Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na umieszczenie reklam na zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Jesteś właścicielem zabytku i planujesz umieścić na nim urządzenia techniczne lub tablice reklamowe? Musisz najpierw uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie pozwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jedną z form ochrony zabytków w Polsce jest wpisanie zabytku do rejestru zabytków, który na terenie danego województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków wiąże się dla właściciela nieruchomości z licznymi zadaniami i obowiązkami związanymi z utrzymaniem zabytkowego obiektu i zachowaniem jego wartości. Zagospodarowanie takiej zabytkowej nieruchomości, w tym umieszczenie na zabytku tzw. reklam (urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, napisów, banerów) może odbywać się jedynie w ograniczonym zakresie i pod nadzorem służb konserwatorskich, które na takie prace muszą wydać odpowiednie pozwolenie.

Kto może wystąpić o wydanie pozwolenia

Wniosek o pozwolenie może złożyć osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku (np. własność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd) albo inne prawo do korzystania z zabytku (np. najem, dzierżawa, użyczenie) – pod warunkiem zgody właściciela.

Co wymaga uzyskania pozwolenia

Musisz posiadać pozwolenie konserwatora zabytków jeśli chcesz na zabytku umieścić (zamontować):

 • tablice reklamowe do ekspozycji reklamy wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami
 • banery reklamowe
 • napisy
 • reklamy naklejane na okna budynków
 • reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy
 • tablice świetlne

Urządzenia techniczne, tablice reklamowe, urządzenia reklamowe, ogólnie nazywamy "urządzeniami technicznymi".

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem robót.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

Wniosek złóż do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków, właściwego dla miejsca położenia zabytku.

Część wojewódzkich konserwatorów zabytków przekazało uprawnienia do wydawania pozwoleń miejskim, powiatowym lub gminnym konserwatorom zabytków.

Zanim złożysz wniosek, upewnij się, który urząd jest właściwy do załatwienia twojej sprawy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się zabytek.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
 • wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku wpisanego do rejestru zabytków tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów;
 • wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku wpisanego do rejestru zabytków urządzeń technicznych, jeśli umieszczenie urządzeń technicznych na zabytku jest tymczasowe.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów powinien zawierać m.in.:

 • adres zabytku,
 • zakres prac (szczególnie zakres ingerencji w substancję zabytkową obiektu związaną z montażem urządzeń reklamowych),
 • informację odnośnie materiału z jakiego wykonane będzie urządzenie, jego kolorystykę oraz wymiary,
 • rodzaj montażu,
 • przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac oraz jego uzasadnienie.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku złóż tylko wtedy, gdy chcesz uzyskać pozwolenie na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów na zabytku ruchomym.

Zapytaj konserwatora zabytków, do którego składasz wniosek, czy nie są potrzebne jeszcze inne dokumenty.

Termin

Przed rozpoczęciem robót.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.
Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.
Urząd zawiadomi cię, że twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana jeśli w wyznaczonym terminie:

 • nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków we wniosku,
 • nie dołączysz do wniosku dowodu zapłaty opłaty skarbowej,

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz napisów

Jeśli twój wniosek spełnia wymagania, urząd wyda decyzję o udzieleniu ci pozwolenia. Pamiętaj, że pozwolenie może określać dodatkowe warunki i obowiązki, które musisz spełnić.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • zakres i sposób prowadzenia wskazanego w pozwoleniu umieszczania na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu usunięcia z zabytku tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów;

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów;

4) podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Ile zapłacisz

 • 82 zł - opłata za wydanie pozwolenia (jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej)

Opłatę wpłać na konto urzędu miasta, w którym znajduje się właściwy miejscowo wojewódzki urząd ochrony zabytków. Numer konta sprawdź na stronie internetowej wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków z siedzibą w Poznaniu, to opłatę za pełnomocnictwo zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem konserwatora zabytków, który wydał decyzję do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Kary za brak pozwolenia na reklamy na zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewidują kary (ograniczenia wolności albo grzywny) za brak pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na reklamę.
 • Pamiętaj, że uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na umieszczenie na zabytku nośnika reklamy nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Brak pozwolenia na budowę to samowola budowlana. Legalizacja samowoli to dodatkowe opłaty z tego tytułu.
 • Urządzenia techniczne - reklamy umieszczone bez pozwolenia na zabytku mogą zostać przejęte przez urząd.
 • Za zniszczenie lub uszkodzenie zabytku możesz być ukarany pozbawieniem wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Wznowienie postępowania przez urząd

Urząd może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia na umieszczanie reklam na zabytku, a następnie pozwolenie to może zostać cofnięte lub zmienione. Dotyczy to przypadków, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Wstrzymanie robót

Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję o wstrzymaniu wykonywanych bez jego pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu działań przy zabytku wpisanym do rejestru. Decyzja taka wygasa jeśli konserwator zabytków w ciągu 2 miesięcy nie podejmie decyzji:

 • nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu
 • nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych robót
 • nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu
 • zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań

Czy ta strona była przydatna?