Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom o zakończeniu budowy

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego i chcesz rozpocząć użytkowanie? W niektórych przypadkach wystarczy złożyć zawiadomienie do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Dowiedz się kiedy i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jakich przypadkach składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zanim rozpoczniesz użytkowanie obiektu budowlanego musisz:

 • uzyskać pozwolenie na użytkowanie albo
 • złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składasz w przypadku budowy:

 • obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę
 • obiektu budowlanego, który zrealizowałeś na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, jako:
  • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany
  • sieć: wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż także, jeśli wykonałeś roboty budowlane zgodnie z obowiązkiem nałożonym w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Nie musisz składać zawiadomienia o zakończeniu budowy, w przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowę.

Ważne! Informację o tym, czy twoja inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy znajdziesz w decyzji o pozwoleniu na budowę.

W jakich przypadkach składasz wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Musisz uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeśli chcesz przeprowadzić tak zwany odbiór częściowy. Jest to sytuacja, w której twoja inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, ale chcesz przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót.

Jeśli chcesz, możesz złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji.

Przeczytaj, dla jakich inwestycji i jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Jakie masz obowiązki zanim złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy

Jeśli projekt budowlany obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, to musisz powiadomić o zakończeniu budowy sanepid i straż pożarną. Zrób to przed złożeniem zawiadomienia do nadzoru budowlanego.

Przeczytaj, jak:

Służby te powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, uznaj to za brak sprzeciwu lub uwag. W takim przypadku przygotuj oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dołącz je do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Jaka kara grozi za użytkowanie obiektu bez zawiadomienia o zakończeniu budowy

Jeśli zacząłeś użytkować obiekt budowlany bez zawiadomienia o zakończeniu budowy grozi ci kara. Wymierza ją nadzór budowlany. Kara stanowi iloczyn dziesięciokrotnie podwyższonej stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorię obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu znajdziesz w załączniku do ustawy Prawo budowlane.

Na przykład: za użytkowanie bez zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu magazynowego – chłodni o kubaturze poniżej 2500 m3, zapłacisz 50 000 zł kary. Jak się ją oblicza?

 • iloczyn stawki (s): 500 zł – podwyższony dziesięciokrotnie = 5000
 • współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) dla budynku handlowego: 10
 • współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) dla budynku magazynowego chłodni o kubaturze poniżej 2500 m3: 1,0

Wysokość kary będzie stanowiła iloczyn tych trzech czynników, czyli 5000 x 10 x 1,0 = 50 000 zł.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż zanim zaczniesz użytkować obiekt budowlany. Zrób to odpowiednio wcześniej, gdyż nadzór budowlany ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania przez ciebie obiektu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego możesz złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

W większości przypadków zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego złóż zawiadomienie, gdy pozwolenie na budowę wydane było przez urząd wojewódzki albo tam złożyłeś zgłoszenie budowy z projektem budowlanym.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz inne dokumenty

Zawiadomienie o zakończeniu budowy możesz złożyć na piśmie albo za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany profilem zaufanym.

Przeczytaj instrukcję użytkownika portalu e-Budownictwo.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Protokół badań i sprawdzeń obejmuje przegląd instalacji wewnętrznych i przyłączy dokonany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokumentacja geodezyjna powinna zawierać:

 • wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 • informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy do zawiadomienia należy dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy
 • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta (i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego)
 • oświadczenie kierownika budowy o:
  • zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (w przypadku budynku z częścią mieszkalną w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych)
  • doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • protokoły badań i sprawdzeń:
  • przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub - w przypadku przewodów kominowych - osoby uprawnione do prowadzenia kontroli okresowych przewodów kominowych
  • przeprowadzonych przez organy właściwych jednostek dozoru technicznego - w odniesieniu do urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, wydaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające zakończenie robót budowlanych jej dotyczących
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. Nie ma konieczności załączania wszystkich dokumentów w oryginale albo podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Zamiast oryginałów można dołączyć kopie: a) oświadczenia kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
 • protokołów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji i protokołów
 • decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, albo uzasadnienie zarządcy drogi
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, jeśli są wymagane.`  

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku jednorodzinnego do zawiadomienia należy dołączyć:

 • projekt techniczny z uwzględnieniem zmian dokonanych przez projektanta (i sprawdzonych przez projektanta sprawdzającego)
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • protokół badania szczelności instalacji gazowej
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy inwestycji uzupełniającej, a w przypadku, gdy stanowi ona część obiektu budowlanego – potwierdzające robót budowalnych jej dotyczących
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, jeśli są wymagane

Jeżeli zakończyłeś budowę budynku, którego projekt został sporządzony przed 19 września 2020 r.:

Termin

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż zanim zaczniesz użytkować obiekt budowlany. Zrób to odpowiednio wcześniej, gdyż nadzór budowlany ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania przez ciebie obiektu.

 1. Nadzór sprawdzi, czy twoje dokumenty są kompletne i czy możesz przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego

Jeśli twoje zawiadomienie jest niekompletne, na przykład nie dołączyłeś wszystkich dokumentów, nadzór budowlany wezwie cię uzupełnienia zawiadomienia. Jeśli nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończenia budowy.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy (jeśli jest wymagana) lub za pełnomocnictwo, to nadzór wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Twoje zawiadomienie o zakończeniu budowy zostanie rozpatrzone mimo braku opłaty, jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) przeprowadzi postępowanie egzekucyjne.

Jeśli twoje zawiadomienie spełnia wszystkie wymagania, to nadzór budowlany przyjmie zawiadomienie o zakończeniu budowy tak zwaną milczącą zgodą. Nadzór nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zezwoleniu na użytkowanie, ale może – przed upływem terminu 14 dni – wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, nadzór budowlany zwróci ci:

 • oryginał dziennika budowy
 • protokoły badań i sprawdzeń
 • dokumentację geodezyjną.

Dokumenty

 1. Rozpocznij użytkowanie obiektu budowlanego

Możesz rozpocząć użytkowanie po 14 dniach od złożenia zawiadomienia, pod warunkiem, że:

 • nadzór budowlany nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, albo
 • otrzymałeś zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Jeśli nadzór nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu, możesz złóżyć wniosek o jego wydanie. Wniosek złóż do nadzoru budowlanego, do którego złożyłeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Nadzór budowlany może podjąć decyzję o sprzeciwie w ciągu 14 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zawiadomienia. Jeśli zrobi to za późno, możesz uznać to za brak sprzeciwu.

Ile zapłacisz

W większości przypadków złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy jest bezpłatne.

Opłata skarbowa dotyczy tylko niektórych obiektów budowlanych:

 • 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 134,75 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy:
  • warsztatu rzemieślniczego
  • stacji obsługi pojazdów
  • myjni samochodowej
  • garażu do pięciu stanowisk włącznie
  • placu składowego, postojowego i parkingu
  • obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna
 • 3,50 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy:
  • placów składowych, postojowych i parkingów oraz
  • obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami służącymi celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym
 • 12 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego
 • 28 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy stawów rybnych.

Wysokość opłaty skarbowej za zawiadomienie o zakończeniu budowy stanowi 25% stawki opłaty za wydanie pozwolenia na budowę dla wyżej wymienionych obiektów.

Z opłaty skarbowej zwolnione jest zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, który został zniszczony lub uszkodzony wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych. Ponadto opłaty skarbowej nie płacą inwestorzy, którzy są jednostką budżetową lub samorządową.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli wniosek składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, to opłatę za zawiadomienie o zakończeniu budowy zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ważne! Jeśli nadzór budowlany wyda decyzję o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończenia budowy, możesz złożyć wniosek o zwrot zapłaconej opłaty skarbowej.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Po otrzymaniu zawiadomienia, organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu lub wezwanie cię do uzupełnienia dokumentów. Jeśli tego nie zrobi, możesz przystąpić do użytkowania budynku.

Nadzór budowlany może, przed upływem terminu 14 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Gdy otrzymasz takie zaświadczenie, możesz rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego.

Ważne! Nadzór budowlany nie musi w terminie 14 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że nada ją na poczcie albo wprowadzi do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do nadzoru budowlanego i dowiedz się, czy możesz zacząć użytkować obiekt budowlany.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie złóż do:

 • właściwego wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję o sprzeciwie.

Warto wiedzieć

Jeśli jesteś inwestorem – a nie jesteś właścicielem obiektu budowlanego – to oddając go do użytkowania przekaż jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. W razie potrzeby przekaż również instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Czy ta strona była przydatna?