Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawieszenie postępowania

Chciałbyś, aby przerwano twoje postępowanie i zawieszono je na jakiś czas? Złóż wniosek o zawieszenie postępowania. Sprawdź poniżej jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli postępowanie rozpoczęło się na twój wniosek, również na twój wniosek może być zawieszone. Nie możesz zawiesić postępowania, które rozpoczęło się z urzędu.

Organ zawiesi postępowanie, gdy zgadzają się na to wszystkie strony postępowania i nie zagraża to interesowi społecznemu.

Możesz złożyć wniosek o zawieszenie, gdy masz taką potrzebę. Na przykład musisz uzupełnić materiał dowodowy.

Zaletą zawieszenia postępowania jest zatrzymanie biegu terminów.


W trakcie zawieszenia postępowania twoja sprawa nie będzie rozstrzygana. Jeśli chciałbyś, aby postępowanie było znów prowadzone, złóż wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania. Dzięki temu organ prowadzący postępowanie rozstrzygnie twoją sprawę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek możesz złożyć w dowolnym czasie trwania postępowania – od jego rozpoczęcia, aż do zakończenia go decyzją ostateczną.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • biura terenowe ZUS
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • regionalne zarządy gospodarki wodnej
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest organ, który prowadzi twoje postępowanie.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zawieszenie postępowania

Dokumenty

Termin

Wniosek możesz złożyć w dowolnym czasie trwania postępowania – od jego rozpoczęcia, aż do zakończenia go decyzją ostateczną.

 1. Organ sprawdzi twój wniosek

Jeśli organ zauważy braki, poprosi cię o ich uzupełnienie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Pamiętaj, że jeśli ich nie uzupełnisz, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Jeśli nie jesteś jedyną stroną postępowania, organ zawiadomi pozostałe strony o twoim wniosku. Każda strona może się sprzeciwić zawieszeniu postępowania.

Organ sprawdzi czy:

 • podane we wniosku powody umożliwiają zawieszenie postępowania,
 • możesz składać taki wniosek – czy jesteś stroną postępowania,
 • zawieszenie postępowania nie zagraża interesowi społecznemu,
 • wniosek zawiera jednoznaczne żądanie zawieszenia postępowania.

 1. Otrzymasz postanowienie o zawieszeniu postępowania

Organ zawiadomi wszystkie strony o wydanym postanowieniu. Jeśli organ odrzuci twój wniosek, otrzymasz postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania lub odmowy jego zawieszenia możesz złożyć zażalenie. Na złożenie zażalenia masz 7 dni.

Warto wiedzieć

W czasie zawieszenia postępowania, organ może podejmować działania chroniące życie lub zdrowie ludzkie albo zapobiegające poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Zawieszenie postępowania zatrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jeśli w ciągu 3 lat od zawieszenia postępowania, żadna ze stron nie złoży wniosku o podjęcie postępowania, organ umorzy postępowanie.

Zawieszenie postępowania "z urzędu"

Organ może zawiesić postępowanie z urzędu w przypadku:

 

 • śmierci strony lub jednej ze stron, jeśli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe, lub
 • śmierci przedstawiciela ustawowego strony, lub
 • utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych, lub
 • gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Czy ta strona była przydatna?