Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

Chcesz wznowić zawieszoną na jakiś czas działalność turystyczną? Masz wpis w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych? Złóż zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności do marszałka województwa prowadzącego rejestr. Jak to zrobić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca turystyczny, który po upływie okresu zawieszenia działalności postanowił wznowić działalność organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych musi w terminie 7 dni od dnia wznowienia zawiadomić o tym marszałka województwa prowadzącego rejestr.

Zabezpieczenia finansowe

Jeśli w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca turystyczny nie posiadał aktualnych (ważnych) umów dotyczących zabezpieczenia finansowego, to wraz z wnioskiem o wznowienie działalności musi przedłożyć marszałkowi aktualne, odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej działalności, dokumenty zabezpieczenia finansowego ważne po dacie wznowienia.

Konsekwencje braku zawiadomienia o wznowieniu działalności

Jeśli po upływie okresu zawieszenia nie zawiadomisz o tym marszałka województwa prowadzącego rejestr, zostaniesz z urzędu wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż w terminie 7 dni od dnia wznowienia działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

Wysokość zabezpieczenia finansowego, które musisz dołączyć zależy m.in. od:

 • zakresu terytorialnego
 • rodzaju wykorzystywanego środka transportu
 • wysokości i terminów wpłat i przedwpłat przyjmowanych od klientów

W rozporządzeniach Ministra Rozwoju i Finansów znajdziesz:

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać:

 • nazwę i adres siedziby przedsiębiorcy turystycznego,
 • numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa,
 • termin wznowienia wykonywania działalności.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór gwarancji bankowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

"Oświadczam, że imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne będę wykonywał wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy."

Dokumenty zabezpieczenia finansowego

Do wniosku dołącz oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza) jednego z dokumentów:

 • umowa gwarancji bankowej
 • umowa gwarancji ubezpieczeniowej
 • umowa ubezpieczenia na rzecz podróżnych
 • umowa o turystyczny rachunek powierniczy

Dokumenty zabezpieczenia finansowego muszą być ważne po dacie wznowienia działalności przez przedsiębiorcą turystycznego.

Usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Polski

Jeśli zamierzasz wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Polski, a wszelkie wpłaty klientów za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy, to złóż odpowiednie oświadczenie. Nie musisz wtedy posiadać innych zabezpieczeń finansowych.

Dokumenty w językach obcych

Jeśli przedkładane przez ciebie dokumenty zabezpieczenia finansowego są w języku obcym, to dołącz do wniosku ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to także przedkładania kolejnych dokumentów zabezpieczenia finansowego w trakcie prowadzenia działalności.

Termin

Zawiadomienie złóż w terminie 7 dni od dnia wznowienia działalności.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

W szczególności urząd sprawdza, czy rodzaj, zakres i wysokość kwoty zabezpieczenia finansowego, odpowiada minimalnym wysokościom sum gwarancji lub ubezpieczenia.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia dokumentów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana lub urząd rozpatrzy sprawę na podstawie posiadanych dokumentów.

 1. Zmiana wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w związku ze wznowieniem działalności

Marszałek województwa prowadzący rejestr odnotowuje datę wpłynięcia zawiadomienia o wznowieniu wykonywania działalności oraz aktualizuje w rejestrze informacje o działalności przedsiębiorcy turystycznego.

Rejestr jest jawny, z wyjątkiem adresu zamieszkania (jeżeli jest on inny niż adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza), adresu e-mail i numeru telefonu. Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do rejestru przez złożenie zapytania w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców turystycznych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych o zawiera następujące dane:

1) firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli posiada;

3) określenie rodzaju działalności;

4) określenie zakresu terytorialnego wykonywanej działalności;

5) wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;

Zaświadczenie nie zawiera adresu zamieszkania jeśli jest on inny niż adres wykonywania działalności gospodarczej

 1. Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w związku ze wznowieniem działalności

W księdze ewidencyjnej przedsiębiorcy, w dziale trzecim, zamieszczane są informacje o wznowieniu wykonywania działalności przedsiębiorcy turystycznego oraz o terminie wznowienia. Przedsiębiorca turystyczny otrzymuje ponownie status działalności - "Aktywna". Ewidencja przedsiębiorców turystycznych jest jawna. Ewidencja zawiera informacje o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych przez marszałków do rejestru, w tym m.in. o:

 • zakresie terytorialnym wykonywanej działalności
 • formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego
 • terminach i wysokości przedpłat przyjmowanych przez przedsiębiorcę turystycznego od podróżnych
 • decyzjach administracyjnych związanych z wykreśleniem, zawieszeniem, przedłużeniem zawieszenia wykonywania działalności przez przedsiębiorcę turystycznego
 • wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na okres 3 lat
 • niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego
 • wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru

Wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcy turystycznym wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, uzyskany z  systemu  teleinformatycznego ma moc równą zaświadczeniu wydawanemu przez marszałka województwa.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie wznowienia działalności to możesz złożyć odwołanie do Ministra Sportu i Technilogii. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem marszałka województwa, który ją wydał.

Warto wiedzieć

Zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Jeśli potrzebujesz zaświadczenie o wpisie do rejestru, musisz złożyć osobny wniosek do marszałka województwa. Otrzymasz je w formie papierowej lub elektronicznej. Jednak nie musisz tego robić. W każdej chwili możesz wygenerować aktualne informacje dotyczące twojej firmy z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Uzyskany z systemu teleinformatycznego wydruk ma moc równą zaświadczeniu wydawanemu przez marszałka województwa, jeżeli zawiera:

 • adres strony internetowej, na której zamieszczane są aktualne informacje o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do ewidencji
 • identyfikator potwierdzający:
  • sporządzenie tego wydruku przy użyciu funkcjonalności systemu obsługującego ewidencję
  • prawdziwość danych zawartych w tym wydruku w czasie jego sporządzenia

Obowiązki przedsiębiorcy turystycznego w trakcie wykonywania działalności

W trakcie wykonywania działalności masz m.in. obowiązek:

Jeśli nie spełnisz tych obowiązków, to w sposób rażący naruszysz warunki wykonywania działalności, co może doprowadzić do tego, że urząd zakaże ci jej wykonywania.

Zmiany w CEIDG albo KRS

Jako przedsiębiorca turystyczny wpisany do rejestru masz obowiązek zawiadomienia marszałka województwa, prowadzącego rejestr, o zmianach twojego wpisu w CEIDG albo KRS, jeśli:

 • zawiesisz działalność
 • przedłużysz okres zawieszenia działalności
 • wznowisz wykonywanie działalności po okresie zawieszenia

Jeśli o tych zdarzeniach nie zawiadomisz marszałka województwa w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia w CEIDG albo KRS, zostaniesz wykreślony z urzędu z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Czy ta strona była przydatna?