Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na rozbiórkę

Chcesz dokonać rozbiórki budynku albo innego obiektu budowlanego? Możesz potrzebować pozwolenia na rozbiórkę. Dowiedz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebujesz pozwolenia na rozbiórkę

Pozwolenia na rozbiórkę potrzebujesz, gdy chcesz rozebrać:

 • budynki i budowle wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ochroną konserwatorską
 • budynki i budowle o wysokości od 8 metrów i powyżej, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości
 • obiekty i urządzenia budowlane, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli podlegają ochronie jako zabytki, czyli są:
  • wpisane do rejestru zabytków
  • wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa
  • uznane za pomnik historii
  • znajdują się w parku kulturowym
  • podlegają ochronie konserwatorskiej (ochronie budynków, budowli, urządzeń budowlanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Pozwolenie na rozbiórkę jest również wymagane, jeśli chcesz dokonać rozbiórki części obiektu budowlanego wymienionego wyżej. Dokładny zakres rozbiórki przedstawiasz w "Opisie zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych" załączonym do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Jeśli chcesz dokonać rozbiórki, a następnie wybudować nowy obiekt budowlany, to od razu złóż wniosek o pozwolenie na budowę. We wniosku zaznacz, że planujesz budowę oraz rozbiórkę. W takim przypadku nie musisz składać odrębnie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę oraz wniosku o pozwolenia na budowę.

Rozbiórka zabytku

Zanim uzyskasz pozwolenie na rozbiórkę obiektu wpisanego do rejestru zabytków, musisz uzyskać decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu z rejestru zabytków.

W przypadku rozbiórki prowadzonej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków będziesz potrzebował pozwolenia na prowadzenie takich robót. Wyda ci je wojewódzki (albo miejski) konserwator zabytków.

W przypadku obiektów lub obszarów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, urząd przed wydaniem pozwolenia na rozbiórkę, uzgodni wniosek z wojewódzkim (albo miejskim) konserwatorem zabytków. Konserwator powinien zająć stanowisko w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Jeśli tego nie zrobi, uznaje się to za brak zastrzeżeń do wniosku.

Informacje o tym czy budynek podlega ochronie konserwatorskiej uzyskasz w urzędzie do którego składasz wniosek lub u konserwatora zabytków.

Organ administracji architektoniczno - budowlanej może żądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia.

Rozbiórka bez pozwolenia

Na niektóre roboty rozbiórkowe nie potrzebujesz pozwolenia - wystarczy zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Pozwolenie na rozbiórkę musisz uzyskać zanim rozpoczniesz rozbiórkę obiektu budowlanego.

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę jest wydawana na wniosek. Urząd nie rozpatrzy wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją zacząłeś. W tym przypadku rozbiórka zostanie uznana za samowolę budowlaną.

Wyjątkiem są roboty zabezpieczające i rozbiórkowe, które można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Jednak jak najszybciej musisz złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.


W większości przypadków wniosek złóż do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu.

Natomiast do urzędu wojewódzkiego złóż wniosek dotyczący obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;

 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust.1 lub ust. 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy,
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

W przypadku rozbiórki na terenie zakładu górniczego, wniosek o pozwolenie na rozbiórkę złóż do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego (który wydaje pozwolenia na rozbiórkę w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych):

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych
 • szybowych wież wyciągowych
 • budynków nadszybi
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce rozbiórki.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli dotyczy.

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku zawiera:

 •  imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • warunek polegający na obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy;
 • warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 3:
  • imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3,
  • dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy,
  • oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;
 • zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
 • niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
 • dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
 • podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli dotyczy.

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
 • niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeżli dotyczy.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się (w zależności od rodzaju działalności):

1) ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;

2) ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę i średnią ilość m3 na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

3) ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, oraz stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

4) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów charakteryzujących się okresową lub zmienną sezonowo działalnością, z wyszczególnieniem parametrów korzystania z wód w zróżnicowanych okresach działalności zakładu;

5) ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo, roczne wielkości dawek polewowych i terminy ich stosowania, numery i powierzchnie nawożonych działek;

6) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;

7) termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

8) miejsce poboru próbek ścieków;

9) prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

10) sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia wraz z terminami i warunkami ich utrzymywania oraz przepływy;

11) wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania oraz sposób odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

12) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;

13) tryb pracy elektrowni wodnej oraz jej parametry: Qinst, hinst, Ninst;

14) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;

15) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

16) przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego wód podziemnych (o których mowa w art. 68 ustawy Prawo wodne), jeżeli te mają zastosowanie;

17) powierzchnię całkowitą nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;

18) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

19) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3 na rok;

20) ilość wód opadowych i roztopowych oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3 na rok.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli dotyczy.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu lub jego kopię
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego 
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych 
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu
 • pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek
  dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń,
  uzgodnień, opinii i innych dokumentów – nie dotyczy to uzgodnień i opinii
  uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

W przypadku rozbiórki obiektów jądrowych dołącz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku rozbiórki metodą wybuchową dołącz dokumentację strzałową.

Jeśli na wniosku o pozwolenie na rozbiórkę nie zmieściły się wszystkie informacje (na przykład dotyczące innych inwestorów lub składanych załączników), to złóż informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę.


Nie musisz składać uzgodnień i opinii uzyskanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.


Projekt rozbiórki obiektu lub jego kopię dołącza się w zależności od potrzeb. Możesz sam zadecydować, czy dołączasz taki projekt. Pamiętaj jednak, że urząd może nakazać ci jego złożenie. Projekt powinna przygotować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Termin

Pozwolenie na rozbiórkę musisz uzyskać zanim rozpoczniesz rozbiórkę obiektu budowlanego.

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę jest wydawana na wniosek. Urząd nie rozpatrzy wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeśli już ją zacząłeś. W tym przypadku rozbiórka zostanie uznana za samowolę budowlaną.

Wyjątkiem są roboty zabezpieczające i rozbiórkowe, które można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Jednak jak najszybciej musisz złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

 1. Urząd sprawdzi, czy wniosek jest kompletny

Jeśli twój wniosek ma braki, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia otrzymania przez ciebie wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania, czyli nie załatwi twojej sprawy. Aby uzyskać pozwolenie będziesz musiał złożyć nowy wniosek.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Gdy nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie spowoduje zwrotu wniosku, jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Termin

Urząd powinien sprawdzić kompletność twojego wniosku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 1. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego

Nie zawsze sprawa o pozwolenie na rozbiórkę toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą, a urzędem. Urząd ustali strony postępowania administracyjnego. Stronami, oprócz ciebie będą: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, który chcesz rozebrać.

Ostatecznego ustalenia granic obszaru oddziaływania oraz stron postępowania dokona urząd. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym etapie postępowania. Urząd wyśle do stron zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd oceni, czy może wydać pozwolenie na rozbiórkę

Urząd dokona oceny na podstawie złożonych przez ciebie dokumentów. Przed wydaniem decyzji urząd zawiadomi wszystkie strony postępowania o zebraniu kompletu materiałów. Strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Również ty masz takie prawo. Jeśli jest ryzyko, że otrzymasz decyzję odmowną, to urząd wskaże ci zależne od ciebie warunki, których nie spełniłeś. Aby je spełnić możesz w terminie wyznaczonym przez urząd złożyć dodatkowe dokumenty.

Pamiętaj! Jeśli twój wniosek o pozwolenie na rozbiórkę dotyczy obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków – a ujętych w gminnej ewidencji zabytków – to urząd musi uzgodnić go z wojewódzkim (albo miejskim) konserwatorem zabytków. Konserwator ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Termin liczy się od doręczenia mu przez urząd wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Jeśli konserwator nie zrobi tego w terminie, urząd uzna, że nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

 1. Otrzymasz pozwolenie na rozbiórkę

Jeśli twój wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów, to urząd wyda ci decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. W zależności od rodzaju rozbieranych obiektów lub rodzaju metody rozbiórki, urząd może podać w treści decyzji warunki zabezpieczenia terenu rozbiórki lub prowadzenia robót rozbiórkowych. Gdy złożyłeś projekt rozbiórki to urząd wyda ci go wraz z pozwoleniem.

Decyzja podlega wykonaniu, jeżeli jest ostateczna (czyli upłynął termin 14 dni na wniesienie odwołania – licząc od dnia doręczenia decyzji wszystkim stronom), albo gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę nie ma terminu ważności.

Gdy urząd negatywnie oceni twój to wniosek, to otrzymasz decyzję o odmowie pozwolenia na rozbiórkę.

Dokumenty

 1. Otrzymasz dziennik rozbiórki

Nie musisz składać wniosku o wydanie dziennika rozbiórki. Jest on wydawany z urzędu. Urząd może chcieć, abyś zwrócił koszty związane z wydaniem dziennika. Wysokość takiej opłaty ustala urząd. Dziennik rozbiórki powinien być opieczętowany przez urząd.

Ponadto na jego stronie tytułowej urząd wpisuje: numer dziennika, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora, rodzaj i adres rozbiórki, numer i datę decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności za prowadzenie robót bez dopełnienia wymagań.

Na pierwszej stronie otrzymanego dziennika rozbiórki wpisz: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców, osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski. Podaj ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Termin

Dziennik rozbiórki otrzymasz w ciągu 3 dni, licząc od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę stała się wykonalna.

Ile zapłacisz

 • 36 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Opłatę skarbową zapłać składając wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na rozbiórkę. Wpłać ją na konto urzędu miasta w miejscowości, w której znajduje się starostwo lub urząd wojewódzki lub zapłać w kasie urzędu. Numer konta znajdziesz w internecie albo podadzą ci go w urzędzie. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urzędnik na złożonym przez ciebie wniosku sporządzi adnotację o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód uiszczenia opłaty z adnotacją o zapłacie opłaty.

Z obowiązku opłaty skarbowej zwolnione są między innymi jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz osoby, które przestawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo, to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji w sprawie pozwolenia na rozbiórkę (zarówno pozytywnej jak i negatywnej). Odwołanie złóż do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci wojewoda

Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie możesz złożyć ty – jako wnioskodawca, a także inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji urzędu.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej stanie się ostateczna.

Warto wiedzieć

Rozbiórka metodą strzałową

Jeśli rozbiórkę chcesz wykonać metodą strzałową, to na 7 dni przed ich planowanym rozpoczęciem, zawiadom o niej:

 • powiatowy nadzór budowlany
 • komendanta Policji właściwego dla miejsca rozbiórki
 • właścicieli lub zarządców sąsiednich nieruchomości
 • a także właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz straży gminnej albo miejskiej.

Kierownik rozbiórki

Rozbiórka obiektu budowlanego na podstawie pozwolenia na rozbiórkę musi być prowadzona przez kierownika rozbiórki. Ponadto, jeśli rozbiórka prowadzona jest metodą strzałową, to musi ona być prowadzona pod nadzorem kierownika robót strzałowych.

Organ architektoniczno - budowlany, ze względu na nieznaczny stopień skomplikowania robót budowlanych może w drodze decyzji wyłączyć obowiązek ustanowienia kierownika budowy.

Możesz jako inwestor ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, a także zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją. Pamiętaj, że ta sama osoba nie może być kierownikiem rozbiórki oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego

Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń

Na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajduje się Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych. Rejestr zawiera dane dotyczące wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym również pozwolenia na rozbiórkę) oraz zgłoszeń dotyczących budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Rejestr zawiera informacje o postępowaniach które są rozstrzygane przez właściwy organ w pierwszej instancji.

Prowadzenie rozbiórki bez pozwolenia

Wykonywanie robót rozbiórkowych budynku lub jego części zagrożone jest karą grzywny.

Czy ta strona była przydatna?