
 8. podstawowe techniki posługiwania się bronią palną w walce;
 9. współdziałanie pracowników ochrony w różnych sytuacjach taktycznych.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 60 godzin realizowanych w formie stacjonarnych zajęć praktycznych.

Różnice mogą nie być brane pod uwagę, jeśli twoje przygotowanie potwierdzają:

 • doświadczenie zawodowe
 • formalna ocena i poświadczenie twojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, czyli tzw. efektów uczenia się (np. poza studiami)
 • formalna ocena i poświadczenie twojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, czyli tzw. efektów kształcenia (np. na studiach)

Jeśli musisz wyrównać różnice, Komendant Główny Policji wyda postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. Wybór należy do ciebie. Przeczytaj, jak przebiega staż adaptacyjny oraz test umiejętności.

Dokumenty

 1. Dostaniesz decyzję o uznaniu twoich kwalifikacji

Decyzja o uznaniu kwalifikacji jest podstawą do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Jeśli nie spełniasz warunków, Komendant Główny Policji wyda decyzję o odmowie uznania twoich kwalifikacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata wynosi 35 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania legitymacji. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł.

Ile będziesz czekać

Dostaniesz decyzję w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym złożysz wszystkie wymagane dokumenty.

 

Jeśli to koniecznie, termin wydłuży się o miesiąc.

 

Pamiętaj, że termin będzie zawieszony do czasu, aż Komendant Główny Policji otrzyma ocenę twojego stażu lub testu.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz:

Czy ta strona była przydatna?