Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o wznowienie postępowania

Decyzja w twojej sprawie została wydana niezgodnie z prawem? Pojawiły się jakieś nowe istotne okoliczności w sprawie? A może dowody okazały się fałszywe? Sprawdź poniżej co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wznowienie postępowania możesz stosować tylko w określonych przypadkach. W ramach tego postępowania mogą być sprawdzane decyzje (postanowienia), które są ostateczne – czyli takie od których nie możesz się odwołać.

W sprawie zakończonej ostateczną decyzją można wznowić postępowanie, jeżeli:

 1. dowody w sprawie okazały się fałszywe;
 2. decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;
 3. decyzję wydał pracownik lub organ który nie mógł tego zrobić;
 4. nie brałeś udziału w postępowaniu (bez twojej winy);
 5. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, których nie znał organ;
 6. organ wydał decyzję bez wymaganego prawem stanowiska innego organu;
 7. zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez organ lub sąd odmiennie od stanowiska przyjętego przy wydawaniu decyzji;
 8. organ wydał decyzję w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione;
 9. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu prawnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja w twojej sprawie;
 10. sąd wydał orzeczenie, w którym stwierdził naruszenie zasady równego traktowania, zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.

Wznowienie postępowania tylko na żądanie strony następuje w sytuacji, gdy:

 1. nie brałeś udziału w postępowaniu (bez twojej winy);
 2. Trybunał Konstytucyjny orzekł  o niezgodności aktu prawnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja w twojej sprawie;
 3.  sąd orzekł naruszenie zasady równego traktowania zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.

Wykonanie twojej decyzji może zostać wstrzymane

Organ może sam lub na twoje żądanie wstrzymać wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że decyzja może zostać uchylona w wyniku wznowienia postępowania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o wznowienie postępowania złóż do organu który wydał w I instancji decyzję w twojej sprawie, w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedziałeś się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.
Jeśli przyczyną wznowienia postępowania jest brak twojego udziału w postępowaniu, to termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania biegnie od dnia w którym dowiedziałeś się o tej decyzji.  

Gdy przyczyną wznowienia jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu prawnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, to wniosek o wznowienie postępowania wnosi się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku orzeczenia sądu o naruszeniu zasady równego traktowania żądanie wznowienia powinieneś wnieść w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.


Nie możesz złożyć wniosku o wznowienie postępowania po 5 latach od wydania lub ogłoszenia decyzji w której:

 1. dowody w sprawie okazały się fałszywe;
 2. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa.

Decyzja nie może zostać uchylona, jeżeli od dnia jej doręczenie lub ogłoszenia upłynęło 10 lat a podstawę wniosku o uchylenie stanowiły następujące okoliczności:

 1. dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
 2. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa.

Uchylenie decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, nie może nastąpić, jeżeli podstawę wniosku stanowiły następujące okoliczności:

 1. decyzję wydał pracownik lub organ, który nie był do tego uprawniony,
 2. nie brałeś udziału w postępowaniu (bez twojej winy);
 3. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;
 4. organ wydał decyzję bez wymaganego prawem stanowiska innego urzędu organu;
 5. zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez organ lub sąd odmiennie od stanowiska przyjętego przy wydawaniu decyzji;
 6. organ wydał decyzję w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione;
 7. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja;
 8. sąd orzekł naruszenie zasady równego traktowania zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Podanie o wznowienie postępowania do organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wznowienie postępowania

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Treść wniosku musi odpowiadać ogólnym zasadom pism w postępowaniu administracyjnym. W treści wniosku należy wskazać przyczynę będącą podstawą wznowienia postępowania.

Termin

Wniosek o wznowienie postępowania złóż do organu który wydał w I instancji decyzję w twojej sprawie, w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedziałeś się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.
Jeśli przyczyną wznowienia postępowania jest brak twojego udziału w postępowaniu, to termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania biegnie od dnia w którym dowiedziałeś się o tej decyzji.  

Gdy przyczyną wznowienia jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu prawnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, to wniosek o wznowienie postępowania wnosi się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku orzeczenia sądu o naruszeniu zasady równego traktowania żądanie wznowienia powinieneś wnieść w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.


Nie możesz złożyć wniosku o wznowienie postępowania po 5 latach od wydania lub ogłoszenia decyzji w której:

 1. dowody w sprawie okazały się fałszywe;
 2. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa.

Decyzja nie może zostać uchylona, jeżeli od dnia jej doręczenie lub ogłoszenia upłynęło 10 lat a podstawę wniosku o uchylenie stanowiły następujące okoliczności:

 1. dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
 2. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa.

Uchylenie decyzji, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat, nie może nastąpić, jeżeli podstawę wniosku stanowiły następujące okoliczności:

 1. decyzję wydał pracownik lub organ, który nie był do tego uprawniony,
 2. nie brałeś udziału w postępowaniu (bez twojej winy);
 3. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;
 4. organ wydał decyzję bez wymaganego prawem stanowiska innego urzędu organu;
 5. zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez organ lub sąd odmiennie od stanowiska przyjętego przy wydawaniu decyzji;
 6. organ wydał decyzję w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione;
 7. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja;
 8. sąd orzekł naruszenie zasady równego traktowania zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.
 1. Organ zbada czy w twojej sprawie możliwe jest wznowienie postępowania

Dokumenty

 1. Organ rozstrzyga sprawę

Organ, po przeprowadzeniu postępowania (po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania) wydaje decyzję, w której:

 1. odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia, albo
 2. uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy, albo
 3. organ ograniczy się do stwierdzenia, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa oraz wskaże dlaczego nie uchylił tej decyzji.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Organ odmawia wznowienia postępowania w formie postanowienia. Pamiętaj, że na takie postanowienie służy ci zażalenie. Więcej o zażaleniu dowiesz się na biznes.gov.pl.

Czy ta strona była przydatna?