Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Zmiana wpisu w rejestrze działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotami uprawnionymi do realizacji procedury są przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, którzy zostali wpisani do rejestru.

Organem, który prowadzi rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym samym, do tego organu należy wystąpić z wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

W rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych znajdują się następujące dane:
1) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6) data dokonania wpisu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Przedsiębiorca, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych wpisanych do rejestru, składa do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz wskazanie zakresu, w jakim dane zawarte w rejestrze powinny ulec zmianie, przy czym, jeżeli zmiana dotyczy określenia rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem lub określenia miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, wniosek ten powinien zawierać również oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku:
a)    przedsiębiorca posiada aktualne zaświadczenia:
–    o braku zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
–    o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za te przestępstwa,
–    komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych,
b)    przedsiębiorca posiada dokumenty wydane przez właściwe organy ochrony środowiska potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska,
c)    wobec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, określone w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych."

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

  1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Po wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu w rejestrze działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przechodzi do jego weryfikacji formalnej. Gdy wniosek o zmianę wpisu w rejestrze oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, wówczas organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Termin na dokonanie zmiany wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia uzupełnienia wniosku lub jego załączników. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały uzupełnione, nie ma przeszkód do dokonania zmian w treści wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

  1. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje zmiany treści wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o zmianę wpisu w rejestrze albo w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Termin

7 dni

  1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu zmiany treści wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o dokonaniu zmiany wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje te informacje niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane:

- firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- numer w rejestrze przedsiębiorców,

- określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem,

- określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej,

- data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania zmiany wpisu.

Ile zapłacisz

Jeśli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności należy uiścić 50% stawki określonej od wpisu. Jeżeli treścią zmiany wpisu jest kolejny rodzaj działalności, to należy uiścić 100% stawki określonej od wpisu. Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru w zakresie:
a) wyrobu napojów spirytusowych - 11 610 zł.
b) rozlewu napojów spirytusowych - 11 610 zł.
c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu - 1005 zł.

Opłata skarbowa nie dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o zmianę danych takich jak:
1) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) rodzaj i zakres działalności gospodarczej,
5) miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Informacje dotyczące wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, które mogą być również przydatne przy zmianie wpisu w rejestrze, znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Czy ta strona była przydatna?