Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Masz już pozwolenie na budowę albo zgłosiłeś budowę lub roboty budowlane i nie dostałeś sprzeciwu? Zawiadom nadzór budowlany o tym kiedy planujesz rozpocząć roboty budowlane. Dowiedz się, kiedy i jak złożyć zawiadomienie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy musisz złożyć zawiadomienie

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych musisz złożyć, jeżeli chcesz rozpocząć inwestycję budowlaną, dla której wymagane jest:

 • pozwolenie na budowę
 • dokonanie zgłoszenia:
  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
  • obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej
  • instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych zawiadom również projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.


Ważne! Zawiadomienie możesz złożyć, pod warunkiem że nie dostałeś z urzędu sprzeciwu na wykonanie zgłoszonej budowy lub przebudowy. 


Kto składa zawiadomienie

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych składa inwestor lub jego pełnomocnik.

Po co składasz zawiadomienie

Zawiadomienie potrzebne jest nadzorowi budowlanemu do prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto zawiadomienie pomaga nadzorowi budowlanemu w kontroli budów w zakresie:

 • prawidłowego przebiegu procesu budowlanego
 • zgodności realizowanego obiektu z przepisami budowlanymi, decyzją o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszeniem ww. obiektów budowlanych) oraz projektem budowlanym
 • weryfikacji uprawnień osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót.

Jeśli nie złożysz zawiadomienia, to grozi ci kara grzywny. Będzie ona egzekwowana zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Na przykład, jeśli chcesz rozpocząć budowę 1 marca, to zawiadomienie złóż do ostatniego dnia lutego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • urzędy miast na prawach powiatu

Od 1 lipca 2021 roku zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budownictwo.


Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych złóż do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji budowlanej.

Uwaga

Jeśli pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydał ci urząd wojewódzki, albo do tego urzędu złożyłeś zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, to zawiadomienie złóż do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie

Zawiadomienie o zamierzonym rozpoczęciu prac budowlanych złóż do właściwego miejscowo organu nadzoru budowlanego oraz do projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych musisz:

 • zapewnić sporządzenie projektu technicznego
 • ustanowić kierownika budowy w przypadku:
  • robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę
  • budowy wymagającej zgłoszenia
  • przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany
  • robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy
  • robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
 • ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:
  • gdy taki obowiązek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę
  • robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy
  • robót budowlanych objętych decyzją, decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego
  • obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
 • przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany.

W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy musisz prowadzić dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wydawany tylko na wniosek inwestora.

W dzienniku budowy rejestrowane są:

 • przebieg robót budowlanych, oraz
 • zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku wykonywania robót budowlanych, mające znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.

Wpisów w dzienniku budowy mogą dokonywać:

 • uczestnicy procesu budowlanego
 • geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa
 • upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Dziennik budowy może być prowadzony w formie:

 • papierowej - otrzymujesz dziennik budowy opieczętowany na każdej stronie a na stronie tytułowej wpisany jest: numer dziennika, data wydania oraz liczba stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwa (firma) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i data zgłoszenia
 • elektronicznej - otrzymujesz dostęp do systemu Elektroniczny Dziennik Budowy - system EDB.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien:

 • zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki
 • potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego
 • umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
  • tablicę informacyjną oraz
  • ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

Tablica informacyjna powinna zawierać:

 • rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót
 • datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia
 • organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie
 • nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego
 • imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych należy dołączyć:

 • informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
  • kierownika budowy
  • inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustanowiony

- wraz z potwierdzeniem wpisu na listę właściwej izby samorządu zawodowego i kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności

 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Termin

Zawiadomienie złóż przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Na przykład, jeśli chcesz rozpocząć budowę 1 marca, to zawiadomienie złóż do ostatniego dnia lutego.

 1. Urząd zarejestruje i sprawdzi zawiadomienie a nastepnie możesz przystapic do robót budowlanych

Nie otrzymasz pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia.

Jeśli urząd stwierdzi braki w dokumentach, to wezwie ciebie do ich usunięcia. Nadzór wskaże ci termin, w którym masz to zrobić. Braki formalne nie powodują, że zawiadomienie jest bezskuteczne, jednak masz obowiązek uzupełnić braki – w innym przypadku grozi ci grzywna.

Jeżeli urząd nie stwierdzi braków możesz przystąpić do robót budowlanych we wskazanym w zawiadomieniu terminie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Budowę lub inne roboty budowlane możesz rozpocząć po tym, jak złożysz zawiadomienie.

Pamiętaj, aby rozpocząć prace nie wcześniej niż w terminie podanym przez ciebie w zawiadomieniu.

Ważne! Zanim rozpoczniesz roboty budowlane skontaktuj się z urzędem, który wydał ci decyzję o pozwoleniu na budowę (lub rozbiórkę) i uzyskaj informację, czy decyzja jest wykonalna i ostateczna. Decyzja podlega wykonaniu, jeżeli jest ostateczna (czyli upłynął termin na wniesienie odwołania), albo gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Warto wiedzieć

Kogo jeszcze informujesz o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Jeśli masz ustanowiony nadzór autorski, to o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych poinformuj autora projektu. Nadzór autorski możesz ustanowić sam, albo taki obowiązek narzuca ci urząd w pozwoleniu na budowę. Nadzór autorski czuwa nad zgodnością realizacji budowy z projektem.

Zmiana kierownika budowy

Nie musisz zawiadamiać nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski. Do posiadanej przez ciebie dokumentacji budowy dołącz tylko oświadczenia o przejęciu obowiązków przez wyżej wymienione osoby.

Pozwolenie na budowę

Zobacz jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych

Zobacz, kiedy wymagane jest:

Czy ta strona była przydatna?