Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Lekarz, lekarz dentysta – skreślenie z listy z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu

Wykonujesz zawód lekarza lub lekarza dentysty i chciałbyś zrzec się prawa do wykonywania zawodu? Sprawdź poniżej jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • elektronicznie
  • w siedzibie izby
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz lub lekarz dentysta zamierzający zrzec się prawa wykonywania zawodu, składa okręgowej radzie lekarskiej izby, której jest członkiem oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 21 do Regulaminu), jednocześnie wnosząc o skreślenie z listy członków tejże izby. Ponadto, składa dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Kto może skorzystać z usługi

Lekarz lub lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu, który zamierza zrzec się prawa wykonywania zawodu na obszarze Polski.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż oświadczenie i załączniki do okręgowej rady lekarskiej izby, której jesteś członkiem

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie stanowi załącznik nr 21 do Regulaminu szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dołącz jeden z wymienionych dokumentów: „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

  1. Weryfikacja formalna

1. Komisja okręgowej rady lekarskiej weryfikuje poprawność oraz kompletność oświadczenia/wniosku i załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

2. W przypadku, gdy oświadczenie/wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORL wzywa lekarza/lekarza dentystę w terminie 14 dni do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku/oświadczenia bez rozpoznania),

3. Lekarz/Lekarz dentysta powinien w terminie nie krótszym niż 7 dni na uzupełnić braki w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji oświadczenie/wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

  1. Skreślenie lekarza/lekarza dentysty z listy

Skreślenie z listy członków z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu następuje w drodze zarządzenia prezesa właściwej okręgowej rady lekarskiej izby, której lekarz był członkiem. Prezes okręgowej rady lekarskiej skreśla lekarza/lekarza dentystę z listy członków okręgowej izby lekarskiej w związku ze zrzeczeniem się prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Skreślenie z listy członków skutkuje utratą prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze RP. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów prowadzi się w systemie teleinformatycznym „FINN 7” oraz jako zbiór akt osobowych lekarza (teczka). ORL dokonuje aktualizacji w wyżej wymienionym rejestrze/rejestrach - przenosi dane lekarza z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów do archiwum informatycznego i oznacza numerem archiwum informatycznego oznaczającym lekarza, który zrzekł się prawa wykonywania zawodu, oraz przenosi akta osobowe do archiwum akt osobowych i oznacza właściwym numerem archiwum akt osobowych.

Dokumenty

  1. Wykreślenie z Centralnego Rejestru Lekarzy RP

Okręgowa rada lekarska przekazuje drogą elektroniczną, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca do Naczelnej Izby Lekarskiej dane obejmujące wkreślenie w okręgowym rejestrze lekarzy/lekarzy dentystów. Naczelna Rada Lekarska, jako właściciel i administrator Centralnego Rejestru Lekarzy RP, aktualizuje rejestr w cyklu miesięcznym na podstawie danych uzyskanych z okręgowych rejestrów lekarzy i rejestru PESEL oraz rejestru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Centralny rejestr lekarzy RP prowadzi się osobno dla każdego lekarza w formie elektronicznej (w krajowym systemie informatycznym „FINN 7 NIL”).

Termin

Raz w miesiącu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?