Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Zmieniła się nazwa, siedziba, forma prawna lub osoba reprezentująca firmę w Polsce? Pamiętaj, że musisz poinformować ministra właściwego do spraw rozwoju o tych zmianach. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo musi zgłaszać Ministrowi Rozwoju i Technologii (minister właściwy ds. gospodarki):

 • wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych przedsiębiorcy zagranicznego objętych wpisem do rejestru dotyczące:
  • nazwy, siedziby, formy prawnej przedsiębiorcy zagranicznego,
  • przedmiotu głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
  • imienia, nazwiska osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
  • adresu siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • fakt rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego;
 • wszelkie informacje o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo lub utracie przez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Justyna Filipczuk tel.: (22) 411 94 44, Dariusz Domżalski tel.: (22) 411 94 41
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedstawicielstw

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek sporządzony przez przedsiębiorcę zagranicznego w języku polskim powinien zawierać informację o danych, które uległy zmianie, np.:

- nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;

- przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;

- imię, nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;

- adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Jeżeli dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą nie zawiera niezbędnych informacji w zakresie wskazania adresu siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasad reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazania osób uprawnionych do jego reprezentacji, wnioskodawca składa oddzielny dokument zawierający te informacje.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, imiona jej rodziców oraz numer dokumentu tożsamości, którym osoba ta posługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnienia przez osobę upoważnioną.

 • Wnioskodawca dołącza tylko te dokumenty, które potwierdzają dokonanie wnioskowanej zmiany.
 • Urzędowy odpis dokumentu potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy powinien być poświadczony przez apostille, jeżeli przedsiębiorca działa na terenie państwa będącego stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.
 • Dokumenty, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski: sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, lub przez tłumacza przysięgłego z państwa członkowskiego UE lub Szwajcarii.

Termin

W ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmian.

 1. Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna wniosku

Minister właściwy do spraw rozwoju  sprawdza, czy wnioskodawca poprawnie sporządził wniosek oraz dołączył niezbędne dokumenty.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed upływem tego terminu, może zostać przedłużony. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Minister właściwy do spraw rozwoju sprawdza, czy zgłoszone przez wnioskodawcę zmiany danych są zgodne z obowiązującym prawem.

 1. Zmiana wpisu w rejestrze przedstawicielstw i wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu

Po pozytywnej weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów, Minister Rozwoju i Technologii dokonuje zmiany wpisu przedstawicielstwa w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i z urzędu wydaje zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze przedstawicielstw. Zaświadczenie wysyłane jest do wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku, gdy wnioskodawca chciałby odebrać zaświadczenie osobiście, powinien zamieścić taką informację we wniosku. Odbiór osobisty (lub przez pełnomocnika) w siedzibie ministerstwa właściwego do spraw rozwoju jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie powiadomi Ministra Rozwoju i Technologii o zmianie stanu faktycznego i prawnego, a zmiana ma charakter istotny, minister wydaje decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, to możesz zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Jeśli nadal nie uzyskasz zmiany wpisu do rejestru, to możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem właściwego do spraw rozwoju. Masz na to 30 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję wydaną na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pamiętaj, że jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz z pominięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Skargę złóż za pośrednictwem właściwego do spraw rozwoju.

Warto wiedzieć

Minister Rozwoju i Technologii wydaje decyzję o wykreśleniu przedstawicielstwa z rejestru, jeżeli:

 • przedsiębiorca zagraniczny rażąco narusza prawo polskie,
 • nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, których adres wskazał w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa,
 • nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej,
 • działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej lub innemu nadrzędnemu interesowi publicznemu,
 • przedsiębiorca zagraniczny został wykreślony z rejestru wydającego dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego,
 • przedsiębiorca nie wykonuje obowiązku zgłoszenia zmian jego stanu faktycznego i prawnego, w zakresie danych objętych wpisem, a zmiana ma charakter istotny.

Czy ta strona była przydatna?