Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana pozwolenia na budowę

Realizujesz inwestycję budowlaną? Chcesz w trakcie budowy coś zmienić w projekcie budowlanym lub w warunkach pozwolenia na budowę? Możesz potrzebować zmiany pozwolenia na budowę. Poniżej dowiesz się, kiedy i jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebujesz zmiany pozwolenia na budowę

W trakcie budowy możesz dokonać zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym lub w warunkach pozwolenia na budowę. Jeśli planowane przez ciebie zmiany są istotnym odstąpieniem*, to musisz uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Pamiętaj, żeby dokonać takiej zmiany, decyzja o pozwoleniu na budowę musi być ważna.

Możesz również wystąpić o zmianę pozwolenia na rozbiórkę – jeśli chcesz istotnie odstąpić od zatwierdzonego projektu rozbiórki lub innych warunków pozwolenia na rozbiórkę.

* Istotne odstąpienie – to zmiany w zakresie:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, np.: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego
 • warunków niezbędnych do zapewnienia korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art.1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze
 • zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • warunków zawartych w: miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, innych aktach prawa miejscowego, albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę

To projektant dokonuje oceny, czy odstąpienie jest istotne. Jeśli uzna on odstąpienie za nieistotne to zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. W takim przypadku nie musisz uzyskiwać zmiany pozwolenia na budowę.


Uwaga

Nie jest istotnym odstąpieniem zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego, jeśli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

 • nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym,
 • nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu
 • nie narusza przepisów techniczno-budowlanych
 • nie ma konieczności uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę
 • nie dotyczy odstąpień wymienionych w art. 36a ust. 5 pkt 3-6 ustawy Prawo budowlane, czyli: dostępności obiektu dla niepełnosprawnych, zmiany sposobu użytkowania, warunków zawartych w planie miejscowym, aktach prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  lub lub nie wymaga uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b. Dopuszczalne jest odstąpienie od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej – ale pod warunkiem, że zostało ono uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Czego jeszcze możesz potrzebować, żeby zmienić pozwolenie na budowę

Zanim otrzymasz decyzję o zmianie pozwolenia na budowę możesz mieć obowiązek (w zależności od zakresu i rodzaju odstąpienia):

Ponadto:

 • jeśli prowadzisz roboty przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – może być konieczne, abyś uzyskał od odpowiedniego konserwatora zabytków nowe pozwolenie na prowadzenie tych robót
 • budowa na obszarze Pomnika Zagłady lub w jego strefie ochronnej może wymagać uzyskania nowej zgody właściwego wojewody.

Kto może wystąpić z wnioskiem

O zmianę pozwolenia na budowę może wystąpić inwestor (albo jego pełnomocnik). Jeżeli kupiłeś nieruchomość, na której realizowane są roboty budowlane na podstawie pozwolenia na budowę i chcesz zmienić to pozwolenie – to przed złożeniem wniosku o jego zmianę przenieś na siebie decyzję o pozwoleniu na budowę.

Co się stanie, gdy dokonasz odstąpienia bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę

W takim przypadku projekt zamienny będzie mógł być zatwierdzony odrębną procedurą, w ramach postępowania naprawczego. Przeprowadza je nadzór budowlany (zgodnie z art. 50, 51 ustawy Prawo budowlane).

Odstąpienie od projektu budowlanego, który złożyłeś ze zgłoszeniem budowy

Jeśli chcesz istotnie odstąpić od projektu złożonego ze zgłoszeniem, do którego organ nie wniósł sprzeciwu, dotyczącego:

 • budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych takich budynków
 • budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa

– to musisz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę dotyczący całego zamierzenia budowlanego. Nie składasz wniosku o zmianę pozwolenia na budowę.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zmianę pozwolenia na budowę powinieneś otrzymać zanim zaczniesz realizację zmienionej inwestycji. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o zmianę pozwolenia na budowę możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.


Wniosek złóż do urzędu, który wydał ci pozwolenie na budowę.

Uwaga

Jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane w postępowaniu odwoławczym przez organ drugiej instancji to wniosek o zmianę tego pozwolenia złóż do urzędu, który zgodnie z przepisami wydaje pozwolenia na budowę w pierwszej instancji.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek w urzędzie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa się korzystając z wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy powinna zawierać:

 • oznaczenie organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
 • datę wydania decyzji;
 • dane dotyczące zmienianej decyzji (numer i data wydania, adresat i przedmiot);
 • oznaczenie stron;
 • zakres wprowadzonych zmian, określone w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację zmienionych części decyzji pierwotnej:
 • w razie potrzeby zmiany załącznika graficznego – załącznik graficzny, sporządzony na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1:500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000);
 • uzasadnienie faktyczne i prawne;
 • pouczenie, czy i w jakim trybie od decyzji służy odwołanie;
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.
Jak uzyskać dokument?
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę dołącz 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego. Projekt zamienny przygotowuje dla ciebie projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt powinien zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty – nie dotyczy to uzgodnień i opinii przeprowadzanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W projekcie powinno być ponadto zawarte oświadczenie autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Do projektu budowlanego nie musi być dołączony projekt zagospodarowania działki lub terenu – jeśli inwestycja dotyczy przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, dla którego nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt architektoniczno-budowlany nie jest wymagany do projektu budowlanego zamiennego dotyczącego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia. Warunkiem jest, aby całość problematyki przedstawiona była w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa inwestor lub jego pełnomocnik. Przy czym pełnomocnik musi być wprost upoważniony do złożenia takiego oświadczenia.

3. Dołącz zaświadczenie o wpisaniu autora projektu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zaświadczenie otrzymasz od projektanta. Powinno ono być aktualne w czasie sporządzania projektu.

4. Decyzję o warunkach zabudowy (ewentualnie decyzję o zmianie warunków zabudowy) albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dołącz, jeśli planowane odstąpienie od projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę dotyczy kwestii uregulowanych w tych decyzjach. Oczywiście, jedną z decyzji dołączasz tylko wtedy, gdy dla nieruchomości, której dotyczy twój wniosek, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

5. Jeśli informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (gdy jest ich więcej) nie zmieściły się na wzorze wniosku, to wypełnij i dołącz informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz do zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-4).

6. Jeżeli zakres zmiany pozwolenia na budowę tego wymaga, to dołącz dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Są to odpowiednio:

 • pozwolenie ustalające lokalizację sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich;
 • pozwolenie ustalające lokalizację kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;
 • decyzję o uzgodnieniu lokalizacji oraz sposobów utrzymania kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej.

7. Jeśli twój wniosek dotyczy zmiany pozwolenia na budowę obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego, to dołącz postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą (albo prezydentem miasta na prawach powiatu) kwestii linii zabudowy, elewacji obiektów budowlanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, przebiegu dróg, linii komunikacyjnych i uzbrojenia technicznego, wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystania morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego

8. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) oraz uzasadnienie zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy) dołącz do wniosku dotyczącego pozwolenia na budowę drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

9. Umowę urbanistyczną dołącz, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.

10. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra dołącz do wniosku dotyczącego:

 • obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne),
 • obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nie objętych polskimi przepisami i normami).

11. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącz, jeśli jest ona wymagana dla danego rodzaju inwestycji. Regulują to przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72 ust. 3 wspomnianej ustawy). Nie potrzebujesz nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdy zmiana pozwolenia na budowę nie powoduje zmiany uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

12. Zakres informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zależy od specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Informację sporządzi projektant.

13. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

WAŻNE: od 1 stycznia 2020 r. do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, należy dołączyć oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Pamiętaj

Konieczność dołączenia odpowiednich dokumentów zależy od planowanego zakresu zmian w projekcie budowlanym oraz treści decyzji o pozwoleniu na budowę. Informacji, o tym co musisz dołączyć, udzieli ci projektant. Odpowiednie informacje możesz też uzyskać w urzędzie.

Termin

Zmianę pozwolenia na budowę powinieneś otrzymać zanim zaczniesz realizację zmienionej inwestycji. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

1. Urząd sprawdzi kompletność twojego wniosku. Ale na tym etapie nie dokona merytorycznej oceny wniosku (wynikającej z art. 35 ustawy Prawo budowlane). Jeśli twój wniosek ma braki, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy. Aby uzyskać decyzję będziesz musiał złożyć nowy wniosek.

2. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia na budowę, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

3. Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

Termin

Urząd powinien sprawdzić kompletność twojego wniosku, jeżeli są braki formalne (np. imię, nazwisko, adres lub podpis wnioskodawcy) wezwie cię, nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu twojego wniosku, do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

 1. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego

1. Nie zawsze sprawa o zmianę pozwolenia na budowę toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą, a urzędem. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego. Stronami, oprócz ciebie będą: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o zmianę pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania obiektu określa projektant. Przygotuje on informację o obszarze oddziaływania obiektu, którą umieści w projekcie budowlanym zamiennym. Jednak ostatecznego ustalenia granic obszaru oddziaływania oraz stron postępowania dokona urząd.

Stroną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

2. Urząd wyśle do stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania. Przed wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę mogą one wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów. Jeśli sprawa dotyczy zmiany pozwolenia na budowę obiektu liniowego – którego przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – a także wykonywania innych robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego, gdy liczba stron przekracza 20, to urząd zawiadomi strony o swoich decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Urząd np. wywiesi na 14 dni informację w budynku urzędu lub opublikuje ogłoszenie na swoich stronach internetowych, czy też w lokalnej prasie. Po 14 dniach od publikacji obwieszczenia uznaje się, że strony zostały poinformowane. Jednak inwestor, współwłaściciele, właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, na których mają być wykonane roboty budowlane, informowani są o wszczęciu postępowania indywidualnie.

3. Na każdym etapie postępowania urząd może wezwać osoby (np. ciebie jako inwestora, twojego pełnomocnika oraz inne strony) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd oceni, czy może zmienić pozwolenie na budowę

Urząd sprawdza:

 • zgodność złożonego projektu zamiennego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego. W przypadku braku planu, urząd sprawdzi zgodność projektu z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • zgodność projektu z wymaganiami ochrony środowiska – w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile taka decyzja była wymagana)
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz – sporządzoną przez projektanta – informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego
 • zaświadczenie o wpisaniu autora projektu na listę członków samorządu zawodowego. Zaświadczenie musi być aktualne w czasie sporządzania projektu
 • czy projekt budowlany sprawdziła osoba o odpowiednich uprawnieniach budowlanych (jeżeli jest to wymagane). Zweryfikuje zaświadczenie o wpisaniu tej osoby na listę członków samorządu zawodowego. Zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy samorząd zawodowy oraz aktualne w czasie sprawdzania projektu
 • czy nieruchomość wchodząca w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości spełnia wymagania wskazane w art. 60 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Jeżeli złożone przez ciebie dokumenty nie spełnią tych wymagań, to urząd nakaże ci usunięcie wskazanych nieprawidłowości. Musisz to zrobić w terminie podanym przez urząd w postanowieniu. Jeśli tego nie zrobisz, urząd wyda ci decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę.


Ważne

Urząd nie może ci odmówić zmiany pozwolenia na budowę, jeśli twój wniosek spełnia wszystkie powyżej wymienione warunki.

 

Dodatkowe uzgodnienie twojego wniosku z konserwatorem zabytków

Jeśli twój wniosek o zmianę pozwolenia na budowę dotyczy obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków – a ujętych w gminnej ewidencji zabytków – to urząd musi uzgodnić go z wojewódzkim (albo miejskim) konserwatorem zabytków. Konserwator ma 30 dni na zajęcie stanowiska – termin ten liczy się od doręczenia mu przez urząd wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli nie zrobi tego w terminie, urząd uzna, że konserwator nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Kiedy musisz złożyć nowy raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Jeśli w trakcie oceny twojego wniosku urząd stwierdzi, że dokonałeś w nim zmian w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli do jej wydania wymagane było sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko), to będziesz musiał złożyć nowy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Taki nakaz otrzymasz w formie postanowienia. Przeczytaj więcej o ponownej ocenie oddziaływania na środowisko.

Kto może zapoznać się z dokumentami twojej sprawy

Przed wydaniem decyzji urząd zawiadomi wszystkie strony postępowania o zebraniu kompletu materiałów. Strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Również ty masz takie prawo. Jeśli jest ryzyko, że otrzymasz decyzję odmowną, to urząd wskaże ci zależne od ciebie warunki, których nie spełniłeś. Aby je spełnić możesz w terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty.

 1. Otrzymasz decyzję o zmianie pozwolenia na budowę

1. Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to urząd wyda ci decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. W zależności od rodzaju inwestycji urząd może w treści decyzji określić:

 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych
 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych
 • termin rozbiórki obiektów tymczasowych, a także obiektów istniejących nieprzewidzianych do dalszego użytkowania
 • szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie

Ponadto, w pouczeniu do decyzji urząd poinformuje cię o obowiązkach i warunkach związanych z przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego.

2. Wraz z decyzją o zmianie pozwolenia na budowę urząd wyda ci 2 egzemplarze projektu budowlanego zamiennego. Natomiast 1 egzemplarz projektu przekazywany jest do nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w urzędzie, który wydał decyzję. Dokumenty urząd może wysłać ci pocztą lub też możesz odebrać je w urzędzie. Może też zrobić to twój pełnomocnik. Projekt zamienny zostanie ostemplowany pieczątkami urzędu.

3. Jeśli realizujesz inwestycję o wysokim stopniu skomplikowania to urząd może nakazać ci ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego. Rodzaje inwestycji wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Zapłacisz opłatę skarbową za wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Wysokość opłaty zależy od rodzaju inwestycji.

Wysokość opłaty dla:

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł,

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,

c) innego budynku – 48 zł,

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

e) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł,

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości poniżej 1 km – 105 zł,

h) innych budowli – 155 zł,

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,

Jeżeli wniosek o zmianę pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu obiektu budowlanego to opłata skarbowa wynosi 50% opłat za wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Nie płacisz opłaty skarbowej za wydanie zmiany decyzji dotyczącej:

 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku).

Opłata za pełnomocnictwo

17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

 


Ważne

Opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wpłać ją na konto urzędu gminy (lub miasta) lub zapłać w kasie tego urzędu. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urzędnik na złożonym przez ciebie wniosku sporządzi adnotację o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód uiszczenia opłaty z adnotacją o zapłacie opłaty.

Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m. in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę (zarówno pozytywnej jak i negatywnej). Odwołanie złóż do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci wojewoda

Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję w sprawie zmiany pozwolenia na budowę. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie możesz złożyć ty – jako inwestor, a także inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji urzędu.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej stanie się ostateczna.

W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę może zostać uzależnione od złożenia przez skarżącego kaucji. Kaucja ma zabezpieczyć roszczenia inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. Jeżeli skarga w całości lub w części zostanie uznana za zasadną to kaucja podlega zwrotowi. Natomiast, w przypadku jej oddalenia kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.

Warto wiedzieć

Jak długo ważna jest decyzja o zmianie pozwolenia na budowę

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę wygaśnie, jeśli:

 • nie rozpoczniesz robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna
 • przerwiesz budowę na okres dłuższy niż 3 lata

W takich przypadkach będziesz mógł rozpocząć budowę albo wznowić ją dopiero po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ile razy można zmienić pozwolenie na budowę

Inwestor może wielokrotnie zmienić pozwolenie na budowę. Za każdym razem – w przypadku istotnego odstąpienia od projektu lub ustaleń decyzji o pozwoleniu na budowę – trzeba wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę.

Czy ta strona była przydatna?