Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Zmieniły się warunki, na podstawie których uzyskałeś zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej? Musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać zmianę zezwolenia 

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) zmienia Minister Rozwoju i Technologii na wniosek podmiotu prowadzącego tę działalność, po zasięgnięciu opinii zarządzającego daną SSE.

Wnioskowana zmiana nie może:

 • dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu w dniu jego udzielenia, o więcej niż 20%
 • skutkować zwiększeniem pomocy publicznej
 • dotyczyć spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów, które:
  • nie skorzystały na podstawie tego zezwolenia z pomocy publicznej - jeśli przedsiębiorca posiada wyłącznie jedno zezwolenie, lub
  • nie osiągnęły przychodów z inwestycji, na którą zostało wydane zezwolenie oraz nie korzystały ze zwolnienia w ramach zezwolenia, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  - jeśli przedsiębiorca posiada więcej niż jedno zezwolenie, lub
  • skorzystały z pomocy publicznej i spełniły wszystkie warunki określone w zezwoleniu oraz warunki udzielania pomocy publicznej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Wniosek o zmianę zezwolenia należy złożyć do Ministra Rozwoju i Technologii.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę zezwolenia powinien zawierać następujące dane:

 • nazwa przedsiębiorcy,
 • adres przedsiębiorcy,
 • określenie żądania zmiany zezwolenia,
 • uzasadnienie wnioskowanych zmian,
 • podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy.
 1. Minister weryfikuje wniosek

Minister Rozwoju i Technologii weryfikuje wniosek i załączone do niego dokumenty merytorycznie i formalnie.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne lub urząd będzie potrzebować dodatkowych informacji lub dokumentów, zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli w tym terminie nie usuniesz braków, twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Zarządca specjalnej strefy ekonomicznej opiniuje wniosek

Po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej Minister Rozwoju i Technologii przesyła wniosek zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną do zaopiniowania.

Dokumenty

Termin

W ciągu 2 tygodni.

 1. Minister wydaje decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Minister Rozwoju i Technologii po otrzymaniu opinii zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na terenie której znajduje się inwestycja wnioskodawcy, wydaje decyzję w sprawie zmiany zezwolenia.

Decyzja przekazywana jest wnioskodawcy oraz do wiadomości zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Do Ministra Rozwoju i Technologii możesz złożyć zażalenie na postanowienie (opinię) zarządzającego strefą, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Warto wiedzieć

W przypadku zakończenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej należy złożyć wniosek o wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Czy ta strona była przydatna?