Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na użytkowanie

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego i chcesz rozpocząć jego użytkowanie? Musisz najpierw uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie inwestycje wymagają pozwolenia na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie jest potrzebne w przypadku obiektów budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.

Jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę, to informację o tym, czy potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie znajdziesz w tym pozwoleniu. Ale nawet gdy urząd nie wpisał takiej informacji do pozwolenia na budowę, to nie zwalnia to ciebie z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie – jeśli wynika to z przepisów.

Obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na użytkowanie

 • kategoria V – obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie
 • kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych
 • kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria
 • kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze
 • kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych
 • kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne
 • kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
 • kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny
 • kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne
 • kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, budynki dworcowe, garaże powyżej pięciu stanowisk (w przypadku zamiaru użytkowania: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży od dwóch do pięciu stanowisk złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy) - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie
 • kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, budynki służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów magazynowych: budynków składowych, chłodni, hangarów i wiat; budynków kolejowych: nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowni, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy) - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego
 • kategoria XX – stacje paliw
 • kategoria XXII – składowiska odpadów(w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania: placów składowych, postojowych oraz parkingów, złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy)
 • kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania stawów rybnych złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy) - z wyjątkiem stawów rybnych
 • kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, kanały, śluzy żeglowne (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek, ostróg brzegowych i rowów melioracyjnych złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy) - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych
 • kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele
 • kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych
 • kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Decyzja może obejmować:

 • obiekt budowlany lub jego część
 • niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy.

Odbiór częściowy

Jeśli chcesz przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, to złóż wniosek o pozwolenie na użytkowanie części obiektu. Jest to tak zwany odbiór częściowy. Zasada ta dotyczy również odbioru częściowego obiektu budowlanego, którego użytkowanie w całości wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, na przykład budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy

Jeśli jesteś inwestorem, to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w czasie stanu epidemii 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na terytorium Polski z powodu COVID-19 obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie został zawieszony a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie musisz złożyć odpowiednio wcześniej, gdyż użytkowanie obiektu budowlanego możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.

Przed złożeniem wniosku zawiadom o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:

Służby te powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, uznaj to za brak sprzeciwu lub uwag. Sporządź oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Dołącz je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o pozwolenie na użytkowanie i wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem budowy możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.


Jeżeli pozwolenie na budowę wydało ci starostwo (albo urząd miasta na prawach powiatu) to wniosek o pozwolenie na użytkowanie złóż do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Natomiast, jeśli twoje pozwolenie na budowę wydał urząd wojewódzki, to wniosek o pozwolenie na użytkowanie złóż do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przykładowy wzór wniosku przygotował Punkt Kontaktowy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokumentacja geodezyjna powinna zawierać:

 • wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 • informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

We wniosku zaznacz, czy występujesz o odbiór całkowity czy częściowy.

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy
 • projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian
 • oświadczenie kierownika budowy
  • zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 • protokoły badań i sprawdzeń:
  • przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby
  • urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
 • decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej, a w przypadku gdy stanowi ona część obiektu budowlanego, zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej, o ile jest wymagane
 • w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • uzasadnienie zarządcy drogi.

W razie zmian wprowadzonych podczas wykonywania robót budowlanych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno--budowlanego lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, do zawiadomienia musisz dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno--budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby uzupełniający opis tych zmian.

Jeśli nie chcesz przekazać nadzorowi budowlanemu oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku nadzór na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty. Natomiast tobie zwróci dowód uiszczenia opłaty – będzie na nim adnotacja nadzoru budowlanego o zapłacie opłaty.

Termin

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie musisz złożyć odpowiednio wcześniej, gdyż użytkowanie obiektu budowlanego możesz rozpocząć dopiero po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.

Przed złożeniem wniosku zawiadom o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:

Służby te powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli nie zrobią tego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, uznaj to za brak sprzeciwu lub uwag. Sporządź oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Dołącz je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

 1. Nadzór budowlany sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli złożone przez ciebie dokumenty są niekompletne lub posiadają braki, to nadzór budowlany wezwie cię do ich uzupełnienia. Nadzór poda ci termin, w którym masz to zrobić. Jeżeli nie zrobisz tego w terminie, to nadzór budowlany odmówi ci wydania pozwolenia na użytkowanie.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na użytkowanie lub za pełnomocnictwo, nadzór wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, nadzór budowlany zwróci ci wniosek.

 1. Zawiadomienie o terminie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego

Dokumenty

Termin

Twój wniosek jest jednocześnie wezwaniem nadzoru budowlanego do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Nadzór powinien zawiadomić cię o planowanej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

Kontrola jest dokonywana w zakresie zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym.

 1. Obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego

Kontrolę przeprowadzi upoważniony i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane pracownik nadzoru budowlanego. Będąc inwestorem masz obowiązek uczestniczyć w kontroli w wyznaczonym terminie. Również twój kierownik budowy powinien być obecny podczas kontroli.

W trakcie kontroli sprawdzane są:

 • zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu
 • zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym, w zakresie:
  • charakterystycznych parametrów technicznych w zakresie powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
  • wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego
  • geometrii dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)
  • wykonania urządzeń budowlanych
  • wykonania instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
  • możliwości korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne i starsze w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
 • wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego
 • spełnienia warunków wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych
 • wykonanie obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – jeśli urząd nakazał ci to w pozwoleniu na budowę i upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu
 •  uporządkowanie terenu budowy.

Nadzór po przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden jak najszybciej przekaże tobie (jako inwestorowi), drugi przekazuje organowi nadzoru budowlanego wyższego stopnia, a trzeci pozostawi w swoich aktach. Pamiętaj, że protokół przechowujesz przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

Protokół powinien zawierać:

 • imię, nazwisko osób uczestniczących w kontroli, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, jeżeli ich posiadanie jest wymagane
 • adres i kategorię obiektu budowlanego
 • informacje niezbędne do ustalenia przebiegu i wyniku przeprowadzonej kontroli
 • ustalenia dotyczące zgodności wykonania obiektu budowlanego z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektem budowlanym.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

Nadzór budowlany powinien wykonać obowiązkową kontrolę obiektu budowlanego w terminie 21 dni od złożenia przez ciebie wniosku (albo od dnia jego uzupełnienia).

 1. Otrzymasz pozwolenie na użytkowanie

W przypadku pozytywnie zakończonej kontroli obiektu budowlanego, nadzór budowlany wyda ci decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Jednocześnie zwróci ci:

 • oryginał dziennika budowy
 • protokoły badań i sprawdzeń
 • dokumentację geodezyjną.

Decyzja pozwoli ci na legalne użytkowanie obiektu budowlanego.

Nadzór budowlany może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). W wydanej decyzji nadzór może podać ci termin wykonania tych robót.

W decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nadzór budowlany może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego. Może też uzależnić użytkowanie od wykonania przez ciebie określonych robót budowlanych. Nadzór poda ci w decyzji termin, w którym masz je wykonać.

Pamiętaj, że będziesz musiał zawiadomić nadzór budowlany o zakończeniu robót budowlanych, które nadzór nakazał ci wykonać w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jeśli w trakcie obowiązkowej kontroli nadzór budowlany stwierdzi nieprawidłowości, to nałoży na ciebie karę. Otrzymasz ją w drodze postanowienia, na które możesz złożyć zażalenie. Wysokość kary stanowi iloczyn stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Naliczana jest ona za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Karę zapłać w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Możesz uregulować ją w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub wpłacić na rachunek bankowy tego urzędu. Jeżeli nie wpłacisz kary w terminie, to zostanie ona ściągnięta w postępowaniu egzekucyjnym. Egzekucję przeprowadza wojewoda. Nałożenie kary skutkuje wydaniem ci decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie. W tej sytuacji nadzór budowlany rozpocznie postępowanie naprawcze.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za decyzję o pozwoleniu na użytkowanie – 25% stawki opłaty, którą płaci się za pozwolenie na budowę.

Opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynoszą:

 • dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł
 • dla budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł
 • dla innego budynku – 12 zł
 • dla studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5 zł
 • dla budowli związanych z produkcją rolną – 28 zł
 • dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 535,75 zł
 • dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 26,25 zł
 • dla innych budowli – 38,75 zł
 • dla urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł

Jeśli pozwolenie na użytkowanie dotyczy przebudowy albo remontu to płacisz 50% tych kwot.


Nie płacisz opłaty skarbowej za pozwolenie na użytkowanie:

 • dotyczące budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
 • budynków budownictwa mieszkaniowego


Jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej (na przykład mieszkalna oraz usługowa), to przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględniasz powierzchni części mieszkalnej w tym budynku.

Gdy pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, to zsumuj opłaty za każdy obiekt.

Opłaty skarbowej nie muszą płacić organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli wniosek składasz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego to opłatę za wniosek o pozwolenie na użytkowanie musisz zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Odwołanie od decyzji

Możesz odwołać się zarówno od decyzji zezwalającej na użytkowanie, jak i odmawiającej ci zgody na użytkowanie. Odwołanie złóż do:

 • wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Odwołanie złóż za pośrednictwem tego nadzoru budowlanego, który wydał ci decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie może złożyć wyłącznie inwestor.

Zażalenie na postanowienie wydane po kontroli obiektu

Możesz złożyć zażalenie na postanowienie nakładające ci karę za nieprawidłowości wykazane w protokole sporządzonym po obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego. Masz na to 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz postanowienie. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia (analogicznie jak w przypadku odwołania od decyzji). Zażalenie złóż za pośrednictwem organu nadzoru budowlanego, który wydał ci postanowienie.

Warto wiedzieć

Przekazanie dokumentacji

Jeśli jesteś inwestorem, to oddając obiekt budowlany do użytkowania przekaż jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. W razie potrzeby przekaż również instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Pozwolenie na użytkowanie po legalizacji samowoli budowlanej lub po postępowaniu naprawczym

Musisz uzyskać pozwolenie na użytkowanie, jeśli obowiązek taki wynika z otrzymanej przez ciebie:

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, albo
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego (wydawanej jeśli już zakończyłeś budowę).

Decyzje te wydawane są po legalizacji samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych albo po postępowaniu naprawczym. W przypadku postępowania naprawczego pozwolenia na użytkowanie nie musisz uzyskać, jeśli wykonywałeś roboty budowlane inne niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części.

Kara za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie

W przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie grozi ci kara. Wymierza ją nadzór budowlany. Wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorię obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu znajdziesz w załączniku do ustawy Prawo budowlane. Na przykład za użytkowanie bez pozwolenia budynku handlowego o kubaturze poniżej 2500 m3 zapłacisz 75 000 zł kary. Jak ją się oblicza?

 • iloczyn stawki (s): 500 zł
 • współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) dla budynku handlowego: 15
 • współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w) dla budynku handlowego o kubaturze poniżej 2500 m3: 1,0

Kara wynosi dziesięciokrotność iloczynu powyżej podanych czynników, czyli 10 x 500 x 15 x 1,0 = 75 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?