Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze operatorów pocztowych

Jesteś operatorem pocztowym? Jeśli zmieniły się dane, które podałeś we wpisie do rejestru, masz obowiązek ich aktualizacji w ciągu 14 dni. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dane, których zmiana podlega zgłoszeniu:

1) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres albo adres zamieszkania i adres głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;

2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze;

3) numer identyfikacji podatkowej;

4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa;

5) przewidywana data rozpoczęcia działalności pocztowej;

6) imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE;

7) w przypadku spółek handlowych:

a) imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów,

b) imiona i nazwiska wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki,

c) informacje o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numery PESEL członków zarządu, prokurentów oraz wspólników posiadających prawo reprezentowania spółki.

8) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową - imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer PESEL.

W przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, podają oni:

-  informację o numerze ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo

oraz

-  informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zmianę do UKE w ciągu 14 dni od dnia zmiany danych objętych wpisem do rejestru.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Zgłoszenie informacji o zmianie danych wpisanych do rejestru operatorów pocztowych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zgłoszenia określony jest w załączniku nr 2  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej.

Termin

Zgłoś zmianę do UKE w ciągu 14 dni od dnia zmiany danych objętych wpisem do rejestru.

  1. Zmiana danych zawartych w rejestrze operatorów pocztowych

Urząd Komunikacji Elektronicznej aktualizuje dane przedsiębiorcy w rejestrze operatorów pocztowych w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Warto wiedzieć

Kary

W przypadku gdy operator nie zgłosi zmiany danych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, to Prezes UKE może nałożyć na niego karę pieniężną w wysokości nie przekraczającej 2% przychodów ogółem osiągniętych przez ukarany podmiot z działalności pocztowej w poprzednim roku podatkowym. Natomiast w przypadku gdy okres wykonywania działalności jest krótszy niż jeden rok za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty 500 000 euro.

Czy ta strona była przydatna?