Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru producentów wyrobów tytoniowych? Musisz informować Dyrektora Generalnego KOWR o każdej zmianie danych wpisanych do rejestru. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś przedsiębiorą wpisanym do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, masz obowiązek informować Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jeśli zmienią się dane twojej firmy wpisane do rejestru.

Dotyczy to przede wszystkim:

 • nazwy, siedziby i adresu twojej firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • rodzaju i zakresu działalności objętej wpisem
 • miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, może złożyć także następca prawny przedsiębiorcy wpisanego do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Złóż wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, jako następca prawny, w przypadku:

 • śmierci przedsiębiorcy
 • rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru
 • zbycia całości lub części przedsiębiorstwa
 • wystąpienia innego zdarzenia prawnego, które spowodowało następstwo prawne.

Jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru, zarządca może złożyć do Dyrektora KOWR wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru poprzez dodanie do nazwy przedsiębiorcy oznaczenia „w spadku”.

Przejdź do strony KOWR, jeśli chcesz:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Jeśli zmienią się dane twojej firmy wpisane do rejestru, złóż wniosek o zmianę wpisu, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Jeśli składasz wniosek o zmianę wpisu jako:

 • następca prawny przedsiębiorcy wpisanego do rejestru – zrób to w ciągu 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru z CEIDG lub KRS
 • zarządca sukcesyjny – zrób to w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP KOWR. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Złóż wniosek na formularzu właściwym dla twojej sytuacji.

Jeśli działasz jako następca prawny przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, dołącz do wniosku dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego. Jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa dołącz również zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu do rejestru.

Potwierdzenie zapłacenia opłaty skarbowej dołącz do wniosku tylko jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia wykonywanej działalności regulowanej.

Termin

Jeśli zmienią się dane twojej firmy wpisane do rejestru, złóż wniosek o zmianę wpisu, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Jeśli składasz wniosek o zmianę wpisu jako:

 • następca prawny przedsiębiorcy wpisanego do rejestru – zrób to w ciągu 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru z CEIDG lub KRS
 • zarządca sukcesyjny – zrób to w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
 1. KOWR sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

Jeśli weryfikacja wykaże, że wniosek ma braki (na przykład nie wpłacono opłaty skarbowej albo nie dołączono wymaganych załączników), Dyrektor Generalny KOWR wezwie twoją firmę do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, wniosek nie zostanie rozpoznany.

 1. Dyrektor Generalny KOWR zmieni wpis twojej firmy w rejestrze

Jeśli twój wniosek będzie kompletny oraz prawidłowo opłacony, Dyrektor Generalny KOWR zaktualizuje wpis do rejestru zgodnie z wnioskiem.

Po dokonaniu aktualizacji, Dyrektor Generalny KOWR wyda twojej firmie zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Dyrektor Generalny KOWR przekaże do CEIDG informację o wpisie twojej firmy do rejestru producentów wyrobów tytoniowych. CEIDG udostępni informację o wpisie twojej firmy nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania

Termin

W ciągu 7 dni od otrzymania przez KOWR kompletnego wniosku

Ile zapłacisz

 • 50% stawki wpisu do rejestru - treścią zmiany wpisu jest zakresu wykonywanej działalności regulowanej
 • 100% stawek określonych od wpisu - jeżeli treścią zmiany wpisu jest kolejny rodzaj działalności.

Opłatę za dokonanie zmiany treści wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

W przypadku decyzji o odmowie dokonania zmiany wpisu możesz złożyć odwołanie[WH1]  do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR.


Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z art. 127 §3 kpa składa się w przypadku decyzji wydanych przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze.

Warto wiedzieć

Jaka jest sankcja za brak aktualizacji danych w rejestrze

Przedsiębiorca, który nie zgłasza zmian danych objętych wpisem do rejestru podlega karze grzywny.

Jak wykreślić firmę z rejestru

Jeśli chcesz zakończyć działalność w zakresie produkcji wyrobów tytoniowych, złóż do KOWR wniosek o wykreślenie twojej firmy z rejestru.

Przeczytaj, jak wykreślić firmę z rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Czy ta strona była przydatna?