Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

Chcesz przedłużyć okres zawieszenia wykonywania działalności turystycznej? Masz wpis w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych? Złóż zawiadomienie o przedłużeniu okresu zawieszenia do marszałka województwa prowadzącego rejestr. Jak to zrobić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Okres zwieszenia działalności

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony. To znaczy, że taki przedsiębiorca ma prawo do przedłużenia zawieszenia działalności bezterminowo (bez konieczności podawania daty końcowej).

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może przedłużyć zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej maksymalnie do 24 miesięcy.

Warunki zawieszenia działalności turystycznej

Warunkiem zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę turystycznego jest:

 • niezatrudnianie pracowników (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim)
 • wywiązanie się przedsiębiorcy turystycznego z obowiązków wynikających z umów zawartych z podróżnymi w okresie przed zawieszeniem działalności

 

Ułatwienia w okresie zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia działalności turystycznej jesteś zwolniony m.in. z obowiązku:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż w terminie 7 dni od dnia przedłużenia zawieszenia albo ujawnienia informacji o przedłużeniu zawieszenia działalności w CEIDG lub KRS (jeśli pierwotne zawieszenie było na czas określony).

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o przedłużeniu zawieszenia

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać:

 • nazwę i adres siedziby przedsiębiorcy turystycznego,
 • numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa,
 • termin zawieszenia.

Termin

Zawiadomienie złóż w terminie 7 dni od dnia przedłużenia zawieszenia albo ujawnienia informacji o przedłużeniu zawieszenia działalności w CEIDG lub KRS (jeśli pierwotne zawieszenie było na czas określony).

 1. Zmiana wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Marszałek województwa prowadzący rejestr odnotowuje datę wpłynięcia zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia działalności oraz zamieszcza informacje o nowym terminie zwieszenia w rejestrze.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia dokumentów w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w związku przedłużeniem zawieszenia działalności

W księdze ewidencyjnej przedsiębiorcy, w dziale trzecim, zamieszczane są informacje o zawieszeniu wykonywania działalności przedsiębiorcy turystycznego oraz o terminie zawieszenia. Ewidencja przedsiębiorców turystycznych jest jawna. Wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcy turystycznym wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, uzyskany z systemu  teleinformatycznego ma moc równą zaświadczeniu wydawanemu przez marszałka województwa.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Zabezpieczenia finansowe w okresie zawieszenia działalności

Jeśli zawiadomisz marszałka województwa o zawieszeniu wykonywania działalności, to nie musisz składać marszałkowi województwa oryginału lub poświadczonej kopii posiadanego zabezpieczenia finansowego.

Pamiętaj, jeśli po okresie zawieszenia chcesz wznowić działalność, musisz posiadać aktualne i odpowiednie dla rodzaju i zakresu wznawianej działalności, zabezpieczenie finansowe.

Gdzie szukać informacji o przedsiębiorcach turystycznych

 

Aktualne informacje o przedsiębiorcach turystycznych (w tym o statusie działalności) można znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Czy ta strona była przydatna?