Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom o zakończeniu budowy

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego, który zbudowałeś na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy z projektem budowlanym i chcesz rozpocząć użytkowanie? W niektórych przypadkach wystarczy zawiadomienie nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Dowiedz się kiedy i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jakich przypadkach składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zanim rozpoczniesz użytkowanie obiektu budowlanego uzyskaj pozwolenie na użytkowanie albo złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż, jeśli zakończyłeś budowę:

 • obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę,
 • obiektu budowlanego, który zrealizowałeś na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, jako:
  • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany
  • sieć: wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetyczna obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Nie masz obowiązku złożenia zawiadomienia po zakończeniu przebudowy lub remontu obiektu budowlanego wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowę.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż także, jeśli wykonałeś roboty budowlane zgodnie z obowiązkiem nałożonym w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


Uwaga

Informację o tym, czy twoja inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy znajdziesz w decyzji o pozwoleniu na budowę.


Rozpoczęcie użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót (odbiór częściowy)

Jeśli twoja inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, ale chcesz przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, to musisz uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Jest to tzw. odbiór częściowy.

Pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy

Jeśli chcesz, to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji.

Przeczytaj jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Zanim złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy

Jeśli projekt budowlany obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, to przed złożeniem zawiadomienia do nadzoru budowlanego, zawiadom o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:

Służby te powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, uznaj to za brak sprzeciwu lub uwag. Sporządź oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Dołącz je do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Kara za użytkowanie obiektu bez zawiadomienia o zakończeniu budowy

Grozi ci kara, jeśli przystąpiłeś do użytkowania obiektu budowlanego bez przyjętego „milczącą zgodą” zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wymierza ją nadzór budowlany. Kara stanowi iloczyn dziesięciokrotnie podwyższonej stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorię obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu znajdziesz w załączniku do ustawy Prawo budowlane.

Przykładowe wyliczenie kary

Za użytkowanie bez zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu magazynowego, jak chłodnia o kubaturze poniżej 2500 m3 zapłacisz 50 000 zł kary. Jak ją się oblicza?

 • iloczyn stawki (s): 500 zł – podwyższony dziesięciokrotnie = 5000
 • współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) dla budynku handlowego: 10
 • współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) dla budynku magazynowego chłodni o kubaturze poniżej 2500 m3: 1,0

Kara wynosi iloczyn powyżej podanych czynników, czyli 5000 x 10 x 1,0 = 50 000 zł.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż zanim zaczniesz użytkować obiekt budowlany. Zrób to odpowiednio wcześniej, gdyż nadzór budowlany ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania przez ciebie obiektu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Od 1 lipca 2021 roku zawiadomienie o zakończeniu budowy i zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.


W większości przypadków zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego złóż zawiadomienie, gdy pozwolenie na budowę wydane było przez urząd wojewódzki (albo tam złożyłeś zgłoszenie budowy z projektem budowlanym)

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz inne dokumenty

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokumentacja geodezyjna powinna zawierać:

 • wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 • informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

 • do zawiadomienia dołącz oryginał dziennika budowy. W dzienniku budowy kierownik budowy powinien dokonać wpisu o zgłoszeniu obiektu do odbioru
 • jeżeli twoje zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to kierownik budowy w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych. Powinna ona być obliczona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 • świadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania z nich w trakcie robót
 • złóż oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych
 • odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów (zarządców) sieci, np. gazowej, ciepłowniczej lub wodno-kanalizacyjnej
 • dokumentację geodezyjną powinien przygotować uprawniony geodeta
 • jeśli twoja inwestycja realizowana jest na podstawie umowy urbanistycznej, dołącz zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej. Zaświadczenie otrzymasz w urzędzie miasta lub gminy. Jeżeli inwestycja uzupełniająca stanowi część obiektu budowlanego, to warunkiem przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycję główną będzie zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzasadnienie zarządcy drogi dołącz w przypadku zakończenia budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej
 • jeżeli dokonałeś w trakcie budowy zmian nieodstępujących istotnie od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dołącz kopię rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby także z opisem). W takim przypadku dołączane przez ciebie oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli został ustanowiony)
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej dołącz, jeśli są wymagane
 • jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Jeśli nie chcesz przekazać nadzorowi budowlanemu oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie zawiadomienia albo pełnomocnictwa to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku nadzór na złożonym przez ciebie zawiadomieniu dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja nadzoru budowlanego o zapłacie opłaty.

Termin

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż zanim zaczniesz użytkować obiekt budowlany. Zrób to odpowiednio wcześniej, gdyż nadzór budowlany ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania przez ciebie obiektu.

 1. Nadzór sprawdzi, czy twoje dokumenty są kompletne i czy możesz przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego

Sprawdzenie kompletności zawiadomienia

Jeśli twoje zawiadomienie jest niekompletne lub nie dołączyłeś wszystkich dokumentów, to nadzór budowlany wezwie cię do ich uzupełnienia. Nadzór poda ci termin, w którym masz to zrobić. Jeśli nie uzupełnisz braków w terminie, otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończenia budowy.

Jeżeli twoje zawiadomienie jest kompletne, ale nie zapłaciłeś opłaty skarbowej za złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy (jeśli jest ona wymagana) lub za pełnomocnictwo, to nadzór wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, twoje zawiadomienie o zakończeniu budowy zostanie rozpatrzone. Natomiast odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) przeprowadzi postępowanie egzekucyjne.

W jaki sposób otrzymasz zgodę na użytkowanie

Jeśli twoje zawiadomienie spełnia wszystkie wymagania, to nadzór budowlany przyjmie zawiadomienie o zakończeniu budowy tzw. milczącą zgodą. Nadzór nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zezwoleniu na użytkowanie. Ale może on, przed upływem terminu 14 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, nadzór budowlany zwróci jak najszybciej:

 • oryginał dziennika budowy
 • protokoły badań i sprawdzeń
 • dokumentację geodezyjną

Dokumenty

 1. Rozpocznij użytkowanie obiektu budowlanego

Możesz rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego po 14 dniach od złożenia zawiadomienia, pod warunkiem, że:

 • nadzór budowlany nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, albo
 • otrzymałeś zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Jeśli nadzór nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu – a chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy – to złóż wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek złóż do nadzoru budowlanego, do którego złożyłeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Nadzór budowlany może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 14 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zawiadomienia. Jeśli zrobi to za późno, możesz uznać to za brak sprzeciwu.

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za zawiadomienie o zakończeniu budowy

W większości przypadków nie płacisz opłaty skarbowej za zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Wyjątkiem są poniżej wymienione inwestycje, dla których przy składaniu zawiadomienia zapłacisz opłatę skarbową:

 • warsztat rzemieślniczy, stacja obsługi pojazdów, myjnia samochodowa, garaż do pięciu stanowisk włącznie, plac składowy, postojowy i parking, oraz obiekty magazynowe będące budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna. Wysokość zależy od rodzaju i powierzchni użytkowej oddawanej do użytkowania inwestycji: 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł
 • place składowe, postojowe i parkingi oraz obiekty magazynowe będące budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – służące celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł
 • budynki kolejowe, takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego – 12 zł
 • stawy rybne – 28 zł

Zwróć uwagę, że opłata za zawiadomienie o zakończeniu budowy stanowi 25% stawki opłaty za wydanie pozwolenia na budowę dla wyżej wymienionych obiektów.

Ważne

Jeśli nadzór budowlany wyda ci decyzję o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończenia budowy to możesz złożyć wniosek o zwrot zapłaconej opłaty skarbowej.

Nie płacisz za zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, który został zniszczony lub uszkodzony wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych. Ponadto opłaty skarbowej nie płacą inwestorzy, którzy są jednostką budżetową lub samorządową.

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz zawiadomienie o zakończeniu budowy (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego to opłatę za zawiadomienie o zakończeniu budowy musisz zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Do użytkowania obiektu budowlanego możesz przystąpić po 14 dniach od dnia złożenia zawiadomienia. Jednak tylko wtedy, gdy nadzór budowlany nie wniesie decyzji o sprzeciwie (jest to tzw. milcząca zgoda). Termin 14-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zawiadomienia. Zatem, jeśli zawiadomienie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w piśmie, które nakazywało ci uzupełnienie zawiadomienia.

Nadzór budowlany może, przed upływem terminu 14 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Po wydaniu takiego zaświadczenia nadzór budowlany nie może już wnieść sprzeciwu. Zatem, gdy otrzymasz zaświadczenie, możesz rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego.


Ważne

Zwróć uwagę, że użyto określenia "nadzór budowlany wniesie decyzję o sprzeciwie". Oznacza to, że nadzór budowlany nie musi w terminie 14 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że nadzór budowlany nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do nadzoru budowlanego i dowiedz się, czy możesz rozpocząć użytkować obiekt budowlany.

Jak możesz się odwołać

Odwołanie od decyzji

Możesz odwołać się od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Inwestor może złożyć sprzeciw do:

 • właściwego wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Warto wiedzieć

Jeśli jesteś inwestorem – a nie jesteś właścicielem obiektu budowlanego – to oddając go do użytkowania przekaż jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. W razie potrzeby przekaż również instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Czy ta strona była przydatna?