Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Jesteś po kontroli realizacji warunków działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Urząd rozpoczął wobec ciebie procedurę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej? Poniżej dowiesz się jak postępować w takim przypadku.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podstawą wszczęcia postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia jest zazwyczaj protokół kontroli realizacji warunków zezwolenia przez przedsiębiorcę lub informacje przekazywane przez zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną lub samego przedsiębiorcę.

Postępowanie jest wszczynane jeśli powstaną okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych tzn. jeśli przedsiębiorca:

 • zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie
 • rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu
 • nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18 ustawy, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu
 • wystąpił z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia albo ograniczenie zakresu lub przedmiotu działalności określonego w zezwoleniu

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Kontrola realizacji warunków zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej

Zarządzający specjalną strefą ekonomiczną dokonuje bieżącej kontroli realizacji warunków udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia. Protokół kontroli jest przekazywany do Ministra Rozwoju i Technologii. Jeżeli z protokołu wynika, że przedsiębiorca nie spełnia warunków zezwolenia lub nie usunął uchybienia stwierdzonego w toku poprzedniej kontroli lub zaprzestał prowadzenia działalności na terenie strefy w ramach zezwolenia, minister może wszcząć postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia.

Także podstawą wszczęcia postępowania mogą być informacje o stanie realizacji inwestycji na terenie strefy przekazywane przez zarządzającego strefą lub przedsiębiorcę.

Dokumenty

 1. Wysłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia

W sytuacji zaistnienia przesłanek cofnięcia zezwolenia, określonych w art. 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, minister z urzędu wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia, o czym pisemnie jest zawiadamiany przedsiębiorca i zarządzający strefą. Zapewniając, w myśl art. 10 § 1 k.p.a., możliwość czynnego udział strony w postępowaniu, przedsiębiorca jest proszony o przesłanie dokumentów i udzielenie wyjaśnień mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Minister właściwy do spraw rozwoju zasięga opinii zarządzającego strefą, wymaganej zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Złożenie wyjaśnień/dokumentów w sprawie cofnięcia zezwolenia

Termin

W ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca może złożyć dokumenty, wyjaśnienia w sprawie.

 1. Zaopiniowanie wniosku o cofnięcie zezwolenia

Zarządzający strefą, w trybie art. 16 ust. 5 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, jest zobligowany do wydania opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia. Opinia ta wydawana jest w formie postanowienia i przesyłana do przedsiębiorcy i Ministra Rozwoju i Technologii. Przedsiębiorca, zgodnie z k.p.a., może wnieść zażalenie na postanowienie, które rozpatrzy minister właściwy do spraw rozwoju.

Dokumenty

Termin

W ciągu 2 tygodni.

 1. Decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej i zwrocie otrzymanej pomocy publicznej

Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia jest przekazywana przedsiębiorcy oraz do wiadomości zarządzającego strefą. Przedsiębiorca w ciągu 14 dnia od dnia otrzymania decyzji może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?