Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na obrót towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur

Obowiązuje zakaz wywozu, przywozu, pośrednictwa i przyjmowania pomocy technicznej sprzętu, który nie ma żadnego praktycznego zastosowania innego niż do wykonywania kary śmierci lub stosowania tortur. Jeśli jednak posiadasz dowody, że towary te zostaną użyte do innego celu, który będzie zgodny z prawem, możesz ubiegać się o pozwolenie na przywóz, wywóz, pomoc techniczną lub pośrednictwo. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie na obrót towarami wykorzystywanymi jako narzędzia tortur można uzyskać po spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/125 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Kto może złożyć wniosek

Z wnioskiem o wydanie pozwolenia może wystąpić osoba mieszkająca na terytorium Polski lub podmiot posiadający siedzibę w Polsce.

Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia indywidualnego lub pozwolenia globalnego. W Rozporządzeniu 2019/125 ustanawia się także generalne unijne pozwolenie na wywóz niektórych towarów, zgodnie z załącznikiem V.

Towary niedozwolone – kiedy możliwy jest ich przywóz i wywóz

Wywóz, przywóz i tranzyt towarów wymienionych w załączniku II oraz świadczenie usług pośrednictwa w związku z tymi towarami, niezależnie od ich pochodzenia, jest niedozwolony. W drodze odstępstwa, właściwy organ może udzielić pozwolenia na wywóz, przywóz lub tranzyt towarów określonych w załączniku II oraz dostarczanie związanej z nimi pomocy technicznej, jeśli zostanie wykazane, że w państwie przeznaczenia będą one użyte wyłącznie w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne.

Kiedy pozwolenie nie jest wymagane

Na obrót towarami wymienionymi w załączniku III wymagane jest uzyskanie pozwolenia, niezależnie od pochodzenia takich towarów. Pozwolenie nie jest jednak wymagane w przypadku towarów, które są jedynie przewożone przez obszar celny Unii, tj. takich, którym nie nadano innego przeznaczenia celnego niż procedura tranzytu zewnętrznego w rozumieniu art. 226 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, łącznie ze składowaniem towarów nieunijnych w wolnym obszarze celnym.

Załącznik III nie obejmuje:

 • broni palnej podlegającej kontroli na mocy rozporządzenia (UE) nr 258/2012
 • produktów podwójnego zastosowania podlegających kontroli na mocy rozporządzenia (WE) nr 428/2009
 • towarów podlegających kontroli zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie

Jeśli masz siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, to złóż odpowiedni wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Są trzy rodzaje wniosków:

 • wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz lub przywóz towarów, które mogą być stosowane do zadawania tortur (dotyczy towarów z załączników II i III)
 • wniosek o wydanie pozwolenia dotyczącego pomocy technicznej (dotyczy załącznika II)
 • wniosek o wydanie pozwolenia dotyczącego pośrednictwa (załącznik III)

Wzory wniosków znajdziesz poniżej – możesz je wydrukować i zanieść lub wysłać do ministerstwa. Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany, to możesz wysłać wnioski elektronicznie.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W oświadczeniu podaj:

- kraj końcowego przeznaczenia (tylko w przypadku pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów, które mogą być użyte do wykonania kar lub tortur);

- nazwę i adres użytkownika końcowego;

- nazwę towaru z wniosku, jego opis, ilość i wartość;

- opis ostatecznego zastosowania tego towaru;

- pośrednich odbiorców i nabywców.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do dokumentu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 1. Urząd wyda ci pozwolenie

Pozwolenia na wywóz, przywóz i tranzyt są wydawane na formularzach zgodnych ze wzorem zamieszczonym w załączniku VII do rozporządzenia.

Pozwolenia dotyczące usług pośrednictwa są wydawane na formularzach zgodnych ze wzorem zamieszczonym w załączniku VIII do rozporządzenia.

Pozwolenia dotyczące pomocy technicznej są wydawane na formularzach zgodnych ze wzorem zamieszczonym w załączniku IX do rozporządzenia.

Pozwolenia takie są ważne w całej Unii.

Okres ważności pozwolenia wynosi od trzech do dwunastu miesięcy, z możliwością przedłużenia o maksymalnie dwanaście miesięcy. Okres ważności pozwolenia globalnego wynosi od jednego do trzech lat, z możliwością przedłużenia o maksymalnie dwa lata.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli minister wyda ci decyzję odmawiającą pozwolenia, możesz zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Pozwolenie generalne

Generalne unijne pozwolenie na wywóz EU GEA 2019/125 obejmuje towary wymienione w którejkolwiek pozycji w załączniku IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/125.

Warunki i wymogi dotyczące korzystania z niniejszego generalnego pozwolenia na wywóz określa ww. rozporządzenie.

Eksporterzy, którzy korzystają z generalnego pozwolenia na wywóz EU GEA 2019/125, powiadamiają właściwe organy państwa członkowskiego, w którym mają miejsce pobytu lub siedzibę, o pierwszym przypadku skorzystania z niniejszego generalnego pozwolenia na wywóz nie później niż 30 dni po dokonaniu pierwszego wywozu.

Eksporterzy zgłaszają również w zgłoszeniu celnym, że korzystają z niniejszego generalnego pozwolenia na wywóz EU GEA 2019/125, zaznaczając w polu 44 odpowiedni kod znaleziony w bazie danych TARIC.

Czy ta strona była przydatna?