Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych? Musisz informować Dyrektora Generalnego KOWR o każdej zmianie danych wpisanych do rejestru. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru, wystąpienia następstwa prawnego, ustanowienia zarządu sukcesyjnego powiadom o tym fakcie organ rejestrowy

Zmiana danych wpisanych do rejestru

Jeśli jesteś przedsiębiorą wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych masz obowiązek zgłaszać zmianę danych wpisanych do rejestru DyrektorowiGeneralnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Dyrektor KOWR).

Jak uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych sprawdź na stronie internetowej KOWR.

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru masz obowiązek złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Następstwo prawne  

W przypadku:

 • śmierci przedsiębiorcy,
 • rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru,
 • zbycia całości lub części przedsiębiorstwa,
 • wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których nastąpiło następstwo prawne

Następca prawny przedsiębiorcy wpisanego do rejestru może złożyć- wniosek o zmianę wpisu oraz przeniesienie uprawnień wynikających z wpisu do rejestru, w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru z CEIDG albo z KRS.

Do wniosku o zmianę wpisu do rejestru dołącz dokument potwierdzający następstwo prawne oraz, jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa, pisemną zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu do rejestru.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Jeżeli zostałeś ustanowiony zarządcą sukcesyjnym dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, możesz złożyć wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”, wskazując imię i nazwisko zarządcy sukcesyjnego oraz jego numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada -w terminie miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

 • zmiana danych wpisanych do rejestru - 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych,
 • następstwo prawne - 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru z CEIDG lub KRS
 • ustanowienie zarządu sukcesyjnego -miesiąc od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Złóż wniosek na formularzu właściwym dla twojej sytuacji.

Jeśli działasz jako następca prawny przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, dołącz do wniosku dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego. Jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa dołącz również zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu do rejestru.

Potwierdzenie zapłacenia opłaty skarbowej dołącz do wniosku tylko jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia wykonywanej działalności regulowanej.

Termin

 • zmiana danych wpisanych do rejestru - 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych,
 • następstwo prawne - 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru z CEIDG lub KRS
 • ustanowienie zarządu sukcesyjnego -miesiąc od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego
 1. KOWR sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

Po wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych Dyrektor KOWR dokonuje weryfikacji wniosku. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów niezbędnych do jego rozpatrzenia, KOWR informuje o brakach i wzywa do ich uzupełnienia w terminie, nie krótszym niż 7 dni, a nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera adresu wnoszącego i nie można ustalić tego adresu na podstawie posiadanych danych, KOWR pozostawia wniosek bez rozpoznania.

 1. Dyrektor Generalny KOWR zmieni wpis w rejestrze

Jeżeli wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub po wezwaniu braki we wniosku zostały uzupełnione, Dyrektor Generalny KOWR zmieni twoje dane wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Termin

Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powinien zmienić dane w rejestrze w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku.

Ile zapłacisz

Opłatę skarbową płacisz tylko jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia wykonywanej działalności regulowanej.

 • 50% stawek określonych od wpisu – opłata skarbowa za zmianę wpisu polegającą na rozszerzeniu zakresu wykonywanej działalności regulowanej
 • 100% stawek określonych od wpisu – opłata skarbowa za zmianę wpisu polegającą na dodaniu kolejnego rodzaju działalności regulowanej.

Przeczytaj, jakie są stawki opłat za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Gdzie zapłacić: opłatę za zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie dokonania zmiany wpisu możesz złożyć odwołanie[WH1]  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR. Odwołanie musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie dokonana zmiany wpisu.


 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z art. 127 §3 kpa składa się w przypadku decyzji wydanych przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze.

Warto wiedzieć

Jaka jest sankcja za brak aktualizacji danych w rejestrze

Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku zgłaszania zmian danych objętych wpisem  podlega karze grzywny.

Jak wykreślić firmę z rejestru

Jeśli chcesz zakończyć działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, złóż do KOWR wniosek o wykreślenie twojej firmy z rejestru.

Przeczytaj, jak wykreślić firmę z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

 

Czy ta strona była przydatna?