Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych

Jesteś wpisany w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych? Jeżeli zmieniły się twoje dane pamiętaj, że musisz to zgłosić. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiot wpisany do rejestru producentów wyrobów tytoniowych musi zgłosić organowi prowadzącemu rejestr - Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmianę danych objętych wpisem do rejestru.

Wpisowi do rejestru producentów wyrobów tytoniowych podlegają następujące dane:

  • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem
  • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
  • data dokonania wpisu.

Rejestr producentów wyrobów tytoniowych jest jawny i udostępniany na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o zmianę wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Wniosek o zmianę danych w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych złóż w formie pisemnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który prowadzi rejestr.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych zawiera następujące dane:
1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)   numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)   określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
5)   wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6)   oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
    a)  nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
    b)  nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
  c)  posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:
"Oświadczam, że:
1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych są kompletne i zgodne z prawdą;
2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.".
Dodatkowo oświadczenie zawiera:
1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

  1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Po wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. Gdy wniosek o zmianę wpisu w rejestrze nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, wówczas organ wzywa do usunięcia braków formalnych. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia uzupełnienia wniosku lub jego załączników. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

  1. Urząd dokona zmiany wpisu w rejestrze

Jeżeli wniosek spełnia wymogi ustawowe lub po wezwaniu braki formalne zostały uzupełnione Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje zmiany wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych w terminie 7 dni od dnia złożenia lub uzupełnienia wniosku.

Termin

7 dni

  1. Urząd wyda zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda ci zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.  

Minister przekazuje informację o wpisie do rejestru producentów wyrobów tytoniowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. CEIDG udostępni informację o wpisie twojej firmy nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania zmiany wpisu.

Ile zapłacisz

50% stawki wpisu do rejestru - opłata skarbowa od dokonania zmiany wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych polegająca na rozszerzeniu zakresu działalności.

Opłata skarbowa od wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych wynosi 11 610 zł.

Nie wnosisz opłaty jeżeli ubiegasz się o zmianę:
1)   firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;
2)   numeru w rejestrze przedsiębiorców;
3)   numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Opłatę za dokonanie zmiany treści wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie dokonania zmiany wpisu możesz zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie dokonana zmiay wpisu.

Warto wiedzieć

Brak zmiany wpisu

Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Wpis i wykreślenie z rejestru

Dowiedz się jak złożyć wniosek o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na produkcji wyrobów tytoniowych musisz złożyć wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Informacje dotyczące wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, które mogą być również przydatne w procedurze zmiany treści wpisu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ta strona była przydatna?