Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Chcesz zmienić dane twojego zakładu? Pamiętaj, żeby powiadomić o tym Sanepid. Dotyczy to informacji koniecznych przy wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty, działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o zmianę danych objętych wpisem do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza zmienić zakres działalności zakładu (np. rozszerzyć lub zmienić profil produkcji), lub, gdy zmieniają się warunki istniejące w zakładzie, wymaga to wydania ponownej decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu, co jest poprzedzane kontrolą w zakładzie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek w ciągu 30 dni od dnia powstania zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne

W przypadku, gdy podmiot posiada zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu żywność podlegającą właściwości różnych państwowych inspektorów sanitarnych, należy złożyć odrębne wnioski do każdego, właściwego ze względu na siedzibę zakładu, państwowego inspektora sanitarnego.

W odniesieniu do obiektów lub urządzeń ruchomych i tymczasowych, właściwym w sprawach zmiany danych jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, właściwy ze względu na*:

  • siedzibę zakładu – dla obiektów lub urządzeń ruchomych
  • miejsce prowadzenia działalności przez zakład, który produkuje lub wprowadza do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń – dla obiektów lub urządzeń tymczasowych

* Przed złożeniem wniosku należy się telefonicznie upewnić, który z państwowych inspektorów jest właściwym do rozpatrzenia sprawy (to czy sprawą zajmie się powiatowy czy graniczny inspektor wynika z wewnętrznych ustaleń tych organów).

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o zmianę danych w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (nie dotyczy to przypadku zmiany zakresu działalności)

Dokumenty

Zaświadczenie z CEIDG lub odpis z KRS należy dołączyć w przypadku zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa, np. w przypadku, gdy nastąpiła zmiana właścicieli firmy.

Termin

Złóż wniosek w ciągu 30 dni od dnia powstania zmiany.

  1. Weryfikacja formalna wniosku

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny sprawdza, czy wnioskodawca poprawnie wypełnił wniosek oraz złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu, może zostać przedłużony. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

  1. Zmiana danych w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje zmiany danych w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które zostały zgłoszone przez wnioskodawcę, zgodnie z treścią wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 14 dni.

Czy ta strona była przydatna?