Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego i chcesz rozpocząć jego użytkowanie? Musisz najpierw uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest pozwolenie na użytkowanie

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie pozwoli ci na legalne korzystanie z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Bez takiego pozwolenia nie możesz użytkować budynku, na przykład mieszkać w nim.

Jakie inwestycje wymagają pozwolenia na użytkowanie

Potrzebujesz pozwolenia na użytkowanie dla obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.

Jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę, to informację o tym, czy potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie znajdziesz w tym pozwoleniu. Ale nawet gdy urząd nie wpisał takiej informacji do pozwolenia na budowę, to nie zwalnia to ciebie z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie – jeśli wynika to z przepisów.

Jakie obiekty budowlane wymagają pozwolenia na użytkowanie

Prawo budowlane dzieli obiekty budowlane na kategorie. Tylko niektóre kategorie obiektów wymagają pozwolenia na użytkowanie. Są to:

 • kategoria V – obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie
 • kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
 • kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria
 • kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze
 • kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych
 • kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne
 • kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
 • kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
 • kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne
 • kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, budynki dworcowe, garaże powyżej pięciu stanowisk (w przypadku zamiaru użytkowania: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży od dwóch do pięciu stanowisk złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy)
 • kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, budynki służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów magazynowych: budynków składowych, chłodni, hangarów i wiat; budynków kolejowych: nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowni, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy)
 • kategoria XX – stacje paliw
 • kategoria XXII – składowiska odpadów (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania: placów składowych, postojowych oraz parkingów, złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy)
 • kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania stawów rybnych złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy)
 • kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, kanały, śluzy żeglowne (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek, ostróg brzegowych i rowów melioracyjnych złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy)
 • kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
 • kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych
 • kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Pamiętaj! Jeśli jesteś inwestorem, możesz złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji.

Kiedy odbiór częściowy

Jeśli chcesz przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, to złóż wniosek o pozwolenie na użytkowanie części obiektu. Jest to tak zwany odbiór częściowy. Zasada ta dotyczy również odbioru częściowego obiektu budowlanego, którego użytkowanie w całości wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, na przykład budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jakie są uproszczenia w związku ze stanem epidemii 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na terytorium Polski z powodu COVID-19, obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie został zawieszony, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie - jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - są traktowane jak zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie musisz złożyć odpowiednio wcześniej, gdyż użytkowanie obiektu budowlanego możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.

Przed złożeniem wniosku zawiadom o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:

Służby te powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, uznaj to za brak sprzeciwu lub uwag. Sporządź oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Dołącz je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Wniosek możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budownictwo.


Jeżeli pozwolenie na budowę wydało ci starostwo (albo urząd miasta na prawach powiatu) to wniosek o pozwolenie na użytkowanie złóż do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Natomiast, jeśli twoje pozwolenie na budowę wydał urząd wojewódzki, to wniosek o pozwolenie na użytkowanie złóż do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

We wniosku zaznacz, czy występujesz o odbiór całkowity czy częściowy.

Wniosek może obejmować:

 • obiekt budowlany lub jego część
 • niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przykładowy wzór wniosku przygotował Punkt Kontaktowy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Protokół badań i sprawdzeń obejmuje przegląd instalacji wewnętrznych i przyłączy dokonany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokumentacja geodezyjna powinna zawierać:

 • wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 • informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dodatkowe informacje o załącznikach

Projekt techniczny powinien uwzględniać wprowadzone do niego zmiany.

Jeśli podczas wykonywania robót budowlanych, zostały wprowadzone zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę - do wniosku musisz dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład wyżej wymienionej dokumentacji, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis tych zmian.

Oświadczenie kierownika budowy powinno dotyczyć:

 • zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
 • doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, załącz do wniosku, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Protokoły badań i sprawdzeń powinny dotyczyć:

 • przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby
 • urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym

Dokumentacja geodezyjna powinna zawierać wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienie zarządcy drogi dołącz do wniosku w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

Jeśli nie chcesz przekazać nadzorowi budowlanemu oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku nadzór dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty na złożonym przez ciebie wniosku. Natomiast tobie zwróci dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja nadzoru budowlanego o zapłacie opłaty.

Termin

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie musisz złożyć odpowiednio wcześniej, gdyż użytkowanie obiektu budowlanego możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.

Przed złożeniem wniosku zawiadom o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:

Służby te powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, uznaj to za brak sprzeciwu lub uwag. Sporządź oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Dołącz je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

 1. Nadzór budowlany sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli złożone przez ciebie dokumenty są niekompletne lub posiadają braki, to nadzór budowlany wezwie cię do ich uzupełnienia. Nadzór poda ci termin, w którym masz to zrobić. Jeżeli nie zrobisz tego w terminie, to nadzór budowlany odmówi ci wydania pozwolenia na użytkowanie.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na użytkowanie lub za pełnomocnictwo, nadzór wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, nadzór budowlany zwróci ci wniosek.

 1. Zawiadomienie o terminie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego

Dokumenty

Termin

Twój wniosek jest jednocześnie wezwaniem nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Nadzór powinien zawiadomić cię o planowanej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

Kontrola jest dokonywana w zakresie zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym.

 1. Obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego

Kontrolę przeprowadzi upoważniony i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane pracownik nadzoru budowlanego. Będąc inwestorem masz obowiązek uczestniczyć w kontroli w wyznaczonym terminie. Również twój kierownik budowy powinien być obecny podczas kontroli.

W trakcie kontroli nadzór budowalny sprawdza:

 • zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu
 • zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym, w zakresie:
  • charakterystycznych parametrów technicznych w zakresie powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
  • wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego
  • geometrii dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)
  • wykonania urządzeń budowlanych
  • wykonania instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
  • możliwości korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne i starsze w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego
 • spełnianie warunków wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
 • wykonanie obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – jeśli urząd nakazał ci to w pozwoleniu na budowę i upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu
 • uporządkowanie terenu budowy.

Nadzór po przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden jak najszybciej przekaże tobie (jako inwestorowi), drugi przekazuje organowi nadzoru budowlanego wyższego stopnia, a trzeci pozostawi w swoich aktach.

Pamiętaj! Protokół musisz przechowywać przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

Protokół powinien zawierać:

 • imię, nazwisko osób uczestniczących w kontroli, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, jeżeli ich posiadanie jest wymagane
 • adres i kategorię obiektu budowlanego
 • informacje niezbędne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli
 • ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektem budowlanym.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

Nadzór budowlany powinien wykonać obowiązkową kontrolę obiektu budowlanego w terminie 21 dni od złożenia przez ciebie wniosku (albo od dnia jego uzupełnienia).

 1. Otrzymasz pozwolenie na użytkowanie

Po pozytywnie zakończonej kontroli obiektu budowlanego, nadzór budowlany wyda ci decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Jednocześnie zwróci ci:

 • oryginał dziennika budowy
 • protokoły badań i sprawdzeń
 • dokumentację geodezyjną.

Decyzja pozwoli ci na legalne użytkowanie obiektu budowlanego.

Nadzór budowlany może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). W wydanej decyzji nadzór może podać ci termin wykonania tych robót.

W decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nadzór budowlany może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego. Może też uzależnić użytkowanie od wykonania przez ciebie określonych robót budowlanych. Nadzór poda ci w decyzji termin, w którym masz je wykonać.

Pamiętaj, że będziesz musiał zawiadomić nadzór budowlany o zakończeniu robót budowlanych, które nadzór nakazał ci wykonać w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jeśli w trakcie obowiązkowej kontroli nadzór budowlany stwierdzi nieprawidłowości, to nałoży na ciebie karę. Otrzymasz ją w drodze postanowienia, na które możesz złożyć zażalenie. Wysokość kary stanowi iloczyn stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Naliczana jest ona za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę zapłać w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Możesz uregulować ją w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub wpłacić na rachunek bankowy tego urzędu. Jeżeli nie wpłacisz kary w terminie, to zostanie ona ściągnięta w postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucję przeprowadza wojewoda. Nałożenie kary skutkuje wydaniem ci decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie. W tej sytuacji nadzór budowlany rozpocznie postępowanie naprawcze.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

25% stawki opłaty za pozwolenie na budowę danego obiektu budowlanego – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na użytkowanie

Wysokość opłaty skarbowej jest skorelowana z wysokością opłat skarbowych pobieranych od pozwolenia na budowę dla danego obiektu budowlanego. Dla poszczególnych obiektów opłata za pozwolenie na użytkowanie wynosi:

 • dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł
 • dla budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł
 • dla innego budynku – 12 zł
 • dla studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5 zł
 • dla budowli związanych z produkcją rolną – 28 zł
 • dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 535,75 zł
 • dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 26,25 zł
 • dla innych budowli – 38,75 zł
 • dla urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł

Jeśli pozwolenie na użytkowanie dotyczy przebudowy albo remontu to płacisz 50% tych kwot.

Nie płacisz opłaty skarbowej za pozwolenie na użytkowanie:

 • dotyczące budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
 • budynków budownictwa mieszkaniowego

Jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej (na przykład mieszkalna oraz usługowa), to przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględniasz powierzchni części mieszkalnej w tym budynku.

Gdy pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, to zsumuj opłaty za każdy obiekt.

Z opłaty są zwolnione: rganizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli wniosek składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego to opłatę za wniosek o pozwolenie na użytkowanie musisz zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.


17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Odwołanie od decyzji

Możesz odwołać się zarówno od decyzji zezwalającej na użytkowanie, jak i odmawiającej ci zgody na użytkowanie. Odwołanie złóż do:

 • wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Odwołanie złóż za pośrednictwem tego nadzoru budowlanego, który wydał ci decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie może złożyć wyłącznie inwestor.

Zażalenie na postanowienie wydane po kontroli obiektu

Możesz złożyć zażalenie na postanowienie nakładające ci karę za nieprawidłowości wykazane w protokole sporządzonym po obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego. Masz na to 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz postanowienie. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia (analogicznie jak w przypadku odwołania od decyzji). Zażalenie złóż za pośrednictwem organu nadzoru budowlanego, który wydał ci postanowienie.

Warto wiedzieć

Komu trzeba przekazać dokumentację budowy

Jeśli jesteś inwestorem, to oddając obiekt budowlany do użytkowania przekaż jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. W razie potrzeby przekaż również instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Kto musi prowadzić książkę obiektu budowlanego

W przypadku obiektu budowlanego, do którego użytkowania jest wymagana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie jego właściciel lub zarządca w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma obowiązek założyć książkę obiektu budowlanego.

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje budynków:

 • mieszkalnych jednorodzinnych
 • garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej.

Książkę obiektu budowlanego zakłada się i prowadzi w postaci elektronicznej w systemie c-KOB.

Co po legalizacji samowoli budowlanej lub po postępowaniu naprawczym

Musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie, jeśli obowiązek taki wynika z otrzymanej przez ciebie:

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, albo
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego (wydawanej jeśli już zakończyłeś budowę).

Decyzje te wydawane są po legalizacji samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych albo po postępowaniu naprawczym. W przypadku postępowania naprawczego pozwolenia na użytkowanie nie musisz uzyskać, jeśli wykonywałeś roboty budowlane inne niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części.

Jaka jest kara za użytkowanie obiektu bez pozwolenia

Jeśli zaczniesz użytkować obiekt budowlany bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, grozi ci kara. Wymierza ją nadzór budowlany. Wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorię obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu znajdziesz w załączniku do ustawy Prawo budowlane. 

Na przykład za użytkowanie bez pozwolenia budynku handlowego o kubaturze poniżej 2500 m3 zapłacisz 75 000 zł kary, liczonej w następujący sposób:

 • iloczyn stawki (s): 500 zł
 • współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) dla budynku handlowego: 15
 • współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) dla budynku handlowego o kubaturze poniżej 2500 m3: 1,0

Kara wynosi dziesięciokrotność iloczynu powyżej podanych czynników, czyli 10 x 500 x 15 x 1,0 = 75 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?