Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Zmieniły się warunki na podstawie których uzyskałeś zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej? Poniżej dowiesz się jak złożyć wniosek o zmianę zezwolenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Warunki uzyskania zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych do postępowań w sprawie udzielenia, cofnięcia i zmiany zezwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, tj. 4 sierpnia 2008 r., obowiązuje brzmienie art. 19 ust. 4 sprzed nowelizacji.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie po 4 sierpnia 2008 r., obowiązuje brzmienie art. 19 ust. 4 po nowelizacji ustawy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę zezwolenia powinien zawierać następujące dane:

 • nazwa przedsiębiorcy,
 • adres przedsiębiorcy,
 • określenie żądania zmiany zezwolenia,
 • uzasadnienie wnioskowanych zmian,
 • podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy.
 1. Weryfikacja formalna wniosku

Minister właściwy do spraw rozwoju dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalnym.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli w terminie nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Usunięcie braków formalnych wniosku

Wnioskodawca zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w terminie lub zakresie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Termin

W wyznaczonym w wezwaniu terminie.

 1. Weryfikacja merytoryczna wniosku

Minister właściwy do spraw rozwoju dokonuje weryfikacji pod względem merytorycznym wniosku i załączonych do niego dokumentów. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji i dokumentów przedsiębiorca wzywany jest do ich uzupełnienia.

Po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku i załączonych do niego dokumentów minister właściwy do spraw gospodarki przesyła je do zaopiniowania zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną.

 1. Zaopiniowanie wniosku o zmianę zezwolenia

Zarządzający specjalną strefą ekonomiczną zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o SSE opiniuje wniosek w sprawie zmiany zezwolenia otrzymany od ministra właściwego do spraw rozwoju. Opinia jest wydawana w formie postanowienia, które podlega przepisom kpa. Opinia przesyłana jest do ministra właściwego do spraw funduszy.

Dokumenty

Termin

W ciągu 2 tygodni.

 1. Wydanie decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Minister właściwy do spraw rozwoju po otrzymaniu opinii zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na terenie której znajduje się inwestycja wnioskodawcy, wydaje decyzję w sprawie zmiany zezwolenia.

Decyzja przekazywana jest wnioskodawcy i do wiadomości zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Do Ministra Rozwoju i Technologii możesz złożyć zażalenie na postanowienie (opinię) zarządzającego strefą, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Warto wiedzieć

Powołanie specjalnych stref ekonomicznych

Rada Ministrów przyjęła 23 lipca 2013 r. 14 rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie specjalnych stref ekonomicznych: kamiennogórskiej, katowickiej, kostrzyńsko-słubickiej, krakowskiej, legnickiej, łódzkiej, mieleckiej, pomorskiej, słupskiej, starachowickiej, suwalskiej, tarnobrzeskiej, wałbrzyskiej, warmińsko-mazurskiej.

Przedłużono działanie stref do 31 grudnia 2026 r.

Zmiana posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

 • Przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia przed wejściem w życie (tj. 4.08.2008 r.) ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych obowiązuje brzmienie art. 19 ust 4:

"4. Minister właściwy do spraw gospodarki może, na wniosek przedsiębiorcy, po zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą, zmienić zezwolenie, z tymże ustalenie dla przedsiębiorcy korzystniejszych niż dotychczasowe warunków prowadzenia działalności gospodarczej może nastąpić, jeżeli niemożność ich dotrzymania jest spowodowana wykazanymi przez przedsiębiorcę okolicznościami od niego niezależnymi, rozszerzenie zaś przedmiotu działalności określonej w zezwoleniu może nastąpić tylko z zachowaniem warunków określonych w art. 16 ust.3. Zmiana warunków zezwolenia nie może dotyczyć obniżenia określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1."

 • Przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia po wejściu w życie (po 4.08.2008 r.) ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych obowiązuje nowe brzmienie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych:

"4. Minister właściwy do spraw gospodarki może, na wniosek przedsiębiorcy, po zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą, zmienić zezwolenie, przy czym zmiana nie może:

1) dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu w dniu jego udzielenia, o więcej niż 20%;

2) skutkować zwiększeniem pomocy publicznej;

3) dotyczyć spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż wymienione w art. 5 ust. 1."

Czy ta strona była przydatna?