Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Prowadzisz działalność telekomunikacyjną? Jeśli zmieniły się dane, które podałeś we wpisie do rejestru, masz obowiązek ich aktualizacji. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o zmianę danych

Wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych składa przedsiębiorca wykonujący działalność telekomunikacyjną, wpisany do rejestru działalności regulowanej.

 

Jakie zmiany danych trzeba zgłosić

Zgłoś zmianę danych, takich jak:

 • firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, jego siedziba i adres
 • oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów
 • numer identyfikacji podatkowej
 • oznaczenie osoby, która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej z Prezesem UKE, jej siedziba, adres lub numer telefonu
 • imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby, która jest upoważniona do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w nagłym przypadku związanym z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej lub świadczeniem usługi telekomunikacyjnej, której dotyczy wniosek
 • ogólny opis sieci telekomunikacyjnej, usługi telekomunikacyjnej lub udogodnień towarzyszących, których dotyczy wniosek
 • obszar, na którym będzie wykonywana działalność telekomunikacyjna

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż niezwłocznie od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych objętych wpisem do rejestru.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej właściwej ze względu na twoją siedzibę.

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego oraz przedsiębiorcy zagraniczni składają wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów wniosków stosowanych w rejestrach w zakresie telekomunikacji.

We wniosku wypełnij te pola, które się zmieniają, podaj swój numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz numer NIP.

Ustanowienie pełnomocnika

 

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Wniosek złóż niezwłocznie od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych objętych wpisem do rejestru.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

UKE sprawdzi, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie usuniesz braków w terminie, urząd nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Zmiana danych we wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Prezes UKE dokonuje zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

 1. Wydanie aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany wpisu w rejestrze, Prezes UKE wydaje z urzędu aktualne zaświadczenie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno zawierać:

1) numer z rejestru;

2) dane, o których mowa w art. 10 ust. 13 pkt 2 i 3;

3) informację o prawach przysługujących przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na podstawie ustawy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Prezesa UKE, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostępny jest na stronie UKE oraz na stronie Centralnego Repozytorium Danych Publicznych.

Czy ta strona była przydatna?